velikost textu

Homologické ferrocenové fosfiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Homologické ferrocenové fosfiny
Název v angličtině:
Homologous ferrocene phosphines
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petr Vosáhlo
Vedoucí:
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Id práce:
182225
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra anorganické chemie (31-240)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Anorganická chemie (NANORD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ferrocen; fosfiny; homologické ligandy; palladnaté komplexy; stukturní analýza
Klíčová slova v angličtině:
ferrocene; phosphines; homologous ligands; palladium(II) complexes; structure elucidation
Abstrakt:
Název práce: Homologické ferrocenové fosfiny Autor: Bc. Petr Vosáhlo Katedra: Katedra anorganické chemie Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. Abstrakt: Tato práce popisuje přípravu a koordinační chování ferrocenových difosfinů odvozených od 1,1´-bis(difenylfosfino)ferrocenu (dppf). Dppf je jeden z nejúspěšnějších ferrocenových ligandů, který byl použit v řadě reakcí katalyzovaných přechodnými kovy. V této práci je popsána příprava analogických ligandů, které obsahují jednu dialkylfosfinovou skupinu a jednu (difenylfosfino)methylovou skupinu. Všechny ligandy byly oxidovány pomocí KSeCN na příslušné fosfinoselenidy. Tyto fosfinoselenidy byly využity pro zjištění elektron-donorových vlastností pomocí 31P NMR spektroskopie měřením interakční konstanty 1J SeP. Koordinační chování připravených ligandů bylo studováno na palladnatých komplexech, ve kterých ligandy tvořily jak chelátové komplexy, tak i ligandem přemostěné dimerní komplexy. Tato studie otevírá cestu k přípravě potenciálně katalyticky aktivním komplexům. Klíčová slova: ferrocen, fosfiny, homologické ligandy, palladnaté komplexy, strukturní analýza.
Abstract v angličtině:
Title: Homologous ferrocene phosphines Author: Bc. Petr Vosáhlo Department: Department of Inorganic Chemistry Supervisor: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. Abstract: This thesis describes the synthesis and coordination behaviour of ferrocene diphosphines derived from 1,1´-bis(diphenylphosphino)ferrocene (dppf). Dppf is one of the most succesful ferrocene ligands, which can be used in various metal-catalyzed reactions. This study aimed to prepare analogous ligands with one dialkylphosphino substituent and one (diphenylphosphino)methyl group. These ligands were oxidized by KSeCN to afford the corresponding phosphinoselenides. The phosphinoselenides were used to assess sigma-donor 1J 31P abilities by measuring the coupling constant SeP via NMR spectroscopy. Lastly, the coordination behaviour of these ligands in palladium complexes was studied. The homologous ligands usually formed a mixtures containing a chelate complex and dimeric species with trans- coordinated ligands. Key words: ferrocene, phosphines, homologous ligands, palladium(II) complexes, structure elucidation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Vosáhlo 1.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Vosáhlo 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Vosáhlo 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. 389 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc. 697 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Hermann, Dr. 154 kB