velikost textu

Izolácia metabolitov tryptofánu z biologického materiálu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Izolácia metabolitov tryptofánu z biologického materiálu
Název v češtině:
Izolace metabolitů tryptofanu z biologického materiálu
Název v angličtině:
Isolation of tryptophan metabolites from biological material
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavol Beca
Vedoucí:
PharmDr. Petr Kastner, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavla Pilařová, Ph.D.
Id práce:
181975
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej chémie a farmaceutickej analýzy Študent: Pavol Beca Vedúci diplomovej práce: PharmDr. Petr Kastner, PhD. Názov diplomovej práce: Izolácia metabolitov tryptofánu z biologického materiálu Témou a cieľom tejto diplomovej práce bolo vyvinutie najúčinnejšej úpravy vzorky pred analýzou na izoláciu L-tryptofánu a jeho metabolitov (serotonín, melatonín, kyselina 5-hydroxyindol-3- octová, L-kynurenín, kyselina kynurenová) z biologického materiálu, v tomto prípade z králičej plazmy. Postupne boli vyskúšané základné metódy úpravy vzorky pred analýzou, a to extrakcia kvapalina-kvapalina (LLE), extrakcia z pevnej fázy (SPE) a deproteinizácia, pričom najvyššiu výťažnosť poskytovala posledná spomínaná. Izolácia prebehla zmiešaním 2,5 µl zásobného roztoku všetkých látok o koncentrácii 10 µg/ml a 122,5 µl králičej plazmy. Samotná deproteinizácia bola prevedená pridaním 500 µl metanolu, pretrepaním a centrifugáciou pri 9000 otáčkach za minútu po dobu 5 minút. Následne bolo odobraných 400 µl supernatantu, ktoré sa podrobili analýze pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC). Pre vlastnú chromatografickú analýzu bola použitá metóda vyvinutá v diplomovej práci „HPLC hodnocení L-tryptofanu a jeho metabolitů v biologickém materiálu“ (Kateřina Málková, 2019). Prebehla na silikagélovej kolóne Kinetex EVO C18 (100 A, 150 x 3 mm, 5 µm) s predkolónou OPTI-GUARD 1 mm C18 pri teplote 30 °C s prietokovou rýchlosťou 0,5 ml/min. Mobilná fáza A bol octanový pufer s pH 4,5 s pridaným metanolom v pomere 97:3. Mobilná fáza B bola metanol. Optimálny objem nástreku vzorky bol 10 - 15 µl. Použitá elúcia bola gradientová a čas analýzy 30 minút. Použité detektory boli spektrofotometrický a fluorimetrický. Metóda bola validovaná podľa EMA smernice. Pre stanovenie látok bola používaná metóda vonkajšieho štandardu. Hodnotené validačné parametre boli správnosť, presnosť, selektivita, linearita, citlivosť. Všetky nájdené hodnoty boli v primeranom rozsahu.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Student: Pavol Beca Supervisor: PharmDr. Petr Kastner, PhD. Title of diploma thesis: Isolation of tryptophan metabolites from biological material The topic and aim of this diploma thesis was to develop the most effective sample preparation before analysis for isolation of L-tryptophan and its metabolites (serotonin, melatonin, 5-hydroxyindole- 3-acetic acid, L-kynurenine, kynurenic acid) from biological material, in this case from rabbit plasma. Basic methods of sample preparation prior to analysis, namely liquid-liquid extraction (LLE), solid phase extraction (SPE) and deproteinization, were successively tested, with the latter yielding the highest yield. Isolation was performed by mixing a 2.5 µl stock solution of all substances at a concentration of 10 µg/ml and 122.5 µl rabbit plasma. Deproteinization was performed by adding 500 µl of methanol, shaking and centrifuging at 9000 rpm for 5 minutes. Subsequently, 400 µl of supernatant was collected and analyzed by high performance liquid chromatography (HPLC). The method developed in the diploma thesis "HPLC evaluation of L-tryptophan and its metabolites in biological material" (Kateřina Málková, 2019) was used for the chromatographic analysis. It was performed on a Kinetex EVO C18 silica gel column (100 A, 150 x 3 mm, 5 µm) with an OPTI- GUARD 1 mm C18 precolumn at 30 ° C with a flow rate of 0.5 ml / min. Mobile phase A was an acetate buffer at pH 4.5 with methanol in a ratio of 97:3. Mobile phase B was methanol. The optimal sample injection volume was 10 - 15 µl. The separation was performed by gradient elution and the analysis time was 30 minutes. The detectors used were spectrophotometric and fluorimetric. The method was validated according to the EMA guideline. An external standard method was used to determine the substances. The validation parameters evaluated were accuracy, precision, selectivity, linearity, sensitivity. All values found were within a reasonable range.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavol Beca 1.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavol Beca 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavol Beca 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Pilařová, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. 152 kB