velikost textu

Molecular crystals for NLO applications - compounds of 1H-pyrazole-carboxamidine

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Molecular crystals for NLO applications - compounds of 1H-pyrazole-carboxamidine
Název v češtině:
Molekulové krystaly pro NLO aplikace - sloučeniny 1H-pyrazol-karboxamidinu
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Soňa Kohúteková
Vedoucí:
doc. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Ivana Šloufová, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Irena Matulková, Ph.D.
Id práce:
182388
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra anorganické chemie (31-240)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Anorganická chemie (NANORD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
NLO, vibrační spektroskopie, krystalová struktura, kvantově-chemické výpočty
Klíčová slova v angličtině:
NLO, vibrational spectroscopy, crystal structure, quantum-chemical calculations
Abstrakt:
Název práce: Molekulové krystaly pro NLO aplikace – sloučeniny 1H-pyrazol-karboxamidinu Autor: Bc. Soňa Kohúteková Katedra: Katedra anorganické chemie Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na přípravu a studium nových sloučenin báze 1H-pyrazol-karboxamidinu s ohledem na jejich využití v nelineární optice. Primárním cílem bylo připravit a charakterizovat krystalické soli nebo adukty s vybranými anorganickými a organickými kyselinami. Připravené sloučeniny byly studovány především pomocí metod vibrační spektroskopie a rentgenové difrakce. Pro interpretaci vibračních spekter a predikci nelineárních optických vlastností molekul byly využity kvantově-chemické výpočty. Pro optimalizaci výpočetního času s ohledem na soulad mezi vypočtenými a naměřenými spektry byly použity čtyři různé přístupy k výpočtům. U necentrosymetrických materiálů byla na práškových vzorcích měřena účinnost generování druhé harmonické frekvence. Klíčová slova: NLO, vibrační spektroskopie, krystalová struktura, kvantově-chemické výpočty
Abstract v angličtině:
Title: Molecular crystals for NLO applications – compounds of 1H-pyrazole-carboxamidine Author: Bc. Soňa Kohúteková Department: Department of Inorganic Chemistry Supervisor: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. Abstract: The aim of this diploma thesis is preparation and characterisation of novel compounds of 1H-pyrazole-carboxamidine in consideration of their potential application in the field of nonlinear optics. This thesis is focused on preparation of crystalline salts or adducts combining 1H-pyrazole-carboxamidine with selected inorganic and organic acids. Prepared materials were characterised mainly by the means of vibrational spectroscopy and X-ray diffraction analysis. Quantum-chemical calculations were used for a prediction of nonlinear optical properties as well as for interpretation of measured vibrational spectra. Four different approaches of calculations were used for an optimisation of computing time together with accuracy of the fit of calculated and measured spectra. Finally, measurements of second harmonic generation efficiency of two powder samples with non-centrosymmetric crystal structures were performed. Key words: NLO, vibrational spectroscopy, crystal structure, quantum-chemical calculations
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Soňa Kohúteková 8.7 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Soňa Kohúteková 985 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Soňa Kohúteková 246 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Soňa Kohúteková 248 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. 624 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ivana Šloufová, Ph.D. 1.85 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Hermann, Dr. 154 kB