velikost textu

Zločiny podle mezinárodního práva v Římském statutu MTS a jejich stíhání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zločiny podle mezinárodního práva v Římském statutu MTS a jejich stíhání
Název v angličtině:
Crimes under international law in the Rome Statute of the ICC and their prosecution
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Roman Huječek
Vedoucí:
Mgr. Milan Lipovský, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Martin Faix, Ph.D.
Id práce:
182011
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mezinárodní trestní soud, Římský statut, zločiny podle mezinárodního práva, imunita.
Klíčová slova v angličtině:
International Criminal Court, Rome Statute, crimes under international law, immunity.
Abstrakt:
Zločiny podle mezinárodního práva v Římském statutu MTS a jejich stíhání Abstrakt Tématem této diplomové práce jsou zločiny podle mezinárodního práva v Římském statutu Mezinárodního trestního soudu a jejich stíhání, přičemž je zvláštní pozornost věnována otázkám aplikovatelnosti mezinárodních imunit vrcholných představitelů státu v řízeních před tímto soudem. První část této práce nejprve nastiňuje význam pojmu zločiny podle mezinárodního práva a vysvětluje rozdíly mezi tímto pojmem a pojmy mezinárodními zločiny států a transnacionální zločiny. Poté první část uvádí stíhání zločinů podle mezinárodního práva do historického kontextu s důrazem na období po začátku první světové války. Druhá část se zabývá některými otázkami jurisdikce Mezinárodního trestního soudu, a především jednotlivými zločiny podle mezinárodního práva a jejich definováním v Římském statutu. Druhou část uzavírá kapitola o subjektivní stránce těchto zločinů a zejména institutu odpovědnosti nadřízeného. Třetí část popisuje procesní ustanovení Římského statutu a provádí čtenáře od zahájení řízení až k výkonu rozhodnutí. Ve třetí části jsou též uvedeny některé praktické příklady naplňování procesních ustanovení Římského statutu. Čtvrtá část se podrobně zabývá imunitami jednotlivců podle mezinárodního práva, a zvláště těmi, kterých požívají vrcholní představitelé státu. Vysvětlen je účel těchto imunit, jejich povaha a obsah a rozdíly mezi imunitou ratione materiae a imunitou ratione personae. Pátá část je věnována problematice neaplikovatelnosti imunit podle mezinárodního práva v řízení před Mezinárodním trestním soudem. Zvláštní pozornosti se v ní dostává rozhodovací činnosti Mezinárodního trestního soudu. V části páté není opomenut ani spor o aplikovatelnost imunity ratione personae při spolupráci smluvních stran Římského statutu s Mezinárodním trestním soudem, který vznikl v důsledku žádosti o zatčení a předání súdánského prezidenta Umara al-Bašíra.
Abstract v angličtině:
Crimes under International Law in the Rome Statute of the ICC and Their Prosecution Abstract This diploma thesis deals with crimes under international law in the Rome Statute of the International Criminal Court and their prosecution, with a special focus on the issues of applicability of senior state officials’ international immunity when it comes down to the proceedings before this court. The first part of the thesis outlines the meaning of the term crimes under international law and explains the difference between this term and the terms international crimes and transnational crimes. Next, the prosecution of these crimes under international law is set within its historical context with a special focus on the period after the start of World War I. The second part discusses the International Criminal Court’s jurisdiction and, mainly, each individual crime under international law and its definition in the Rome Statute. The second part ends with a chapter concerning mental elements of these crimes and particularly the institute of command responsibility. The third part describes the procedural provisions of the Rome Statute and it guides the reader all the way from the initiation of the proceedings to the enforcement of the court’s decision. The third section also offers several practical examples regarding the implementation of the procedural provisions of the Rome Statute. The fourth part provides detailed information regarding the immunity of individuals under international law, especially those available to the senior state officials. The purpose of these immunities, their nature, content, and differences between immunity ratione materiae and immunity ratione personae are all explained. The fifth part deals with the issue of non-applicability of the immunity under international law in the International Criminal Court proceedings. The focus is on the court’s case law. The fifth part also discusses a dispute over the applicability of the immunity ratione personae in cases of cooperation of the Rome Statute’s state parties with the International Criminal Court, which was set up as a result of a request for arrest and surrender of Sudanese president Omar al-Bashir.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Roman Huječek 1.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Roman Huječek 316 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Roman Huječek 225 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Milan Lipovský, Ph.D. 211 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martin Faix, Ph.D. 267 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 152 kB