velikost textu

Formulace a (trans)dermální podání imiquimodu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Formulace a (trans)dermální podání imiquimodu
Název v angličtině:
Formulation and (trans)dermal delivery of imiquimod
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavel Hladký
Vedoucí:
Mgr. Barbora Školová
Oponent:
Mgr. Ondřej Holas, Ph.D.
Id práce:
181819
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
(trans)dermální podání léčiv, lipozómy, akceleranty transdermální permeace, imiquimod
Klíčová slova v angličtině:
(trans)dermal drug delivery, liposomes, transdermal permeation enhancers, imiquimod
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Autor: Pavel Hladký Školitelka: PharmDr. Barbora Švecová, Ph.D. Diplomová práce: Formulace a (trans)dermální podání imiquimodu Imiquimod (IMQ) je léčivá látka patřící do skupiny heterocyklických imidazochinolinů. Podstatou jejího účinku po topickém podání je vyvolání buněčné imunitní odpovědi, čehož se využívá při léčbě nádorových či virových onemocnění kůže. V České republice je IMQ dostupný v léčivém přípravku Aldara® s obsahem 5 %. Přestože se jedná o účinný léčivý přípravek, pojí se s jeho použitím řada problémů, jedná se především o vysokou cenu, nežádoucí účinky, jednorázové použití nebo také ekologickou zátěž. Cílem této práce byla příprava nových liposomů s nižším obsahem IMQ (0,5 %) pro kožní podání a hodnocení míry průniku do lidské kůže in vitro. Pro zlepšení průniku léčiva do kůže byly využity akceleranty transdermální penetrace. Permeační pokusy byly prováděny ve Franzových difuzních celách na lidské kůži za podmínek co nejvíce podobných fyziologickému prostředí organismu. Následně byly analýze množství IMQ metodou HPLC podrobeny jednotlivé vrstvy kůže (stratum corneum, epidermis, dermis a kůže mimo aplikační plochu). Permeační pokusy byly vyhodnocovány ve dvou schématech dle doby působení liposomových formulací na kůži, a to po 8 a 24 hodinách. Všechny hodnocené liposomy vykázaly po 8 hodinové aplikaci nižší hodnoty koncentrace IMQ ve všech vrstvách kůže v porovnání s krémem Aldara®. Prodloužení doby aplikace na 24 hodin zvýšilo množství IMQ v cílové tkání (epidermis) pouze po aplikaci krému Aldara®.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Candidate: Pavel Hladký Consultant: PharmDr. Barbora Švecová, Ph.D. Title of Thesis: Formulation and (trans)dermal application of imiquimod Imiquimod (IMQ) is an active pharmaceutical substance which belongs to the group of heterocyclic imidazoquinolines. The mechanism of its effect is an induction of cellular immune response after topical administration, that is used for a treatment of tumors or viral diseases of the skin. In the Czech Republic it is available like a cream called Aldara®, the content of IMQ is 5 %. Although Aldara® is an effective medicine, many problems are associated with its use, especially high price, undesirable effects, disposable use, environmental pollution, etc. The aim of this work was to prepare new liposomes for topical administration containing lower ammount of IMQ (0.5 %) and evaluation of penetration of IMQ into human skin in vitro. To improve the entrance of the drug into the skin transdermal penetration enhancers were used. Permeation experiments were performed in Franz diffusion cells on human skin under conditions as close as possible to the physiological environment of the organism. Subsequently, the individual layers of the skin (stratum corneum, the epidermis, the dermis and the part outside the application area) were analysed by HPLC. Permeation experiments were evaluated in two schemes depending on the time of administration of liposomal formulations on the skin: after 8 and 24 hours. All tested formulations showed lower concentration of IMQ in all layers of skin after 8 hours of application compared to Aldara®. Prolongation of the application time to 24 hours, increased amount of IMQ in the target tissue (epidermis) just in case of the Aldara® cream.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Hladký 3.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Hladký 258 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Hladký 258 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Barbora Školová 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Holas, Ph.D. 284 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Mgr. Pavel Hladký 766 kB