velikost textu

Farmakokinetika flavanolov

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Farmakokinetika flavanolov
Název v češtině:
Farmakokinetika flavanolů
Název v angličtině:
Pharmacokinetics of flavanols
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Dominika Sobolová
Vedoucí:
PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Iveta Najmanová, Ph.D.
Id práce:
181991
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
flavanol,farmakokinetika,katechin,epikatechin,mikroflóra,fenolické kyseliny
Klíčová slova v angličtině:
flavanol,pharmacokinetic,catechin,epicatechin,microflora,phenolic acid
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študent: Dominika Sobolová Školiteľ: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Názov diplomovej práce: Farmakokinetika flavanolov Táto práca sa zameriava na spracovanie dostupných informácií o osude flavanolov v organizme. Na objasnenie biologických efektov, je potrebné poznať ich farmakokinetiku. Na rozdiel od ostatných flavonoidov sa vyskytujú v rastlinnej potrave v podobe aglykónov. Medzi jednotlivými zástupcami má podstatný vplyv galoylácia, polymerizácia a optická izoméria. Čiastočné vstrebávanie monomérov po perorálnom podaní sa začína v tenkom čreve. Rozsiahle metabolické premeny prebiehajú okrem pečene už v enterocytoch. Vznikajúce metabolity vstupujú do obehu alebo sú vylučované späť do lumen čreva, a to hlavne sulfáty (epi)katechínov. Epikatechín a katechín sú v plazme prítomné takmer výlučne ako glukuronidy, sulfáty alebo metylované zlúčeniny. U galátov naopak prevládajú voľné nekonjugované formy a rozsah absorpcie je nižší. Jediné sa významne vylučujú žlčou, zatiaľ čo ostatné katechíny sú predovšetkým rýchlo eliminované obličkami do moču. Biologická dostupnosť parentných látok je nízka, čo je výsledkom viacerých faktorov. Bakteriálna mikroflóra zohráva kľúčovú úlohu v metabolizme zlúčenín pokračujúcich do hrubého čreva. Dochádza k štiepeniu kruhu bakteriálnymi enzýmami na γ-valerolaktóny až fenolické kyseliny. Rozkladné produkty sa môžu ľahšie vstrebávať. Následne sú takisto konjugované a vylučované renálne. S rastúcim polymeračným stupňom klesá absorpcia. Zároveň stúpa odolnosť voči mikrobiálnemu rozkladu. K depolymerizácii proantokyanidínov na vstrebateľné monoméry pravdepodobne nedochádza. Pozitívnymi účinkami flavanolov na zdravie človeka sa aj v súčasnosti zaoberajú mnohé výskumné skupiny. Spracované údaje by sa dali využiť ako podklad pre ďalšie skúmanie.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Dominika Sobolová Supervisor: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, Pharm.D., Ph.D. Title of diploma thesis: Pharmacokinetics of flavanols This work is focusing on summarizing available information about the fate of flavanols in the organism. It is necessary to know the pharmacokinetics to explain their biological effects. In contrast to other flavonoids, they occur in the form of aglycones in plant foods. Galoylation, polymerization and optical isomerism have an important influence on the pharmacokinetics. Partial absorption of monomers begins in the small intestine after oral ingestion. In addition to the liver, the extensive metabolic changes take place even in the enterocytes. The resulting metabolites enter the circulation or they are effluxed back into the intestinal lumen, especially in the case of (epi)catechin sulfates. Epicatechin and catechin are present almost exclusively as glucuronides, sulfates or methylated compounds in the plasma. On the contrary, free unconjugated forms prevail within the gallates. The extent of their absorption is lower. They are excreted via biliary excretion, while other catechins are quickly eliminated by the kidneys in urine. The bioavailability of the parent substances is low due to many factors. Intestinal bacteria play a key role in metabolism of compounds that pass to the large intestine. The cleavage of the ring to γ-valerolactones and other phenolic compounds by bacterial enzymes occurs there. The ring-fission metabolites could be more easily absorbed. Then they are also conjugated and excreted urinary. The absorption decreases with increasing degree of polymerization. The resistance against bacterial breakdown increases simultaneously. There is probably no depolymerization of proanthocyanidins to flavanol monomers that could be available for absorption. Nowadays, many research groups are focused on positive effects of flavanols on human health. These compiled data could be used as a basis of the following research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dominika Sobolová 2.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dominika Sobolová 206 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dominika Sobolová 203 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. 270 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Iveta Najmanová, Ph.D. 272 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.MUDr. Radomír Hrdina, CSc. 152 kB