velikost textu

Neuropsychologická diagnostika a psychoedukácia pacientov s diagnózou psychogénnych neepileptických záchvatov (PNES)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Neuropsychologická diagnostika a psychoedukácia pacientov s diagnózou psychogénnych neepileptických záchvatov (PNES)
Název v češtině:
Neuropsychologická diagnostika a psychoedukace pacientů s diagnózou psychogenních neepileptických záchvatů (PNES)
Název v angličtině:
Neuropsychological diagnosis and psychoeducation of patients with psychogenic nonepileptic seizures
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lucia Hrešková, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Mgr. Lenka Krámská, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.
Doc.MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.
Id práce:
182086
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Klinická psychologie (XPSK)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 8. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Emocionální regulace|Neuropsychologická diagnostika|PNES|Psychoedukace
Klíčová slova v angličtině:
Emotional regulation|Neuropsychological assessment|PNES|Psychoeducation
Abstrakt:
Neuropsychologická diagnostika a psychedukace pacientů s diagnózou psychogenních neepileptických záchvatů Mgr. Lucia Hrešková Vedouci práce: Doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D. Abstrakt: Termínem psychogenní neepileptické záchvaty (PNES) se označuje konverzní porucha napodobující epileptické záchvaty, které jsou psychologické etiologie (dle MKN-10). Neuropsychologické vyšetření je integrální součástí diagnostiky a léčby PNES s ohledem na jejich psychogenní charakter. Hlavním léčeným postupem je psychoterapie. V teoretické části tohoto výzkumného projektu jsme zpracovali psychoedukační příručku pro klinické psychology a psychoterapeuty spolupracující s pacienty s diagnózou PNES, na základě doporučených standardů (Myers, 2014; Lafrance & Wincze, 2015; Reiter et al., 2015) a dlouholetých klinických zkušenosti s těmito pacienty (především Doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.). Účelem našeho výzkumného projektu bylo posouzení přítomnosti maladaptivní emocionální regulace v profilu pacientů s diagnózou PNES (N = 51) ve srovnání se zdravými dobrovolníky (N = 51), prostřednictvím sebeposuzovacích dotazníků Affective Style Questionnaire (ASQ) a Difficulty in Emotion Regulation Scale (DERS). Výsledky naší výzkumné analýzy potvrzují signifikantně vyšší míru maladaptivní emocionální regulace v profilu pacientů s diagnózou PNES ve srovnání se zdravými dobrovolníky. Současně představujeme dotazníky Affective Style Questionnaire (ASQ) a Difficulty in Emotion Regulation Scale (DERS) jako užitečný psychodiagnostický nástroj k posouzení emocionální regulace. Tyto výsledky navazují a prohlubují aktuální výzkumné výstupy potvrzující důležitost zastoupení emocionální regulace v psychodiagnostickém procesu u pacientů s diagnózou PNES. A zdůrazňují důležitost (úvodní) psychoedukace v léčbě pacientů s diagnózou PNES a jejich blízkých. Klíčová slova: Emocionální regulace; Neuropsychologická diagnostika; PNES; Psychoedukace
Abstract v angličtině:
Neuropsychological assessment and psychoeducation of patients diagnosed with psychogenic nonepileptic seizures (PNES) Mgr. Lucia Hrešková Tutor: Assoc. Prof. Lenka Krámská, Ph.D. Abstract: The term psychogenic non-epileptic seizures (PNES) refers to a conversion disorder (300.11) imitating epileptic seizures that are psychological etiology (DSM-5). Neuropsychological assessment including personality profile and mood status is an integral part of the diagnosis and treatment of PNES. The main treatment is psychotherapy. In the theoretical part of this research project, we have processed psychoeducation guide for clinical psychologists and psychotherapists working with patients diagnosed with PNES, based on recommended standards (Myers, 2014; LaFrance & Wincze, 2015; Reiter et al., 2015) and long-term clinical experiences with these patients (in particular Assoc. Prof. Lenka Kramska, Ph.D.). The purpose of our research project was to assess the presence of maladaptive emotional regulation in the profile of patients diagnosed with PNES (N = 51) compared to healthy populations (N = 51), through self-report questionnaires Affective Style Questionnaire (ASQ) and Difficulty in Emotion Regulation Scale (DERS). The results of our research show a significantly higher level of maladaptive emotional regulation in the profiles of patients diagnosed with PNES as compared to healthy populations. We also present the Affective Style Questionnaire (ASQ) and Difficulty in Emotion Regulation Scale (DERS) as useful psychodiagnostic tools to assess emotional regulation. These results follow and deepen on current research outputs confirming the importance of emotional regulation in psychological assessment and psychoeducational processes of patients diagnosed with PNES. And they emphasize the importance of (initial) psychoeducation in the treatment of patients diagnosed with PNES and their relatives. Keywords: Emotional regulation; Neuropsychological assessment; PNES; Psychoeducation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucia Hrešková, Ph.D. 3.29 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lucia Hrešková, Ph.D. 911 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucia Hrešková, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucia Hrešková, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lucia Hrešková, Ph.D. 515 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Lenka Krámská, Ph.D. 261 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D. 125 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc.MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc. 908 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.44 MB