velikost textu

Kardiovaskulární rizikové faktory a komplikace související s aterosklerózou - jejich výskyt a kontrola u seniorů v projektu EUROAGEISM H2020

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kardiovaskulární rizikové faktory a komplikace související s aterosklerózou - jejich výskyt a kontrola u seniorů v projektu EUROAGEISM H2020
Název v angličtině:
Cardiovascular risc factors and complications associated with atherosclerosis - their prevalence and control in seniors in the EUROAGEISM H2020 project
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Kubíková
Vedoucí:
PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Kostřiba
Id práce:
181847
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
racionální farmakoterapie ve stáří, nevhodné předepisování léků, explicitní kritéria
Klíčová slova v angličtině:
rational geriatric pharmacotherapy, inappropriate prescribing, explicite criteria
Abstrakt:
ABSTRAKT ÚVOD: Kardiovaskulární onemocnění (KVO) jsou v současné době na 1. místě v příčinách úmrtnosti mezi onemocněními, jak celosvětově, tak v České republice (ČR). Nejčastější příčinou úmrtí na kardiovaskulární KVO jsou onemocnění související s aterosklerózou (ATS), přičemž s narůstajícím věkem se zvyšuje prevalence aterosklerotických onemocnění a komplikací. Cílem této diplomové práce bylo zdokumentovat kardiovaskulární (KVS) nemocnost geriatrických pacientů v námi sledovaném souboru FIP7 programu projektu EUROAGEISM H2020, zejména výskyt KVO souvisejících s ATS, a zhodnotit kontrolu rizikových faktorů (RF) souvisejících s obecnými riziky rozvoje těchto KVS aterosklerotických onemocnění. METODIKA: Sběr dat pro tuto diplomovou práci probíhal od září 2018 do ledna 2019 v akutní péči u seniorů ve věku 65 let a více na geriatrických odděleních v Hradci Králové (HK) a v Brně. Do studie byli zařazeni všichni hospitalizovaní pacienti přijatí k hospitalizaci v době sběru dat, vyhovující zařazujícím kritériím, kteří podepsali informovaný souhlas. Etická komise Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy a etické komise zdravotnických zařízení schválily tento projekt. Informace byly zjišťovány s pomocí dotazníku pro komplexní geriatrické vyšetření, který je chráněným instrumentem evropského projektu EUROAGEISM H2020 (jak ze zdravotnické dokumentace, tak dotazy na zdravotnický personál a rozhovorem s pacientem). Z komplexních dat byly analyzovány: základní charakteristiky souboru, prevalence výskytu KVO ATS onemocnění, výskyt a závažnost akutních KVS symptomů, přítomnost hlavních RF souvisejících s ATS a se známými laboratorními hodnotami. Analyzované údaje zahrnovaly i nefarmakologické zvyklosti pacientů (kouření, příjem alkoholu, výskyt obezity, aktuální dietní opatření). Pilotní výstupy byly zpracovány základní statistickou deskriptivní analýzou s použitím Fisherova exaktního testu pro srovnání výsledků mezi zdravotnickými zařízeními (hodnota statistické významnosti p <0,05). VÝSLEDKY: V celkovém souboru (288 pacientů) bylo zastoupeno nejvíce seniorů ve věkové kategorii 65–74 let, a to 35,8 %. Zastoupení žen dosahovalo celkově 57,3 %. Nejvíce pacientů (50,3 %) užívalo 5–9 léčivých přípravků (LP) a trpělo 5–9 onemocněními (53,6 %). Nejčastějším KVS ATS onemocněním byla arteriální hypertenze (AH) (84,7 %). Ze všech pacientů s KVO (N=268 pacientů) bylo 32 % bývalých kuřáků v Brně a 31,4 % v HK, současných kuřáků 6,8 % v Brně a 11,6 % v HK. Pravidelné užití silných alkoholických nápojů bylo zaznamenáno u 11,2 % seniorů v Brně a u 9,1 % v HK. Nadváhou a obezitou trpělo 55,8 % a 67 % v HK, přičemž terapeutická dieta byla indikována u 42,9 % v Brně a u 78,5 % pacientů v HK. Nedostatečně kompenzovaná hypertenze nad arbitrární hodnoty byla zjištěna u 11,6 % pacientů v Brně a u 5 % pacientů v HK. V Brně nebyly dostupné informace o hladinách glukózy nalačno až u 72,1 % pacientů a v HK u 18,2 %. Laboratorní hodnoty kyseliny močové (UA, z angl. uric acid) nebyly v posledním období hodnoceny u více než 50 % žen a mužů. U sledovaných pacientů (N=268 pacientů) byly nejčastěji zvýšeny hladiny lipoproteinu s nízkou hustotou (LDL, z angl. low density lipoprotein) cholesterolu v Brně u 29,3 % a v HK 25,6 % pacientů. V Brně byla nejvyšší prevalence pacientů dle výpočtu Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD- epi) ve stádiu 3 renálního selhání (3a+3b), a to u 38,1 % pacientů na rozdíl od HK, kde bylo nejvyšší zastoupení pacientů ve stádiu 2 (43,8 %). Pacienti v HK navštěvovali více lékařských specialistů, více využívali jiné zdravotní služby a byli i více depresivní. Na druhou stranu byli i více spokojení se zdravotní péči v průběhu hospitalizace ve srovnání s Brnem. ZÁVĚR: Rozdíly v prevalenci kouření a užití alkoholu nebyly statisticky významné mezi soubory HK a Brno a prevalence pacientů s těmito faktory byly nízké. Prevalence pacientů dodržujících dietní opatření související s dyslipidémií a/nebo nadváhou/obezitou byly také nízké, což svědčí o nepopulárnosti dodržování těchto opatření. Na druhou stranu byly zjištěny vysoké prevalence pacientů s nedostatečně preventivně kontrolovanými parametry metabolického syndromu (MS), a to v obou zdravotnických zařízeních. Hlavní intervence by se tedy měly zaměřovat jak na preventivní dietní opatření, tak na dostatečnou kontrolu laboratorních parametrů, které mohou umožnit časný záchyt KVO. Klíčová slova: ateroskleróza, kardiovaskulární onemocnění, metabolický syndrom, rizikový faktor, senior. Dedikace: Tento projekt získal finanční podporu z výzkumného a inovačního programu Evropské Unie Horizont 2020 v rámci grantové dohody Marie Skłodowska-Curie č. 764632, SVV 260417 a vědeckého programu PROGRESS Q42 Farmaceutické fakulty v Hradci Králové v České republice.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT INTRODUCTION Cardiovascular diseases (CVD) are currently on the first place among the causes of death worldwide and also in the Czech Republic (CR). The most common causes of death among CVDs are disorders associated with atherosclerosis (ATS) and the prevalence of atherosclerosis and their complications increases with increasing age. The aim of this diploma thesis was to document CVS morbidity in geriatric patients in the sample of FIP7 program of the EUROAGEISM H2020 project, mainly the prevalence of CVS disorders associated with ATS, and to evaluate the controll of risk factors associatedwith general risks of progression of ATS. METHODS The data collection for this theses was carried out in the CR from September 2018 to January 2019 in patients in acute care at the age of 65 and older at geriatric wards in Hradec Králové (HK) and Brno. Patients involved in the study were those admitted to hospitalization at the time of data collection, were complying with inclusion criteria and undersigned the informed consent. The Ethics committee of the Faculy of Pharmacy, Charles University and ethics committee of participating healthcare facilities approved the project. Information have been obtained using the questionnaire for comprehensive geriatric assessment which is the secured instrument of the EUROAGEISM H2020 project. (information was found in medical records as well as completed based on information received from interviews of medical staff and patients). From complex data were analyzed: main sample characteristics, prevalence of CVS atherosclerotic diseases, incidence and severity of acute CVS symptoms, prevalence of major RFs of ATS and associated laboratory values. The analyzed data also included non-pharmacological habits of patients (smoking, alcohol intake, obesity and current dietary measures). The pilot outputs were processed by basic statistical descriptive analyses and resutls between centres compared using Fisher's exact test (statistical significance p <0,05). RESULTS In the whole sample (288 patients), the majority of older adults were at the age category between 65–74 years with the prevalence of 35,8%. There were 57,3 % women in whole sample. Most of the patients (50,3 %) were taking 5–9 medical products (MP) and were in the category of patients having 5–9 diseases. The most common CVD connected to ATS was arterial hypertension (AH- 84,7 %. From all patients with CVD (N = 268 patients) there were 32 % former smokers in Brno and 31,4 % in HK and 6,8 % of current smokers in Brno and 11,6 % in HK. Intake of hard alcoholic drinks was documented in 12,9 % of seniors in Brno and 9,1 % in HK. The percentage of overweight patients and patients with obesity were 55,8 % in Brno and 67 % in HK. Therapeutic diet was documented in 42,9 % of patients in Brno and 78,5 % in HK. There was found non-compensated hypertension above arbitrary values in 11,6 % patients in Brno and 5 % in HK. Fasting glucose levels were not measured in 72,1 % of patients in Brno and 18,2 % of patients in HK. Laboratory uric acid levels were not observed in more than 50 % of men and women. In terms of lipid levels, the highest levels of low density lipoprotein (LDL) -cholesterol were found in Brno in 29.3 % patients and in HK in 25.6 % of patients. In Brno, according to the calculations of Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-epi), the highest prevalence of patients was in the phase 3 of chronic renal failure (3a+3b)- 40,1 %, in contrast to HK where the highest number of patients were in phase 2, with the percentage of 43,8 %. Pacients in HK went to see more medical specialists, used more other helathcare services and were also more depressed. On the other hand, they were more satisfied with heathcare during hospitalizations compared to the sample in Brno. CONCLUSION The differences in the prevalence of smoking and alcohol intake were not statistically significant between in HK and Brno and the prevalence of patients with these factors weres low. The prevalence of patients following dietary measures associated with dyslipidemia or being overweight or having obesity was also low, suggesting that these measures were unpopular. On the other hand, high prevalence of patients with insufficiently preventively controlled parameters of metabolic syndrome (MS) was found in both healthcare facilities. The main interventions should therefore focus on both preventive dietary measures and adequate check of laboratory parameters that may allow early detection of ATS and MS. Keywords: atherosclerosis, cardiovascular disease, metabolic syndrom, risk factor, seniors Dedication: This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 764632, SVV 260417 and PROGRESS Q42 scientific program of the Faculty of Pharmacy, Hradec Králové, Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Kubíková 3.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Kubíková 136 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Kubíková 163 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Kostřiba 215 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. 153 kB