text size

Фразеологизмы в политическом дискурсе (на материале публичных выступлений политиков в России и Чехии)

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Фразеологизмы в политическом дискурсе (на материале публичных выступлений политиков в России и Чехии)
Title (in czech):
FRAZÉMY V POLITICKÉM DISKURZU (NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÝCH PROJEVŮ POLITIKŮ V RUSKU A ČESKÉ REPUBLICE)
Titile (in english):
PHRASEOLOGISMS IN POLITICAL DISCOURSE (BASED ON PUBLIC SPEECHES OF POLITICIANS IN RUSSIA AND CZECHIA)
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D.
Supervisor:
PhDr. Mgr. Natalie Rajnochová, Ph.D.
Opponents:
Valerij Mokienko, DrSc.
doc. Ludmila Stěpanova, CSc.
Thesis Id:
182164
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of East European Studies (21-UVES)
Study programm:
Philology (P7310)
Study branch:
Slavic Philology (XSLE)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
19/12/2019
Defence result:
Pass
Language:
Russian
Keywords (in czech):
frazeologie|frazeologismus|diskurz|politický diskurz|politická lingvistika|kognitivní lingvistika|image politika|jazykový obraz politika
Keywords:
phraseology|phraseologism|discourse|political discourse|political linguistics|cognitive linguistics|image of a politician|speech portrait of a politician
Abstract (in czech):
Abstrakt: Předkládaná disertační práce je věnována analýze frazeologických jednotek používaných v současném politickém diskurzu v Rusku a České republice. Popisuje funkce frazémů objevujících se v politickém diskurzu, které slouží jako prostředek ke zvýšení expresivity projevu, navázání kontaktu s publikem a jako prostředek nepřímého ovlivňování komunikačního partnera. Rovněž se zabývá analýzou kognitivních a pragmatických aspektů užití frazémů a metajazykových komentářů vyskytujících se v projevech politiků v porovnávacím pohledu. Práce popisuje specifika užití frazeologických jednotek podílejících se na vytváření jazykového obrazu politika. Klíčová slova: frazeologie, frazeologismus, diskurz, politický diskurz, politická lingvistika, kognitivní lingvistika, image politika, jazykový obraz politika.
Abstract:
Abstract: In the dissertation the author presents the analysis of the use of phraseological units in modern political discourse in Russia and the Czech Republic. The author shows that phraseology can be a tool for increasing the expressiveness of a speech, for contacting and influencing the audience in the political discourse. The analysis of cognitive and pragmatic specifics of idioms and metalanguage commentaries in the speech of politicians in a comparative aspect is carried out. As a result the author showes the specifics of the use of phraseological units in describing the speech image of a politician. Key words: phraseology, phraseologism, discourse, political discourse, political linguistics, cognitive linguistics, image of a politician, speech portrait of a politician.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D. 1.21 MB
Download Abstract in czech Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D. 90 kB
Download Abstract in english Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D. 77 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D. 316 kB
Download Supervisor's review PhDr. Mgr. Natalie Rajnochová, Ph.D. 88 kB
Download Opponent's review Valerij Mokienko, DrSc. 2.95 MB
Download Opponent's review doc. Ludmila Stěpanova, CSc. 439 kB
Download Defence's report 289 kB