velikost textu

Vliv methyl viologenu na produkci sekundárních metabolitů v in vitro kultuře Hypericum perforatum

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv methyl viologenu na produkci sekundárních metabolitů v in vitro kultuře Hypericum perforatum
Název v češtině:
Vliv methylviologenu na prodkuci sekundárních metabolitů v in vitro kultuře Hypericum perforatum
Název v angličtině:
The effect of methylviologen on secondary metabolites production in in vitro culture of Hypericum perforatum
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kateřina Chreňová
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
Oponent:
PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D.
Id práce:
181812
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakognozie (16-16180)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakognozie Kandidát: Mgr. Kateřina Chreňová Konzultant: doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc. Název rigorózní práce: Vliv methyl viologenu na produkci sekundárních metabolitů v in vitro kultuře Hypericum perforatum Tato studie se zabývá vlivem methyl viologenu na produkci sekundárních metabolitů v kalusové a suspenzní kultuře Hypericum perforatum L. Sledovanými sekundárními metabolity byly hyperosid, kvercetin a hypericin. K elicitaci byl použit methyl viologen ve třech koncentracích: 3,6341.10-5 mol l-1; 3,6341.10-4 mol l-1 a 3,6341.10-3 mol l-1 , jenž se přidával ke kalusové a suspenzní kultuře Hypericum perforatum L. Jako živné médium bylo zvoleno MS médium s přídavkem růstového regulátoru 10 g l-1 α-NAA (α-naftyloctové kyseliny). Kultivace s elicitorem probíhala po dobu 6, 12, 24, 48, 72 a 168 hodin. Odebrané vzorky sušiny i média se dále zpracovávaly pomocí HPLC analýzy. Nejvýznamnější nárůst produkce byl zaznamenán u hyperosidu po aplikaci elicitoru v koncentraci 3,6341.10-4 mol l-1 v čase 24 a 168 hodin v suspenzní kultuře. K dalšímu významnému navýšení obsahu hyperosidu došlo po použití elicitoru v koncentraci 3,6341.10-3 mol l-1 v suspenzní kultuře. Produkce kvercetinu nebyla po elicitaci methyl viologenem významně zvýšená. Hyperosid i kvercetin byly vylučovány v malé míře do živného média u kalusové i suspenzní kultury. V kalusové ani suspenzní kultuře a ani v jejich živném médiu nebyl detekován hypericin. Výsledky studie naznačují schopnost methyl viologenu zvyšovat produkci některých sekundárních metabolitů.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacognosy Candidate: Mgr. Kateřina Chreňová Consultant: doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc. Title of Thesis: The effect of methyl viologen on secondary metabolites production in in vitro culture of Hypericum perforatum The study examined the effect of methyl viologen on production of secondary metabolites in callus and suspension cultures of Hypericum perforatum L. The monitored secondary metabolites were hyperosid, quercetin and hypericin. For elicitation was used methyl viologen in three concentrations: 3.6341.10-5 mol l-1; 3.6341.10-4 mol l-1 a 3.6341.10-3 mol l-1. As a nutrien medium was chosen MS medium with addition of growth regulator 10 g l-1 α-NAA (α-naphtylacetic acid). Cultivation with the elicitor lasted for 6, 12, 24, 48, 72 and 168 hours. The samples of dry weight and medium was analyzed by HPLC. The highest hyperosid production was detected after elicitor treatment in concentration of 3.6341.10-4 mol l-1after 24 and 168 hours in suspension culture. Another efficient production was detected after elicitor aplication in concentration of 3.6341.10-3 mol l-1 in suspension culture. Production of quercetin was not so significant. Hyperosid and quercetin were released into a nutrient medium of callus and suspension culture, but in a small amount. The hypericin was not detected in callus and suspension culture and in their nutrient medium. The results of this study indicate that the methyl viologen can increase production of some secondary metabolites.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Chreňová 1.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Chreňová 303 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Chreňová 301 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D. 261 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 367 kB