velikost textu

Analýza padělků léčiv z pohledu lékové politiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza padělků léčiv z pohledu lékové politiky
Název v angličtině:
Analysis of Counterfeit Medicines from the Perspective of Medicines Policy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Barbora Boltnarová
Vedoucí:
Mgr. Jan Kostřiba
Oponent:
PharmDr. Julie Strážnická
Id práce:
181985
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
padělaná léčiva, léková politika, Česká republika
Klíčová slova v angličtině:
counterfeit medicines, medicines policy, the Czech Rebublic
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Autor Barbora Boltnarová Školitel PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. Název diplomové práce Analýza padělků léčiv z pohledu lékové politiky Cíle: Cílem teoretické části této diplomové práce byla analýza problematiky padělání léčivých přípravků a souhrn nejzásadnějších témat a problémů týkající se této nelegální činnosti. Dalším cílem teoretické části práce bylo zmapování trendů v oblasti padělání léčivých přípravků, a to jak z pohledu České republiky, tak z pohledu celosvětového a sestavení přehledu používaných nástrojů pro boj proti padělání léčiv. Cílem praktické části byla analýza hlášení výskytu padělaných léčivých přípravků a porovnání získaných výstupů s hypotézami sestavenými na základě teoretických poznatků. Metodika: Použitá data byla získána analýzou hlášení výskytu padělků léčivých přípravků zveřejněných na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv za období od 2. 3. 2006 do 14. 11. 2017. Celkově bylo analyzováno 115 hlášení z České republiky i ze zahraničí. Výsledky: Z výsledků analýzy vyplývá, že situace ohledně padělání léčiv je v České republice, v porovnání se situací jiných států, relativně bezpečná a že se zde žádný ze zachycených padělků neobjevil na legálním trhu. Také z výsledků lze usoudit, že roste zájem padělatelů o padělání drahých léčivých přípravků ze skupiny cytostatik a antivirotik. Dále lze z výsledků potvrdit, že padělání léčivých přípravků je globálním problémem, který se týká jak rozvojových, tak vyspělých států a že paděláno může být jakékoli léčivo. Klíčová slova: padělky léčivých přípravků, Česká republika, padělání, hlášení
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Social and Clinical Pharmacy Author Barbora Boltnarová Supervisor PharmDr. Jan Kostriba, Ph.D. Title of Diploma Thesis Analysis of Counterfeit Medicines from the Perspective of Medicines Policy Objectives: The aim of the theoretical part of this diploma thesis was the analysis of the counterfeiting of medicinal products and a summary of the most critical topics and issues related to this illegal activity. Another purpose of the theoretical part was the mapping of trends in counterfeiting of medicinal products on the domestic and world scale and to compile a summary of the instruments used to combat counterfeiting of medicinal products. The aim of the practical part was the analysis of the reports of falsified medicinal products and to compare the obtained results with hypotheses based on theoretical knowledge. Methods: The data was obtained by analyzing the reports of counterfeit medicinal products published by State Institute for Drug Control in the period from 2nd March 2006 to 14th November 2017. Altogether, 115 reports from the Czech Republic and from abroad were analyzed. Results: The results of the analysis show that the situation regarding counterfeiting of medicinal products in the Czech Republic is relatively safe compared to foreign countries and that none have been detected counterfeits appeared in the legal market. Also, the results show that counterfeiters are interested in expensive medicines from cytostatics and antivirals. In addition, it can be confirmed that counterfeiting of medicinal products is a global problem affecting both developing and advanced countries, and that any drug can be counterfeited. Key words: counterfeit medicines, the Czech Republic, counterfeiting, report
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Boltnarová 1.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Boltnarová 172 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Boltnarová 170 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Kostřiba 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Julie Strážnická 272 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc. 152 kB