velikost textu

Společnosti v mezinárodním právu soukromém

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Společnosti v mezinárodním právu soukromém
Název v angličtině:
Companies in private international law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Seda Džoldoševa
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Id práce:
182430
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
společnost, mezinárodní právo soukromé, inkorporační teorie, teorie sídla
Klíčová slova v angličtině:
company, private international law, personal statute, the incorporation theory, the real seat theory
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této diplomové práce je shrnutí a analýza právní úpravy společností v mezinárodním právu soukromém. Důležitým pojmem, který se objevuje napříč celou prací, je osobní statut společnosti. Osobní statut společnosti je institut, který určuje, zda má organizovaný útvar vlastní právní osobnost a dále jakým právním řádem se řídí jeho vztahy. Při určování osobního statutu vycházíme ze dvou základních teorií, z teorie inkorporační a z teorie sídla, na něž se práce zaměřuje. Teorie inkorporační vychází z principu, že osobním statutem společnosti je právní řád, podle něhož byla společnost založena. Oproti tomu teorie sídla pracuje s v praxi problematickým prvkem faktického sídla, tedy místa, kde společnost svou činnost fakticky vykonává, kde sídlí její management nebo odkud je kontrolována. Jelikož v historickém vývoji nebyla nalezena shoda v přístupu k určování osobního statutu, přiklání se každý stát k jinému východisku. Zatímco inkorporační teorie ve svém důsledku napomáhá rozvoji obchodu a je flexibilnější vůči společnostem, poskytuje teorie sídla větší právní jistotu. Za časté negativum inkorporační teorie je považován Delaware efekt, tedy situace, kdy jsou společnosti zakládány ve státech s pro ně nejvýhodnější legislativou, aniž by zde společnost skutečně vykonávala činnost. Problematickou částí teorie sídla je naopak to, že společnosti nemohou přemisťovat své sídlo, aniž by musely být v původním státě zrušeny a v novém státě založeny znovu. Jelikož státy většinou ve svých legislativách uplatňují kompromisy obou teorií, vyvstává i mnoho dalších otázek, jež by mohlo do budoucna vyřešit alespoň na úrovni Evropské unie přijetí sjednocující nadnárodní právní úpravy, například ve formě nařízení. Práce sestává z úvodu, čtyř kapitol a závěru. Po úvodu následuje druhá kapitola, v níž je vymezena základní terminologie s důrazem na interpretaci v českém právním řádu. Třetí kapitola se zaměřuje na osobní statut a vymezení, následně i porovnání obou výchozích teorií. Zmíněny jsou i jiné teorie, jež bývají v souvislosti s osobním statutem společností v právní vědě používány. Ve čtvrté kapitole se práce zabývá přemístěním sídla společností a jeho uznáním v jiném státě, a to se zaměřením na Českou republiku a platnou českou právní úpravu. Pátá část shrnuje důležitá rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, která mají nepominutelný vliv na legislativu právních řádů. Práce zmiňuje i tendence SDEU, který se v současné době přiklání spíše k uplatňování inkorporační teorie. Následuje závěr, který je shrnutním poznatků získaných při zpracovávání diplomové práce.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis attempts to summarise and analyse a legal treatment of companies in international private law. An important term used throughout the thesis is „personal statute of a legal person“. Personal statute of a legal person is an institution that decides whether the organised entity has its own legal presence and which legal system governs its relations. We use two basic theories for determination of a personal statute of a legal person, the incorporation theory and the real seat theory. The incorporation theory is based on an idea that the personal statute of a legal person is a legal system the company is founded in. The real seat theory is related to the problematic idea of an actual residence, a place where the company actually conducts its business, where its management resides or where it is in fact controlled from. Since the consensus in determination of a private statute was not agreed upon, each state uses a different principle. Whilst the incorporation theory in its consequence supports the advancement of trade and is more flexible towards the companies, the real seat theory offers more legal certainties. The so called Delaware effect is considered to be a main weakness of an incorporation theory, which is a situation when the companies are based in states with favourable legislature, even though the actual business is conducted elsewhere. The questionable part of a real seat theory is the inability of companies to transfer its headquarters without the need to close down theirs old headquarters. Since the states tend to use and mix both theories, a lot of other complications are created. On the EU level, those issues could be fixed by an international legal treatment, potentially in a form of a regulation. The thesis consists of an introduction, four chapters and a conclusion. After the introduction follows the second part. The second part defines basic terminology with emphasis on the Czech legal order. The third part points towards the personal statute and both its definition and the comparison of the basic principles. In the fourth part, the thesis considers relocation and acceptance of the headquarters in a different state, with emphasis on the Czech Republic and its legal treatment of the topic. The fifth part summarises the important decisions made by The Court of Justice of the European Union, since those have non negligible influence on the legislature of various legal orders. The thesis mentions tendencies of The Court of Justice of the European Union, currently leaning towards implementation of the incorporation theory. Conclusion is a summary of pieces of knowledge gained by the work done on the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Seda Džoldoševa 899 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Seda Džoldoševa 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Seda Džoldoševa 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 223 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 152 kB