velikost textu

Přírodní látky izolované z rostlin na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové jako potenciální inhibitory aldo-ketoreduktasy 1A1 (AKR1A1)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přírodní látky izolované z rostlin na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové jako potenciální inhibitory aldo-ketoreduktasy 1A1 (AKR1A1)
Název v angličtině:
Natural compounds isolated from plants at the Faculty of Pharmacy in Hradec Králové as potential inhibitors of aldo-ketoreductase 1A1 (AKR1A1)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jitka Karásková
Vedoucí:
Mgr. Eva Novotná, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Lucie Stuchlíková, Ph.D.
Id práce:
181815
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
AKR1A1, přírodní látky, inhibitory
Klíčová slova v angličtině:
AKR1A1, natural compounds, inhibitors
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Jitka Karásková Školitel: RNDr. Eva Novotná, Ph.D. Název diplomové práce: Přírodní látky izolované z rostlin na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové jako potenciální inhibitory aldo-ketoreduktasy 1A1 (AKR1A1) Aldo-ketoreduktasa 1A1 je enzym patřící do nadrodiny aldo-ketoreduktas. Je to monomerní, cytosolický enzym, který je schopen redukovat karbonylové skupiny u širokého spektra substrátů. Enzym je v těle exprimován téměř v každé tkání, nejvíce je zastoupen v hepatocytech, renálních buňkách a slinných žlázách, kde se podílí na redukci endogenních substrátů a první fázi biotransformace xenobiotik. AKR1A1 katalyzuje NADPH-dependentní redukci aldehydů a ketonů na jejich odpovídající primární a sekundární alkoholy. Mezi substráty enzymu se řadí například mevalonát; antracyklinová antibiotika doxorubicin nebo daunorubicin; některé prokarcinogeny, které jsou reakcí aktivovány na karcinogeny, jako například trans-dihydrodioly polycyklických aromatických uhlovodíků. AKR1A1 se obecně podílí na metabolismu lipidů a sacharidů, které obsahují aldehydickou funkční skupinu. Zvýšená exprese a aktivita AKR1A1 byla zjištěna v radiorezistentních laryngeálních nádorových buňkách, lze tedy předpokládat, že případný inhibitor enzymu by mohl zvýšit citlivost nádorových buněk vůči podávaným léčivům, zejména antracyklinům. V této diplomové práci byla zkoumána účinnost potencinálních inhibitorů. Zkoumanými potenciálními inhibitory AKR1A1 byly přírodní látky izolované z rostlin na katedře botaniky Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Konkrétně se jednalo o alkaloidy rostlin čeledi Amaryllidaceae, Papaveraceae, Fumaridaceae a Berberidaceae. Byla provedena inkubace AKR1A1 s jednotlivými potencinálními inhibitory, jako substrát byl použit daunorubicin, množství daunorubicinolu bylo vyhodnoceno pomocí vysoce účinné kapalinové chromatografie.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles Universtity Pharmaceutical Faculty in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Jitka Karásková Supervisor: RNDr. Eva Novotná, Ph.D. Title of diploma thesis: Natural compounds isolated from plants at the Faculty of Pharmacy in Hradec Králové as potential inhibitors of aldo-ketoreductase 1A1 (AKR1A1) Aldo-keto reductase 1A1 is an enzyme belonging to the aldo-keto reductase superfamily. It is a monomeric, cytosolic enzyme that is able to reduce carbonyl groups within a wide range of substrates. The enzyme is expressed in almost every tissue in the body, most represented in hepatocytes, renal cells and salivary glands, where it contributes to the reduction of endogenous substrates and the first phase of biotransformation of xenobiotics. AKR1A1 catalyzes NADPH-dependent reduction of aldehydes and ketones to their corresponding primary and secondary alcohols. Enzyme substrates include, for example, mevalonate; anthracycline antibiotics doxorubicin or daunorubicin; some pro-carcinogens that are activated by the reaction into carcinogens, such as: trans- dihydrodiol metabolites of polycyclic aromatic hydrocarbons. Generally, it is involved in the metabolism of lipids and carbohydrates that contain an aldehyde function. The increased expression and activity of AKR1A1 has been found in radiorezistant laryngeal tumor cells, so it can be assumed that a potential enzyme inhibitor could increase the susceptibility of tumor cells to administered drugs, particularly anthracyclines. In this diploma thesis the effectiveness of potential inhibitors was investigated. The investigated potential inhibitors of AKR1A1 were natural compounds isolated from plants at the Department of Botany of the Pharmaceutical Faculty in Hradec Králove. Specifically, these were the alkaloids of the plants Amaryllidaceae, Papaveraceae, Fumaridaceae and Berberidaceae. Incubation of AKR1A1 with individual potential inhibitors was performed, daunorubicin was used as the substrate, the amount of daunorubicinol was determined by means of the method of high effective liquid chromatography.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jitka Karásková 1.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jitka Karásková 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jitka Karásková 106 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Novotná, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lucie Stuchlíková, Ph.D. 276 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. 153 kB