velikost textu

Vliv stárnutí na změny v hematologických a imunologických znacích u sýkory koňadry (Parus major)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv stárnutí na změny v hematologických a imunologických znacích u sýkory koňadry (Parus major)
Název v angličtině:
Effect of ageing on haematological and immunological traits in great tit (Parus major)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Krajzingrová
Vedoucí:
RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
Oponent:
doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D.
Id práce:
181806
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
senescence, stárnutí, poměr H/L, hematologie, těžké kovy, respirační vzplanutí, sýkora koňadra, Parus major, reprodukce, velikost snůšky
Klíčová slova v angličtině:
senescence, ageing, H/L ratio, haematology, heavy metals, respiratory burst, great tit, Parus major, reproduction, brood size
Abstrakt:
II. Abstrakt (CZ) Stárnutí je podle „Disposable soma theory“ (v překladu teorie „Tělo na jedno použití“) důsledek adaptivního rozložení investic mezi jednotlivé složky životních procesů jako jsou tělesný růst, reprodukce či sebeudržovací procesy v závislosti na předpokládané délce dalšího přežití jedince. Na mírů investic mohou působit vnější faktory jako znečištění prostředí, anebo lze příčinu hledat v nákladnosti reprodukce. Účelem mé diplomové práce je objasnit vztahy mezi věkem jedince, vybranými hematologickými znaky, aktuální reprodukcí, účinností vrozené imunity a kontaminací těžkými kovy. Poměr heterofilů ku lymfocytům (H/L poměr) byl použit jako ukazatel stresu způsobeného těmito fyziologickými výdaji. Tato práce shrnuje část dat sesbíraných v rámci desetiletého výzkumu sýkory koňadry (Parus major) na území Prahy, kterého jsem se účastnila. Máme k dispozici data o více jak 300 opakovaně odchycených jedincích. Struktura tohoto unikátního datového souboru nám umožňuje sledovat změny ve studovaných znacích v průběhu života jedince. Naše výsledky ukazují, že samci oproti samicím během stárnutí zaznamenávají citelný nárůst H/L poměru. Ačkoliv jsme neprokázali efekt věku na početnost snůšky, ukázalo se, že s její velikostí vzrůstá i H/L poměr, tedy míra stresu. Během stárnutí nebyla pozorována bioakumulace těžkých kovů v krvi. Přestože žádný z analyzovaných těžkých kovů neměl vliv na poměr H/L, s narůstajícími hladinami zinku a olova byl pozorován nárůst počtu lymfocytů. Nelineární vztah věku a míry respiračního vzplanutí napovídá, že se stárnutím klesá účinnost mechanismů vrozené imunity. V souladu s teorií „Tělo na jedno použití“ tak naše výsledky podporují tezi, že právě reprodukce je z dlouhodobého hlediska nejvýznamnějším stresorem. Klíčová slova: senescence, stárnutí, poměr H/L, hematologie, těžké kovy, respirační vzplanutí, sýkora koňadra, Parus major, reprodukce, velikost snůšky iii
Abstract v angličtině:
III. Abstract (EN) According to the Disposable soma theory, senescence is mainly influenced by adaptive allocation of resources among the physical growth, reproduction and self-maintaining processes, which depend on expected survival of an individual. The amount of allocated resources may be influenced by external environmental factors such as heavy metal pollution or by inner factor e.g. reproduction. The aim of my diploma thesis was to clarify the relationships between senescence, selected haematological traits, reproduction and efficiency of innate immunity mechanism. Moreover, we are interested in the role of heavy metal pollution in ageing and haematology. The heterophiles to lymphocytes ratio (H/L) was used as a marker of long-term stress caused by these physiological expenses. This study summarizes partial data collected within the long-term research of great tits (Parus major) in Prague, Czech Republic, I participated in. We have more than 300 samples of repeatedly captured individuals at our disposal. The structure of this unique dataset allows us to observe changes in the traits of our interest during an avian lifespan. Our results show that during aging, males experience a noticeable increase in the H/L ratio compared to females. Although we have not found the effect of age on the brood size, we have shown that the H/L ratio increases with its size. We were unbale to detect bioaccumulation of heavy metals in the blood during the senescence. Although none of the heavy metals analysed had an effect on the H/L ratio, an increase of absolute lymphocyte counts was observed to be dependent on increasing zinc and lead levels. The nonlinear relationship of age and respiratory burst suggests that the efficiency of innate immunity decrease during the ageing. Consistently with the Disposable soma theory, our results suggest that reproduction is most likely the stressor which affects ageing. Key words: senescence, ageing, H/L ratio, haematology, heavy metals, respiratory burst, great tit, Parus major, reproduction, brood size v
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Krajzingrová 1.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Krajzingrová 189 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Krajzingrová 189 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D. 379 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D. 215 kB