velikost textu

Smluvní autonomie při konstrukci druhů akcií a její limity

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Smluvní autonomie při konstrukci druhů akcií a její limity
Název v angličtině:
Contracting autonomy in construction of types of shares and its limits
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Petra Karabut
Vedoucí:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Oponent:
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Id práce:
182482
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
akcie, smluvní autonomie, druhy akcií
Klíčová slova v angličtině:
share, contracting autonomy, types of shares
Abstrakt:
Resumé Tato diplomová práce se zaměřuje na stále relativně novou právní úpravu akcií a jejich druhů po rekodifikaci soukromého práva. Zkoumanou právní úpravou je především zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, který poskytuje základní úpravu akcií. Cílem této práce je zjistit, jaké existují při tvorbě druhů akcií limity smluvní autonomie, která byla rekodifikací značně rozšířena. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola představuje akcie jakožto cenný papír, respektive zaknihovaný cenný papír a základní charakteristiku akcií. Definuje také pojem stěžejní pro tuto diplomovou práci – druh akcií – a základní druhy akcií pojmenované zákonem o obchodních korporacích. Druhá kapitola se již zabývá samotným vytvářením druhů akcií a jeho limity. Popisuje smluvní autonomii – jednu ze základních zásad soukromého práva – a jednotlivé druhy omezení této svobody, kterými jsou jiné obecné zásady soukromého práva, zásady práva obchodního a akciového, ustanovení občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, zvláštní předpisy a judikatura soudů. Zabývá se tím, jaké druhy práv lze s akciemi spojit, zda lze koncipovat druhy akcií také na základě úbytku práva a zda lze vytvářet druhy akcií též spojováním akcií se zvláštními povinnostmi akcionářů. Dále rozebírá jednotlivé zvláštní druhy akcií a jejich přípustnost či nepřípustnost v současném českém právu. Třetí kapitola provádí komparaci českého práva s akciovým právem Velké Británie, jakožto právního řádu angloamerické právní kultury, a akciovým právem Španělska, jako zástupce kontinentálního právního řádu. Rozebírá hlavní prameny úpravy druhů akcií, kterými jsou Companies Act 2006 ve Velké Británii a Ley de Sociedades de Capital ve Španělsku. Čtvrtá kapitola hodnotí aktuální návrh Vlády České republiky na novelizaci zákona o obchodních korporacích, který by měl změnit i stěžejní ustanovení upravující druhy akcií, například navrhuje možnost odnětí jakéhokoli ze tří základních práv spojených s akcií a ruší úpravu kmenových akcií. Závěr shrnuje zjištěné poznatky, vyzdvihuje největší interpretační rozpory a nastiňuje některá možná řešení. Konstatuje také, v čem se shodují právní úpravy porovnávaných států, kterému z komparovaných právních řádů se spíše blíží česká úprava a v čem by se mohla inspirovat.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the currently effective legislation on types of shares, which is still relatively new in the Czech Republic as the recodification took place approximately four years ago. The main act that is a subject to the examination of this thesis is the Act no. 90/2012 Coll., on Commercial Companies and Cooperatives (The Business Corporation Act), which provides the main regulation of shares. The aim of this thesis is to find out limits that restrict the contracting autonomy, which was widely broadened with the recodification of the Czech private law, in the process of creating different types of shares. The thesis is divided into four main chapters. First chapter introduces the shares as a type of securities or book-entry securities along with the main characteristics of a share. It also defines an important term for this thesis – the type of share – and the basic types of shares recognized explicitly by the Business Corporation Act. The second chapter concerns with the construction of the types of shares and its limits. It describes the contracting autonomy – one of the main principles of the private law – and different limits of this liberty. These include basic principles of the private law, commercial law principles and company law principles, the provisions of the Civil Code and the Business Corporation Act, specialized legislation and the judicature. It explains which types of rights can be incorporated in the share and the possibility of constructing different types of shares on the basis of extracting some of the rights that are strictly typical for the shares and if it is possible to set a new type of shares by the incorporation of special duties of the shareholders in the share. This chapter also presents specific types of shares and their permissibility or prohibition in the effective Czech law. The third chapter provides the comparison of the Czech legislation on shares with the law of the United Kingdom as a part of an Anglo-American law system and with the Spanish law as a part of the continental law culture. It analyses especially the main legislation on types of shares – the Companies Act 2006 effective in the Great Britain and Ley de Sociedades de Capital of the Spanish law. The fourth chapter assesses present government bill, which should amend the Business Corporation Act and should change even some of the fundamental provisions on types of shares such as enabling issue of share, which does not contain the main three typical rights incorporated in the share according to the Czech law. It also proposes the deletion of the provisions defining the ordinary shares. The conclusions sums up the findings of the thesis and points out some of the interpretation disputes and provides the possible solutions. It also states the conformities found between the Czech, British and Spanish legislation on shares. It provides opinion on which of the two legislations is more similar to the Czech one and describes some opportunities for inspiration on the legislation of the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petra Karabut 854 kB
Stáhnout Příloha k práci Petra Karabut 173 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Petra Karabut 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Petra Karabut 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 293 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 176 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 152 kB