velikost textu

Rozvázání základních pracovněprávních vztahů na základě jednostranného právního jednání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvázání základních pracovněprávních vztahů na základě jednostranného právního jednání
Název v angličtině:
Termination of an Employment Relationships on the basis of one-sided legal actions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavel Jindřich
Vedoucí:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Id práce:
182402
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rozvázání pracovního poměru, výpovědní důvod, judikatura
Klíčová slova v angličtině:
termination of employment, reason for notice, jurisprudence
Abstrakt:
Rozvázání pracovněprávních vztahů na základě jednostranného právního Tato závěrečná práce pojednává o tématu rozvázání pracovněprávních vztahů na základě jednostranného právního jednání. Jejím cílem je poskytnout náhled do současné České republice a představit komplexní přehled způsobů rozvázání pracovněprávních vztahů na základě jednostranného právního jednání s využitím platných právních předpisů, právní literatury a judikatury. Tato závěrečná práce je založena na prostudování odborné literatury a soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, Nejvyššího správního soudu České republiky a Ústavního soudu. Má závěrečná práce ve své první části vysvětluje terminologii pracovněprávních tahů, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Hlavní část analyzuje platnou právní úpravu zákoníku práce a současnou soudní oblasti rozvázání pracovněprávních vztahů na základě jednostranného právního e strany zaměstnance a zaměstnavatele, které ke své platnosti vyžadují písemnou formu. Hlavní část je věnována výpovědi, okamžitému zrušení pracovního poměru a zrušení pracovního poměru ve zkušební době jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany zaměstnance. Tato část obsahuje rovněž výpovědní důvody při výpovědi ze strany zaměstnavatele a výjimky ze zákazu výpovědi u těchto jednotlivých výpovědních důvodů. Věnuji se i zdánlivému právnímu jednání a jeho důsledkům. Následující část závěrečné práce se věnuje vadám právního jednání a jejich účinkům. V závěru práce na základě shrnutí platné právní úpravy českého práva, analýzy soudních rozsudků v oblasti rozvázání pracovněprávních vztahů a dosud neschváleného návrhu novely zákoníku práce a vlastních názorů přek „de lege ferenda“, obsahující doporučení potřebných změn současné právní úpravy jednostranných právních jednání zaměstnance a zaměstnavatele v zákoníku práce, a to včetně možných dopadů těchto změn. Klíčová slova: rozvázání pracovního poměru, výpovědní důvod, judikatura
Abstract v angličtině:
Termination of an Employment Relationships on the basis of one-sided legal actions Abstract This final thesis deals with the topic of termination of an Employment Relationships on the basis of one-sided legal actions. Its aim is to provide insight into the current legal regulation of labor law in the Czech Republic and to present a comprehensive overview of ways of termination of an Employment Relationships on the basis of one-sided legal actions using applicable legal regulations, legal literature and jurisprudence. This final thesis is based on the search of specialized literature and the jurisprudence of the Supreme Court of the Czech Republic, Supreme Administrative Court of the Czech Republic and Czech Constitutional Court. My final thesis in its first part explains terminology Employment Relationships, Employment Contract, Agreement to complete a job and Agreement to perform work. The main part analyses of applicable legal regulation of labor law and current jurisprudence in the field of termination of Employment Relationships on the basis of one- sided legal actions by Employer and by Employee, whose validity requires written form. The main part is dedicated to the termination by notice, immediate cancellation and cancellation of an Employment Contract during a probation period by both - by Employer and by Employee. This part also deals with the Employer’s termination by notice reason in an exceptionally profound and thorough way. I further give and attention to an apparent transaction and its effects. The following part of this final thesis deals with defects of legal actions and their effects. At the end of this work, the main elements of the legislation of Czech law and the analysis of the decision-making practice of case law in the area of termination of employment and still unapproved proposal of Amendment of Labor Code are summarized and my own opinion on the solved topic, including consideration of a possible change of legal regulation in the future (de lege ferenda) is given. Key Words: termination of employment, reason for notice, jurisprudence
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Jindřich 518 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Jindřich 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Jindřich 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 247 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 207 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 152 kB