velikost textu

Česká inspekce životního prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Česká inspekce životního prostředí
Název v angličtině:
The Czech Environment Inspectorate
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Nina Kremplová Mendrygalová
Vedoucí:
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D.
Id práce:
182259
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 4. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dozor, inspekce, životní prostředí
Klíčová slova v angličtině:
supervision, inspection, environment
Abstrakt:
Česká inspekce životního prostředí Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá Českou inspekcí životního prostředí, specializovaným dozorčím orgánem, který dohlíží nad dodržováním právních předpisů a správních rozhodnutí v oblasti ochrany životního prostředí. Dílčím cílem této diplomové práce je představit Českou inspekci životního prostředí a vyzdvihnout její nezastupitelnou roli v ochraně životního prostředí na našem území. Hlavním cílem této diplomové práce pak je popsat a analyzovat dozorovou činnost této inspekce a na ni navazující prostředky, které této inspekci svěřuje právní řád, a dále vyzdvihnout změny, které přinesly dvě zásadní změny v českém právním řádu, a to přijetí zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v právní úpravě vztahující se na tuto inspekci. Tato práce se skládá ze čtyř hlavních kapitol. První a druhá kapitola této práce jsou kapitolami úvodními. První kapitola zdůrazňuje stále aktuální důležitost ochrany životního prostředí a specifikuje roli dozoru jako nezbytného nástroje k ochraně životního prostředí. Druhá kapitola představuje základní historické souvislosti vzniku tohoto inspekčního orgánu, vyjmenovává relevantní právní úpravu a její ústavní základy, uvádí organizační strukturu této inspekce a konečně se věnuje všem oblastem působnosti, které byly inspekci v průběhu let postupně svěřeny. Třetí kapitola se nejprve věnuje teorii správního dozoru a rozboru jeho dvou fází, dále se pak zaměřuje na rozbor kontrol prováděných Českou inspekcí životního prostředí a relevantní právní úpravy s poukázáním na nedávné změny a uvádí aplikační problémy některých ustanovení, nakonec se pak tato kapitola věnuje nápravným prostředkům dozoru, tedy ukládáním opatření, a ukládáním sankcí. Čtvrtá kapitola rozebírá ostatní činnosti, které České inspekce životního prostředí vykonává a které už ale nelze podřadit pod výkon dozoru. Klíčová slova: dozor, inspekce, životní prostředí 1
Abstract v angličtině:
The Czech Environmental Inspectorate Abstract This Master’s thesis describes and analyses the Czech Environmental Inspectorate, a specialized supervisory authority that oversees compliance with legal regulations and administrative decisions rendered by the public administrative authorities in the area of the protection of the environment. The partial aim of this thesis is to introduce the Czech Environmental Inspectorate and to highlight its irreplaceable role at environmental protection in the Czech Republic. The main aim of this thesis is to describe and analyze the supervision activity of this authority and its follow-up measures, which are assigned to this authority by the legal regulation, and to highlight the changes brought by two fundamental legislative changes, namely the adoption of Act No. 255/2012 Coll., on administrative control (Control Code) and Act No. 250/2016 Coll., on administrative offenses, that influenced this authority. This thesis consists of four main chapters. The first and second chapters of this thesis are the introductory chapters. The first chapter highlights the current importance of environmental protection and specifies the role of administrative supervision as an essential tool to protect the environment. The second chapter presents the basic historical context of the establishment of the Czech Environmental Inspectorate, enlists the relevant legislation and its constitutional foundations, describes the organizational structure of this authority and finally deals with all areas of competence that have been assigned to this authority over the years. The third chapter deals firstly with the concept of administrative supervision and analyses its two phases, then it focuses on practical aspects of inspections carried out by the Czech Environmental Inspectorate, especially pointing out recent changes of legislation and practical problems of particular legal provisions. Finally this chapter describes corrective measures and sanctions that the Czech Environmental Inspectorate can impose on supervised entities. The fourth chapter of the thesis describes other activities performed by the Czech Environmental Inspectorate that cannot be classified as supervision. Keywords: supervision, inspection, environment 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Nina Kremplová Mendrygalová 702 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Nina Kremplová Mendrygalová 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Nina Kremplová Mendrygalová 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 321 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 153 kB