velikost textu

Vliv mebendazolu na aktivitu vybraných enzymů u tasemnice Hymenolepis diminuta

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv mebendazolu na aktivitu vybraných enzymů u tasemnice Hymenolepis diminuta
Název v angličtině:
Effect of mebendazole on the activity of selected enzymes in tapeworm Hymenolepis diminuta
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Karolína Lukačiková
Vedoucí:
PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.
Oponent:
Prof.RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
Id práce:
181837
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hymenolepis diminuta, enzymová aktivita, mebendazol
Klíčová slova v angličtině:
Hymenolepis diminuta, enzyme activity, mebendazole
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Karolína Lukačiková Školitel: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv mebendazolu na aktivitu vybraných enzymů u tasemnice Hymenolepis diminuta Helmintorezistence je stále se rozšiřující celosvětový fenomén a znepokojující problém. Enzymy metabolizující xenobiotika hrají významnou roli v rozvoji rezistence, jelikož mohou snížit koncentraci anthelmintika v těle parazita a tak parazita ochránit před anthelmintickým účinkem. Role enzymů metabolizujících xenobiotika v rozvoji lékové rezistence byla již studována a popsána u hlístic a motolic. U tasemnic je však k dispozici o této problematice pouze omezené množství informací. V naší studii jsme se proto rozhodli ověřit, zda anthelmintikum mebendazol může ovlivnit u modelové tasemnice krysí (Hymenolepis diminuta) aktivity enzymů metabolizujících xenobiotika a tím pádem ovlivnit i rozvoj lékové rezistence. Naším prvním cílem byla izolace jedinců tasemnice krysí z definitivního hostitele (potkan, Rattus norvegicus). Jako mezihostitele jsme použili potemníka moučného (Tenebrio molitor). Po úspěšné izolaci byly tasemnice po dobu 24 hodin inkubovány s mebendazolem (1 a 10µM) v médiu RPMI-1640 (5 % CO2, 37 °C). Následně byly připraveny cytosolická, mikrosomální a mitochondriální frakce a stanoveny aktivity vybraných enzymů metabolizujících xenobiotika. Výsledky naší studie naznačují, že tasemnice H. diminuta je schopna v reakci na přítomnost mebendazolu zvýšit aktivitu enzymů metabolizujících xenobiotika. V cytosolické frakci jsme pozorovali zvýšení aktivity katalasy, peroxidasy, aldo-ketoreduktasy 1A1, glutathion-S-transferasy. V mitochondriální frakci jsme pozorovali zvýšení aktivity aldo-ketoreduktas 1C. Dále jsme pozorovali snížení aktivity glutathionreduktasy v cytosolické frakci, aldo-ketoreduktasy 1A1 a karbonylreduktasy v mitochondriální frakci.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Karolína Lukačiková Supervisor: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of mebendazole on the activity of selected enzymes in tapeworm Hymenolepis diminuta The resistance of parasitic helminths to anthelmintic drugs is a growing worldwide phenomenon and a concerning issue. Xenobiotic metabolizing enzymes play an important role in drug resistance development as they can lower the concentration of the anthelmintics in the parasite’s body and therefore protect the parasite from the anthelmintic effect. The role of drug metabolizing enzymes in drug resistance development has been already described in the group of roundworms and flukes. Limited information is available about this topic in tapeworms. In our study we decided to test the possibility of the anthelmintic mebendazole to affect the activity of these enzymes and possibly to influence the drug resistance development in rat tapeworm (Hymenolepis diminuta). Our first goal was the isolation of adult tapeworms from the definitive host (rat, Rattus norvegicus). We used mealworm beetle (Tenebrio molitor) as an intermediate host. After the successful isolation, adult tapeworms were incubated with the mebendazole (1 and 10µM) in RPMI-1640 medium (5 % CO2, 37 °C) for 24 hours. Following the incubation cytosol-like, microsomes-like and mitochondria-like subcellular fractions were prepared and the activities of selected xenobiotic metabolizing enzymes were measured. The results of our study indicate that the activity of certain xenobiotic metabolizing enzymes of rat tapeworm can be increased in reaction to mebendazole exposition. In the cytosol-like fraction we observed increased activity of catalase, peroxidase, superoxide dismutase, aldo-keto reductase 1A1, glutathione-S-transferase. In mitochondria-like fraction we observed increased activity of aldo-keto reductase 1C. Furthermore we observed decreased activity of glutathione reductase in cytosol-like fraction, aldo-keto reductase 1A1 and carbonyl reductase in mitochondria-like fraction.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karolína Lukačiková 2.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karolína Lukačiková 277 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karolína Lukačiková 278 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof.RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. 152 kB