velikost textu

Pracovněprávní spory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pracovněprávní spory
Název v angličtině:
Employment disputes and labor disputes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Viktorie Kalhousová
Vedoucí:
doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ljubomír Drápal
Id práce:
182343
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 4. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pracovněprávní spor, kolektivní spor, neplatnost skončení pracovního poměru
Klíčová slova v angličtině:
Employment dispute, labor dispute, invalidity of termination of employment
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá oběma druhy pracovněprávních sporů dle českého práva – individuálními pracovněprávními spory a kolektivními pracovněprávními spory. Důvodem pro zpracování tohoto tématu byla jednak zkušenost autorky diplomové práce s individuálními pracovními spory, dále rozsáhlost soudní judikatury řešící tuto problematiku a také neblahá zjištění týkající se řešení individuálních pracovněprávních sporů u obecných soudů – zejména délka řízení a snižující se počet nápadů. Nezbytnou součástí této práce je kapitola o procesních aspektech pracovněprávních sporů, která pojednává o odlišnostech mezi „běžným“ civilním řízením a řízením o pracovněprávním sporu. Základní řešenou otázkou je problematika obsazení soudů v pracovněprávních sporech, zejména způsob a doba jmenování přísedících a postup při rozhodování senátu. Těžiště této práce představuje kapitola pojednávající o individuálních pracovněprávních sporech o neplatnost rozvázání pracovního poměru. V rámci této kapitoly je analyzována hmotněprávní úprava každého ze způsobů skončení pracovního poměru a jsou předestřeny zásadní závěry z rozhodovací praxe obecných soudů. V návaznosti na tuto hlavní kapitolu je řešena oblast individuálních pracovněprávních sporů o výplatu dlužné mzdy a autorka se dotkne i problematiky sporů o náhradu majetkové a nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích. V závěru této kapitoly je detailně rozebráno nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, zabývající se otázkou předpokladů odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci na odloženém dopravním prostředku použitém pro cestu do zaměstnání a zpět. Závěrem části práce o individuálních pracovněprávních sporech se autorka zamýšlí nad alternativními způsoby řešení pracovněprávních sporů. V rámci své práce poukazuje autorka na některé otázky, kterými by bylo vhodné se dále zabývat. Závěrečnou kapitolu práce pak tvoří analýza právní úpravy ve věcech řešení kolektivních pracovněprávních sporů. Autorka podrobně rozebírá postupy při řešení obou těchto sporů, jak jsou rozlišeny zákonem o kolektivním vyjednávání.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with two types of disputes under the Czech employment law – the employment disputes and the labor disputes. The main reason for choosing this topic of the thesis was partly due to author’s personal experience with the employment dispute, the extensive judicial case law as well as some aspects of the solution of employment disputes before the court - especially the length of proceedings and the decreasing number of cases brought before the court. The first chapter of this thesis relates to procedural aspects of the employment disputes and the author analyzes the main differences between "ordinary" civil proceedings and the employment disputes proceedings. The basic difference is the appointment of the court in the employment disputes, especially the assessors, and the decision-making process of the panel of judges. The main focus of this thesis is a chapter dealing with the employment disputes about the invalidity of the termination of employment, especially focusing on the substantive legislation of each of the methods of the termination of employment and the basic conclusions from the case law of the general courts. Following the main chapter are also solved questions about employment disputes regarding the amount due of the wage and also the issue of disputes concerning the employer’s liability for damage in employment relations. This is followed by the discussion of the recent Supreme Court decision, focusing on the employer's liability for the damage caused to the means of transport used by employee as a means of transport getting to their workplace. In the next chapter the author discusses alternative dispute resolutions. Author also raises some questions about alternative dispute resolutions and provides alternative solutions. The final chapter of the thesis focuses on legal regulation in matters of labor disputes. The author discusses in detail the procedures of resolving the two basic types of labor disputes, which are distinguished by the Czech legislation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Viktorie Kalhousová 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Viktorie Kalhousová 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Viktorie Kalhousová 239 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 301 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ljubomír Drápal 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. 152 kB