velikost textu

Hodnocení vybrané účinné látky v přípravku pomocí HTLC I

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení vybrané účinné látky v přípravku pomocí HTLC I
Název v angličtině:
Evaluation of the selected active substance in the preparation using HTLC I
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Victoria Sumatokhina
Vedoucí:
PharmDr. Petr Kastner, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavla Pilařová, Ph.D.
Id práce:
181974
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Victoria Sumatokhina Školitel: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. Název diplomové práce: Hodnocení vybrané účinné látky v přípravku pomocí HTLC I Cílem bylo vytvořit vhodnou metodu, použitelnou pro danou kolonu a taky získat dostatečnou separaci a citlivost pro detekci a kvantifikaci zkoušených látek, dále snížit spotřebu organických rozpouštědel a tím i zátěž životního prostředí. V této práci jsem vyvinula a zvalidovala HTLC metodu pro stanovení natrium-pikosulfát monohydrátu, jeho rozkladných produktů a natrium-benzoátu. Pro separaci látek za zvýšené teploty byla použita kolona ZirChrom®-PBD 100 x 4,6 mm s UV detekcí při 263 nm. Mobilní fáze (MF) se skládala z acetonitrilu (ACN) a fosfátového pufru v poměru 1:19. Pufr obsahoval 25mM kyselinu fosforečnou s výsledným pH 5,0 upraveným pomocí amoniaku. Kolonový prostor byl vytemperován na 80 °C, průtok nastaven na 0,2 ml/min a objem nástřiku zvolen 4 μl. Metoda byla vyhodnocena jako dostatečně vhodná: citlivá, přesná, správná, lineární a selektivní. Při hodnocení robustnosti, za použití Plackett- Burmanova plánu, bylo zjištěno, že ze zkoušených parametrů největší vliv na retenci analyzovaných látek měly teplota, pH mobilní fáze a rychlost průtoku MF. Se zvyšujícími se hodnotami těchto parametrů se retenční čas analytů snižoval, ale zároveň se zhoršovalo i rozlišení mezi píky. Vyvinutá metoda je vhodná i pro hodnocení stability přípravku.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutic Analysis Candidate: Victoria Sumatokhina Supervisor: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D Title of diploma thesis: Evaluation of the selected active substance in the preparation using HTLC I The purpose of the project was to create a suitable method applicable to a given column and also to obtain sufficient sensitivity for detection and quantification of the test substances, further reduce the consumption of an organic solvents and hence the environmental burden. In this thesis I developed and validated UHTLC method for the determination of sodium picosulphate, its decomposition products and sodium benzoate. There was used the ZirChrom®- PBD column of 100 x 4,6 mm with UV detection by 263 nm for the separation of substances at increased temperature. The mobile phase (MF) consisted of acetonitrile (ACN) with a buffer in the ratio 1:19. The buffer contained 25mM phosphoric acid at a pH of 5,0 adjusted with ammonia. The column space was heated at 80 °C, the flow rate was set at 0,2 ml/min and 4 μl injection volume was selected. The method has been evaluated as sufficiently appropriate: sensitive, accurate, precise, linear and selective. For the evaluation of the robustness Plackett-Burman design was used. It was found that the temperature, pH of the mobile phase and the flow rate of MF had the greatest influence on the retention time of analyzed substances. The retention time of the analytes was decreased with increasing values of these parameters, but at the same time the resolution between the peaks was deteriorated. The developed method can be used for the study of drug stability.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Victoria Sumatokhina 2.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Victoria Sumatokhina 410 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Victoria Sumatokhina 269 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. 276 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Pilařová, Ph.D. 282 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 153 kB