velikost textu

Sladění rodinného a profesního života

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sladění rodinného a profesního života
Název v angličtině:
Reconciliation of work and family life
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Iveta Vondrášková
Vedoucí:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Id práce:
182447
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sladění rodinného a pracovního života, atypické formy zaměstnání, mateřská dovolená, rodičovská dovolená, zajištění služeb péče o děti
Klíčová slova v angličtině:
Reconciliation of work and family life, atypical employment relationships, maternity leave, parental leave, care services for preschool children
Abstrakt:
Sladění rodinného a pracovního života Abstrakt Práce se zabývá problematikou sladění rodinného a profesního života v ČR z právního hlediska. Vhodná harmonizace těchto dvou sfér života umožňuje pečujícím osobám dříve se vrátit do zaměstnání, pozitivně ovlivňuje výkonnost zaměstnanců, dochází k zvyšování porodnosti, odstraňování genderových stereotypů a snižování nezaměstnanosti žen. Cílem této práce je poskytnout ucelený náhled na právní úpravu v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení z hlediska sladění rodinného a profesního života, analyzovat příslušnou právní úpravu, upozornit na některé praktické problémy a zhodnotit dopad této právní úpravy a jednotlivých právních institutů na harmonizaci rodinného a profesního života. Zároveň si práce klade za cíl uvést i dílčí náměty de lege ferenda. Práce vychází z hypotézy, že sladění rodinného a profesního života je prakticky nekončící proces, který je v ČR v současné době stále možný zefektivnit. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola nejprve uvádí stěžejní problémy a situace související s otázkou harmonizace rodinného a profesního života. Vymezuje právní úpravu na úrovni mezinárodního, evropského a národního práva v řešené oblasti. Pozornost je věnována také zvláštním pracovním podmínkám a ochraně těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň matek a zaměstnanců pečujících o dítě při změně a skončení pracovního poměru. V druhé kapitole jsou charakterizovány atypické formy zaměstnání a stručně popsány jejich nejvýznamnější a nejpoužívanější formy v ČR. Posouzeno je jejich využití, klady a zápory z hlediska sladění rodinného a profesního života. V kapitole jsou ve stručnosti představeny i pozměňovací návrhy právní úpravy de lege ferenda. Třetí část práce popisuje a analyzuje instituty mateřské dovolené a rodičovské dovolené, dávky nemocenského pojištění a státní sociální podpory během péče o děti a konečně současný stav zajištění služeb péče o děti předškolního věku. Ze zpracované práce vyplývá, že stěžejní problémy v oblasti harmonizace rodinného a profesního života v ČR v současné době spočívají v stále existující nerovnosti žen a mužů v pracovním a osobním životě, nedostatečné nabídce atypických forem zaměstnání na trhu práce a nedostatečné nabídce finančně a místně dostupných zařízení služeb péče o děti předškolního věku. Dosahování rovnosti mezi ženami a muži, zvyšování nabídek atypických forem zaměstnaní a předškolních zařízení jsou oblasti, kterými by se měla ČR dále zabývat za účelem vhodnějšího sladění rodinného a profesního života.
Abstract v angličtině:
Reconciliation of work and family life Abstract This thesis deals with the reconciliation of work and family life in the Czech Republic from a legal perspective. Finding a suitable balance between work and family life enables an individual to return to work sooner from maternity and parental leave. This balance also has a positive effect on the productivity of employees, birth rates, elimination of gender stereotypes and causes a reduction of the unemployment rate among women. The purpose of this paper is to provide a comprehensive overview of the number of articles of employment law and social security law that are relevant to the issues of reconciliation of work and family life, to analyze the relevant legislation, and to draw attention to some practical problems. Also, the paper will evaluate the impact of this legislative framework and legal institutes on work and family life and recommend alterations “de lege ferenda”. The thesis of this paper is that reconciliation of work and family life is an endless process and that there are several problem areas related to it that need improvement within the Czech Republic. The work is divided into three chapters. The first chapter identifies the main issues related to the reconciliation of work and family life. It gives the overview of the international, European and national legal regulation of work-life balance. Furthermore, it deals with the specific working conditions and legal protection of pregnant workers as well as employees (both women and men) taking care of a child regarding the change and termination of the employment relationship. The second chapter defines atypical employment relationships and describes the most used forms within the Czech Republic. Furthermore, it evaluates their use in practice and their advantages and disadvantages in terms of reconciliation of work and family life. Lastly, it includes a brief reflection on “de lege ferenda”. The third chapter describes and analyses maternity and parental leave, benefits of sickness insurance and social support from the State during childcare, as well as the current situation of pre-school childcare services. The research leads to the conclusion that the main problems in reconciling family and professional life in the Czech Republic currently lie in the still existing inequality of women and men in work and family life, the limited availability of atypical forms of employment on the labour market and the inadequate supply of financially and locally available child care services for preschool children. Achieving equality between women and men, increasing availability of atypical forms of employment, as well as supplying financially available child care services for preschool children are areas that the Czech Republic should pursue further in order to achieve suitable work-life balance.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Iveta Vondrášková 2.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Iveta Vondrášková 577 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Iveta Vondrášková 568 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 218 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 152 kB