velikost textu

Povinnost členů volených orgánů a dalších osob odvracet hrozicí úpadek obchodní korporace a důsledky jejího porušení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Povinnost členů volených orgánů a dalších osob odvracet hrozicí úpadek obchodní korporace a důsledky jejího porušení
Název v angličtině:
Duty of members of elected bodies and other persons to prevent threatened insolvency of business corporation and consequences of breach of the duty
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tomáš Beneš
Vedoucí:
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Id práce:
182475
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
péče řádného hospodáře, odvracení hrozícího úpadku, odpovědnost členů statutárního orgánu a dalších osob, wrongful trading
Klíčová slova v angličtině:
duty of care, preventing threatened insolvency, personal liability of directors and other persons, wrongful trading
Abstrakt:
Povinnost členů volených orgánů a dalších osob odvracet hrozící úpadek obchodní korporace a důsledky jejího porušení Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje oblasti na pomezí práva občanského, obchodního a insolvenčního. Zaměřuje se zejména na povinnost členů statutárních orgánů obchodní korporace a dalších osob odvracet její hrozící úpadek, přičemž důraz je kladen na právní úpravu důsledků porušení takové povinnosti. Tato diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, přičemž za nejdůležitější je možno označit kapitolu druhou. Kapitoly v diplomové práci plynule a logicky navazují, čímž čtenáři usnadňují orientaci v probíraném tématu. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy týkající se pojednávaného tématu, které jsou následně užívány napříč celou diplomovou prací. Důraz je kladen na povinnost péče řádného hospodáře, jejíž porušení je nezbytným předpokladem spuštění sankcí popsaným ve druhé kapitole. Druhá kapitola se věnuje důsledkům porušení povinnosti odvracet hrozící úpadek, na něž je kladen hlavní důraz. Důsledky jsou podrobně analyzovány, a v rámci této analýzy je poukazováno na veskrze veškeré sporné otázky, nad kterými v právních kruzích nepanuje shoda. Odlišné pohledy na tyto nejasné body v právní úpravě jsou uvedeny, přičemž práce zaujímá v těchto pasážích kritický postoj a argumentaci doplňuje či za pomoci jiného odůvodnění uvedenou argumentaci vyvrací. Diplomová práce se v této kapitole zabývá problematickými aspekty nejen práva hmotného, ale i práva procesního. Třetí kapitola se zabývá inspiračním zdrojem české právní úpravy, kterým je anglický institut wrongful trading. Po jeho představení je v práci porovnána úprava česká s anglickou, na základě čehož následuje kritické zhodnocení současné české legislativy. Poslední čtvrtá kapitola pojednává o návrhu novely ZOK, který je momentálně na počátku legislativního procesu, přičemž i tento je podroben kritickému zhodnocení na základě poznatků získaných v předchozích kapitolách. Klíčová slova: péče řádného hospodáře, odvracení hrozícího úpadku, odpovědnost členů statutárního orgánu a dalších osob, wrongful trading
Abstract v angličtině:
Duty of members of elected bodies and other persons to prevent threatened insolvency of business corporation and consequences of breach of the duty Abstract This diploma thesis deals with the area of civil, commercial and insolvency law. It focuses in particular on the duty of directors of a business corporation and other persons to prevent threatened insolvency with emphasis on the legal regulation of the consequences of breach of such duty. This diploma thesis is divided into four main chapters, where the most important one is the second chapter. The chapters in the diploma thesis flow continuously and logically which facilitates the reader's orientation in the subject. The first chapter defines the basic terms related to the discussed topic which are subsequently used throughout the diploma thesis. Emphasis is placed on the duty of care, whose breach is a prerequisite for the application of the sanctions described in the second chapter. The second chapter deals with the consequences of the breach of the duty to prevent threatened insolvency. The consequences are analysed in detail and the issues over which the legal consensus is missing are set out in the analysis. Different views on these uncertain points in the legislation are set out, and the thesis takes a critical approach in this matter and supports the argumentation or disproves it. The diploma thesis in this chapter deals with problematic aspects of both material and procedural law. The third chapter pays attention to the inspiration source of Czech law, which is the English wrongful trading doctrine. After its introduction, the Czech and English legal regulations are compared, followed by a critical assessment of current Czech legislation in this matter. The last fourth chapter is concerned with the proposal of the amendment of Czech Business Corporation Act, which is currently at the beginning of the legislative procedure, and also this proposal is subject to a critical evaluation based on the knowledge ascertained from the previous chapters. Key words: duty of care, preventing threatened insolvency, personal liability of directors and other persons, wrongful trading
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Beneš 806 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Beneš 189 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Beneš 184 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 212 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 290 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 152 kB