velikost textu

Komplexy lehkých platinových kovů s ferrocenovým N-fosfinoamidem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komplexy lehkých platinových kovů s ferrocenovým N-fosfinoamidem
Název v angličtině:
Light platinum group metal complexes with a ferrocene N-phosphinoamide
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michal Navrátil
Vedoucí:
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr.
Id práce:
182224
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra anorganické chemie (31-240)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Anorganická chemie (NANORD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ferrocen; amidy; fosfiny; palladium; rhodium; ruthenium; stukturní analýza
Klíčová slova v angličtině:
ferrocene; amides; phosphines; palladium; rhodium; ruthenium; structure elucidation
Abstrakt:
Název práce: Komplexy lehkých platinových kovů s ferrocenovým N-fosfinoamidem Autor: Bc. Michal Navrátil Katedra: Katedra anorganické chemie Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. Abstrakt: Tématem diplomové práce je příprava koordinačních sloučenin ferrocenového fosfinoamidu FcCONHPPh2 (1, Fc = ferrocenyl), jehož přípravou se autor zabýval již ve své bakalářské práci. V práci je popsáno dvanáct nových komplexů, které byly charakterizovány NMR a infračervenou spektroskopií, elementární analýzou a hmotnostní spektrometrií. U všech látek byla navíc určena krystalová struktura. Pro přípravu látek byly použity dva palladnaté, jeden rhoditý a jeden ruthenatý prekurzor, přičemž z každého prekurzoru byly připraveny tři různé komplexy. První komplex byl připraven reakcí prekurzoru s fosfinoamidem 1, při níž vzniká komplex, ve kterém se fosfinoamidový ligand koordinuje P-monodentátně. Tato látka je zároveň výchozí látkou na cestě k dalším dvěma komplexům. Jeden z nich je dostupný reakcí s chloristanem stříbrným, čímž vzniká kladně nabitý P,O-chelát. Jiný komplex je získán reakcí výchozího komplexu s tert-butoxidem draselným, která poskytuje neutrální P,O-chelát. Všech dvanáct látek bylo připraveno v optimalizovaném výtěžku. Klíčová slova: ferrocen, amidy, fosfiny, palladium, rhodium, ruthenium, stukturní analýza.
Abstract v angličtině:
Title: Light platinum group metal complexes with a ferrocene N-phosphinoamide Author: Bc. Michal Navrátil Department: Department of Inorganic chemistry Supervisor: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. Abstract: The aim of this diploma thesis is the preparation of coordination compounds containing ferrocene phosphinoamide FcCONHPPh2 (1, Fc = ferrocenyl), whose preparation was discussed in author’s bachelor thesis. Twelve new complexes are described in this thesis, including their characterisation by NMR and infrared spectroscopy, elemental analysis and mass spectrometry. In all cases the crystal structure was determined. Two palladium(II), one rhodium(III) and one ruthenium(II) precursors were used for the preparation of the complexes with each providing three new compounds. A reaction of the precursors with phosphinoamide 1 yielded complexes, in which the phosphinoamide was P-coordinated. This compound was a precursor for the other two complexes. The first one was obtained by a reaction with silver(I) perchlorate producing a cationic P,O-chelate. The other was obtained by a reaction with potassium tert-butoxide resulting in neutral P,O- chelate. All twelve complexes were prepared with optimised yields. Keywords: ferrocene, amides, phosphines, palladium, rhodium, ruthenium, structure elucidation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Navrátil 5.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Navrátil 257 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Navrátil 254 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. 384 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr. 233 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Hermann, Dr. 153 kB