velikost textu

Mezinárodní právo soukromé a otázky práva obchodních společností

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezinárodní právo soukromé a otázky práva obchodních společností
Název v angličtině:
Private international law and the issues of company law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martin Hadinec
Vedoucí:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Id práce:
182429
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Obchodní korporace v mezinárodním právu soukromém, Odpovědnost členů orgánů obchodních korporací, Rozdíl mezi právem obchodních korporací a insolvenčním právem
Klíčová slova v angličtině:
Business corporations in private international law, Liability of members of bodies of business corporations, The difference between corporation law and insolvency law
Abstrakt:
Mezinárodní právo soukromé a otázky práva obchodních společností Abstrakt Záměrem diplomové práce je ucelený a stručný výklad problematiky zařazení ustanovení § 62 a § 68 zákona o obchodních korporacích a § 98 následujících ustanovení insolvenčního zákona pod rámec práva obchodních korporací či insolvenčního práva. Důvodem pro volbu tématu této diplomové práce je zejména jeho aktuálnost, potřebnost a pouze minimální zpracování z hlediska doktrinálního. První část diplomové práce je zaměřena na shrnutí teoretického podkladu pro další části. Nejprve popisuje mezinárodní právo soukromé, jako oblast, ve které se bude diplomová práce pohybovat, a to včetně zahrnutí historického exkurzu do římského práva. Následuje výklad pojmu osobní statut a principů kterými se řídí, tj. principu inkorporačního, principu sídla a principu kontroly. V navazující kapitole se diplomová práce zaměřuje na popis jednotlivých ustanovení, které jsou následně předmětem posouzení v praktické části, a to zejména s ohledem na podmínky jejich aplikace a aktivní a pasivní legitimaci. V poslední kapitole teoretické části je popsána koncepce insolvenčního řízení, insolvenčního řízení s mezinárodním prvkem a též COMI. Druhá část diplomové práce se skládá ze tří kapitol. V první kapitole jsou § 62 a § 68 zákona o obchodních korporacích a § 98 a následující ustanovení insolvenčního zákona analyzovány za pomoci tradičních metod interpretace práva z pohledu práva vnitrostátního. V druhé kapitole je pak použita interpretace na základě aplikace judikatury Soudního dvora Evropské unie na předmětná ustanovení zákona o obchodních korporacích a ustanovení insolvenčního zákona. V závěrečné kapitole druhé části je provedena komparace přístupů k této problematice z hlediska vybraných členských států Evropské unie. Státy byly vybírány zejména s důrazem na to, zda v nich proběhla větší diskuze o ustanoveních podobných těm, jenž jsou předmětem této diplomové práce, nebo na základě historické, kulturní a právní blízkosti.
Abstract v angličtině:
Private international law and the issues of company law Abstract The aim of the thesis is a comprehensive and concise explanation of the issue of the inclusion of article 62 and article 62 of the Business Corporations Act and article 98 and the following provisions of the Insolvency Act under the framework of corporation law or insolvency law. The reason for choosing the topic of this thesis is mainly its topicality, necessity and only minimal processing from the doctrinal point of view. The first part of the thesis is focused on summary of theoretical background for other parts. Firstly, it describes international private law as an area in which the thesis will be described, including the inclusion of a historical excursion into Roman law. The following chapter contains an explanation of the concept of personal status and the principles that govern it, i.e. the principle of incorporation, the principle of settlement and the principle of control. In the following chapter, the thesis focuses on the description of the individual provisions that will be subject to assessment in the practical part of this thesis, especially regarding the conditions of their application. The last chapter of the theoretical part describes the concept of insolvency proceedings, insolvency proceedings with an international element and COMI. The second part of the thesis consists of three chapters. In the first chapter, article 62 and article 68 of the Business Corporations Act and article 98 and the following provisions of the Insolvency Act are analyzed using traditional methods of interpretation of law from the perspective of national law. The second chapter uses interpretation based on the application of the case law of the Court of Justice of the European Union to the relevant provisions of the Czech Business Corporations Act and the Insolvency Act. The final chapter of the second part compares the approaches to this issue from the point of view of selected member states of the European Union. In particular, the States have been selected with a focus on whether there has been a greater discussion of provisions like those in Czech law which are subject to this thesis or based on historical, cultural and legal closeness.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Hadinec 740 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Hadinec 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Hadinec 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 152 kB