velikost textu

Sledování zaměstnanců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sledování zaměstnanců
Název v angličtině:
Keywords
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Adam Rýdl
Vedoucí:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Id práce:
182356
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
monitoring zaměstnance, sledování zaměstnance, kontrola zaměstnance
Klíčová slova v angličtině:
employee monitoring, employee surveillance,employee supervision
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce má za cíl popsat problematiku monitoringu zaměstnanců od ústavního rámce, až po rozbor nejčastěji používaných forem monitoringu. Za cíl si klade také upozornit na značný vývoj, kterým monitoring zaměstnanců v posledních letech prošel. Pro ilustraci vývoje je v práci srovnán rozsudek nejvyššího soudu ČR z roku 2012 s nedávným rozhodnutím Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze září roku 2017 a učiněn závěr o jeho aktuálnosti či neaktuálnosti. Práce je rozdělena do šesti kapitol. V první je jako základ ke správnému pochopení rozebrán ústavní rámec problematiky a vysvětleno, jaká základní práva a svobody je třeba v úvahách nad monitoringem zaměstnanců poměřovat a proč tomu tak je. V druhé kapitole jsou rozebrány relevantní právní předpisy se silou zákona, včetně nařízení Evropské unie GDPR, a uvedeny příklady aplikace předpisů na konkrétní případy. Ve třetí kapitole jsou rozebrány konkrétní metody monitoringu zaměstnanců. Jsou zde rozebrány kamerové systémy se záznamem a bez záznamu, mezi kterými je důležitý rozdíl, co se povinností zaměstnavatele a vztahující se legislativy týče. Monitoring vozidel a také zaměstnanců samotných prostřednictvím systému GPS, spolu s případem z rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále je rozebrán monitoring emailu, služebního telefonu a chování zaměstnance na internetu. V následující čtvrté kapitole je dán prostor rozboru souvisejících judikátů, vztahujících se především k monitoringu chování zaměstnance na internetu, na kterých je demonstrován vývoj, kterým monitoring zaměstnanců za několik posledních let prošel. V předposlední kapitole je popsán správní dohled nad dodržováním pravidel monitoringu zaměstnanců a jeho změny v posledních letech, které daly po dlouhé době inspekci práce nástroj pro účinnější kontrolu zaměstnavatelů, co se monitoringu zaměstnanců týče. Práce je zakončena kapitolou hodnotící současnou právní úpravu a zamyšlením ve smyslu de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis aims to analyze problems of employee monitoring in constitutional frameworks as well as in terms of the most used types of employee monitoring. The goal is to point out that employee surveillance underwent a considerable evolution in last few years. To illustrate that considerable evolution, there is a comparison of Supreme courts of Czech Republic judgement from 2012 and European Court of Human Rights Grand chambers judgement from 2017. After a comparison of those two judgements there is a conclusion of the Supreme court’s judgement from 2012 to analyze whether it is still up-to-date. This thesis is divided into six chapters. In the first chapter there is an analysis of constitutional frameworks and explanation which constitutional rights and freedoms should be took into consideration, compared with each other and what are reasons to do so. In the second chapter, there is an analysis of relevant Czech Republic law and EU regulation well known under abbreviation GDPR and there are also examples of relevant law usage on particular situations. In third chapter, there are concrete methods of employee monitoring. There is an analysis of CCTV systems with record and without record between which there is a huge difference in employer duties required by law. There is also analysis of employee car monitoring and employees themselves being monitored via GPS system. For illustration, there is a case from the decision making practice of the office for personal data protection. Furthermore, there is an analysis of email monitoring, telephone designed for working usage monitoring and employee behavior on internet monitoring. In fourth chapter there is analysis of relevant judgements related primarily to the monitoring of employee internet behavior. Through those judgements, there is a demonstration of employee monitoring evolution in a past few years. In the penultimate chapter, there is analysis of administrative supervision over observance of employee monitoring laws and changes of that administrative supervision in last few years. Those changes improved the position of Labour inspection office which is now capable of inspecting employee monitoring law observance effectively. This thesis concludes with an evaluation of current law and de lege lata thoughts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adam Rýdl 2.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adam Rýdl 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adam Rýdl 111 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 208 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 219 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 152 kB