velikost textu

Nové právo k povrchu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nové právo k povrchu
Název v angličtině:
The new right to the surface
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Pavel Petr
Oponenti:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
181787
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
1. 2. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Superficies solo cedit, právo stavby
Klíčová slova v angličtině:
superficies solo cedit, superficiary right of building
Abstrakt:
Nové právo k povrchu Abstrakt Právo stavby je institutem na pomezí práva vlastnického a věcných práv k věcem cizím. A takto by mělo být i traktováno. Srovnám-li stav, který zde panoval mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku do konce roku 2013 a poté, tedy porovnám-li dva protichůdné principy superficies non solo cedit a superficies solo cedit, docházím jednoznačně k prvenství druhého z výše uvedených přístupů k pozemkovému vlastnictví. Odpadá zde scholastická debata o tom, v jakém stadiu je již stavba věcí v právním smyslu, protože je od počátku součástí pozemku nebo práva stavby, které je zde konstruováno jako nemovitá věc. Zjednodušuje modus vivendi mezi vlastníkem stavby a stavebníkem (odpadá nutnost řešit vzájemný vztah obligačními či méně stabilními věcněprávními instituty, které upravují možnost stavby na cizím pozemku).
Abstract v angličtině:
The new right to surface Abstract The superficiary right of building is a legal concept on the boundary between ownership right and rights in rem in things of others, and should be approached as such. If we compare the relationship between the builder and the owner of the land before and after the end of 2013, that is, if we compare the two opposing principles of superficies non solo cedit and superficies solo cedit, we can clearly see the primacy of the latter approach to land ownership. The scholastic debate about the stage at which building becomes a thing in a legal sense is irrelevant, because from the beginning it is either part of the land, or part of the superficiary right of building conceived here as an immovable thing. It simplifies the modus vivendi between the owner of the building and the builder (there is no need to regulate the mutual relationship using obligation methods, or less stable in rem concepts that govern the possibility of building on the land of another).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Pavel Petr 805 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Pavel Petr 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Pavel Petr 6 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 160 kB