velikost textu

Volba a odvolání jednatele společnosti s ručením omezeným

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Volba a odvolání jednatele společnosti s ručením omezeným
Název v angličtině:
Appointment and recall of an executive of a limited liability company
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Splavcová
Vedoucí:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Oponent:
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Id práce:
182484
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Společnost s ručením omezeným, jednatel, působnost valné hromady, statusové otázky právnických osob
Klíčová slova v angličtině:
Limited liability company, executive, competence of the general meeting, status questions of legal persons
Abstrakt:
Abstrakt Volba a odvolání jednatele společnosti s ručením omezeným Tato diplomová práce se zabývá volbou a odvoláním jednatele společnosti s ručením omezeným. Cílem práce je prodiskutovat, zda působnost orgánů obchodní korporace patří mezi statusové otázky a kde jsou hranice statusu právnických osob. To je důležité především pro stanovení rámce, ve kterém si společníci mohou autonomně přizpůsobit vnitřní poměry individuálním potřebám korporace. Jedná se hlavně o určení, zda je působnost valné hromady v oblasti volby a odvolání jednatele výlučná či nikoli. A zda je přípustné tuto působnost případným ujednáním společenské smlouvy přenést na jiný orgán společnosti či stanovit jiný, zákonem nepředvídaný způsob ustavení jednatele do funkce, jako například zakotvení tzv. vysílacího práva spojeného s podílem ve společnosti. V jednotlivých kapitolách práce je vysvětlován mechanismus volby a odvolání jednatele valnou hromadou a je pojednáno též o možnosti zániku funkce jednatele naplněním stanovené rozvazovací podmínky. Detailně jsou hodnoceny jednotlivé aspekty možnosti přenesení působnosti valné hromady na jiné orgány společnosti. A to v souvislosti s rostoucím počtem společností s ručením omezeným s velkým počtem společníků, zejména z důvodu, že zákon o obchodních korporacích upustil od pravidla stanovujícího jejich maximální počet, jak tomu bylo za účinnosti obchodního zákoníku. V práci je zařazen i exkurz do německé úpravy volby a odvolání jednatele a tamní možnosti delegace této působnosti s ohledem na to, že v německé právní předpisy byly jedním z inspiračních zdrojů českého zákonodárce při rekodifikaci korporačního práva. Konečně se práce dotýká rovněž případných důsledků neoprávněného přenesení působnosti valné hromady. Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně přelomovou problematiku, bude toto téma jistě ještě předmětem další odborné diskuse a judikatury.
Abstract v angličtině:
Abstract Appointment and recall of an executive of a limited liability company This diploma thesis deals with the appointment and recall of an executive of a limited liability company. The aim of the thesis is to discuss whether the competence of the corporate bodies belongs among status issues and where the limits of the status of legal persons are. This is especially important for establishing the boundaries in which members can autonomously modify the internal conditions to the individual needs of the corporation. The main point is about determining whether the effectivity of the general meeting in the field of appointment and recall of the executive is exclusive or not. And whether it is acceptable to transfer this competence through a possible arrangement of a memorandum of association to another body of the company or to establish another way of setting up the executive in office unpredicted by law, such as anchoring the so-called sending right associated with the share in the company. The individual chapters of this thesis explain the mechanism of appointing and recall of the executive by the general meeting, and the possibility of terminating the function of the executive by fulfilling the resolutive conditions is also discussed. In the thesis the individual aspects of the transferring of the general meeting effectivity are evaluated. This is done while considering the growing number of the limited liability companies with a large number of shareholders. Mainly because the business corporation act does not limit the number as it was when the business code was active. The thesis includes an excursion into the German regulation of the appointment and recall of the executive and the possibility of delegating this competence, considering that the German legislation was one of the inspirational sources of the Czech legislator in the recodification of corporate law. Finally, the work also revises the possible consequences of the unauthorized delegation of the general meeting. Given that this is a relatively breakthrough issue, this issue will certainly be the subject of further expert discussion and case law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Splavcová 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Splavcová 194 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Splavcová 189 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 297 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 184 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 152 kB