velikost textu

Syntéza a studium krystalických materiálů pro NLO

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syntéza a studium krystalických materiálů pro NLO
Název v angličtině:
Synthesis and study of crystalline materials for NLO
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Janatková
Vedoucí:
doc. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Konzultant:
RNDr. Irena Matulková, Ph.D.
Id práce:
182387
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra anorganické chemie (31-240)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Anorganická chemie (NANORD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nelineární optika, hyperpolarizibilita, vibrační spektroskopie, 2-amino-4-methylpyrimidin, 2-amino-5-nitropyrimidin, kyselina methylsulfonová, kvantově-chemické výpočty
Klíčová slova v angličtině:
nonlinear optics, hyperpolarizibility, vibrational spectroscopy, 2-amino-4-methylpyrimidine, 2-amino-5-nitropyrimidine, methylsulphonic acid, quantum chemical calculations
Abstrakt:
ABSTRAKT: Tato diplomová práce se zabývá přípravou a studiem nových sloučenin vybraných organických bází, které mají potenciál pro využití v oblasti nelineární optiky. V rámci projektu byl především studován 2-amino-5-nitropyrimidin, 2-amino-4-methylpyrimidin a jejich soli s organickými i anorganickými kyselinami. V rámci charakterizace připravených materiálů byla pozornost zaměřena na difrakční a vibračně-spektroskopické techniky s použitím kvantově chemických výpočtů. Další náplní práce byla příprava nových solí vybraných derivátů pyrimidinu s využitím kyseliny methylsulfonové. Součástí tohoto oddílu bylo i rozšíření studia fázového přechodu methylsulfonátu pyridinia a jeho nelineárních optických vlastností.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: This thesis is focused on preparation and study of new compounds of chosen organic bases with potential use in nonlinear optics. 2-amino-5-nitropyrimidine, 2-amino-4-methylpyrimidine and their salts with inorganic and organic acids are compounds of the main interest. Diffraction and vibrational-spectroscopic methods of characterization were used in combination with quantum chemical calculation methods. Another aim of this thesis was preparation of new salts of chosen pyrimidine derivates with the use of methylsulphonic acid. Part of this section is devoted to completion of pyridinium methylsulphonate phase transition and nonlinear optical property studies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Janatková 5.77 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Janatková 973 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Janatková 247 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Janatková 242 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. 639 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc. 714 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Hermann, Dr. 154 kB