velikost textu

Újma na přirozených právech člověka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Újma na přirozených právech člověka
Název v angličtině:
Harm to the natural rights of an individual
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Marek Svoboda
Vedoucí:
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
181784
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
30. 11. 2017
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nemajetková újma, přirozenoprávní hodnota, lidská bytost, obnova vyváženého uspořádání právních poměrů, občanskoprávní odpovědnost, satisfakční plnění
Klíčová slova v angličtině:
non-pecuniary harm, natural value, human being, recovery of balanced setting of legal relationships, liability in civil law, satisfaction
Abstrakt:
Resumé Poznatky shromážděné v této rigorózní práci potvrzují, že funkční a velmi citlivé nastavení univerzálního soukromoprávního systému, zajišťujícího náležitou ochranu přirozenoprávních hodnot před širokým spektrem právně závadných zásahů, je zcela zásadním úkolem každého civilizovaného právního prostředí, neboť jde o hodnoty mimořádně vysoké důležitosti. Jak vyplývá z uvedeného textu práce, na podobu tohoto právního ochranného systému sestávajícího ze tří na sobě závislých klíčových komponentů (tzn. pojetí předmětu ochrany, občanskoprávní odpovědnost, katalog ochranných práv) působí ve větší či menší míře poznatky vyplývající z právní teorie, litery zákona a soudní rozhodovací činnosti. V úvodu této práce jsem se proto detailně zabýval prvním z uvedených komponentů právního ochranného systému. Elastický rozsah právní ochrany tohoto sytému se vztahuje na lidskou bytost, jakožto individualitu a v právním slova smyslu osobu práva. Dochází tak ke snaze o zajištění ochrany veškerých přirozenoprávních hodnot člověka, které ve svém 1, souhrnu tvoří nejvlastnější, nejniternější a nejintimnější sféru fyzické osoby přičemž tyto jednotlivé dílčí hodnoty vykazují buď biologický nebo psychologický nebo sociologický charakter. Obsahové vymezení zájmu, který je právem chráněn, nelze poskytnout zcela komplexně, neboť dílčí přirozenoprávní hodnoty mohu být při řešení příslušných případů nově definovány, jak tomu bylo například v soudně řešené kauze Guerrová a další vs. Itálie, kdy ESLP potvrdil, že předmětem ochrany je i utvářet svůj život v nezávadném životním prostředí.2 Jak vyplývá z analýzy, kterou jsem předložil v této práci, tyto hodnoty lidství vykazují mnoho specifických vlastností, jež stanovují povahu práv existujících k jejich ochraně. Z množiny hodnot chráněných právním řádem ČR lze přiřadit vlastnosti jako přirozenost, vrozenost, nezadatelnost, nezcizitelnost, nepromlčitelnost a nezrušitelnost výlučně tomuto souboru hodnot. Jeden z dominantních atributů tímto systémem chráněných práv, jež spočívá v jejich zmíněné přirozenosti, odkazuje na tu skutečnost, že vznik, trvání a zániku těchto práv je neoddělitelně spjat s trváním existence každé lidské bytosti. Proto uvedené existencionální mezníky těchto práv nejsou navázány na žádný příslušný právotvorný akt. Veškerým vnějším subjektům ve vztahu k nositeli těchto výsostně individuálních práv, jímž je výlučně člověk, 1 Rozsudek NS ČR ze dne 13. 12. 2000, sp. zn. 30 Cdo 2870/2000. 2 DOLEŽÍLEK, Jiří. Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2008, str. 176. tak nezbývá nic jiného než existenci těchto práv uznat a tak umožnit jejich nositeli v mezích právního řádu jejich nerušený výkon. Po zodpovězení si otázky, které hodnoty mají být zkoumaným právním systémem chráněny a jaká je jejich povaha, byla má pozornost v rámci systematiky práce koncentrována na druhý ze tří komponentů systému, kterým je občanskoprávní odpovědnost. V této práci jsem shrnul jak koncepční přístupy k tomuto institutu, tak i obecné konstrukční předpoklady, jejichž naplnění je nezbytné k aktivaci odpovědnostního vztahu mezi osobnostně poškozeným a původcem nežádoucího zásahu. Má pozornost byla věnována taktéž zvláštnostem, jež jsou v některých případech spojeny s tímto institutem při jeho aplikaci v oblasti dotčení PPČ. Z předloženého výčtu takových specifik zvláštní odpovědnosti při újmě na PPČ nelze neakcentovat zákonné zakotvení absence zavinění u neoprávněného zásahu do PPČ, což je výjimka z jinak subjektivně pojaté odpovědnostní úpravy v OBZ. Primárním účelem této výjimky je dosáhnout posílení ochrany PPČ. Zcela klíčové pasáže této práce jsou věnovány zmíněnému třetímu komponentu tohoto právního ochranného systému. Nejrozsáhlejší část této práce tak pojednává o katalogu jednotlivých zákonných nároků, které je poškozený oprávněn uplatnit vůči původci, v jehož sféře se tyto nároky projeví jako civilněprávní sankce. Jak je zřejmé ze závěrů této práce, český právní řád řešenému druhu poškozených poskytuje poměrně širokou škálu rozličných právních nástrojů, které jsou využitelné k obnovení právně nezávadného stavu po realizaci jednání, kterým byla ohrožena nebo bezprostředně zasažena přirozenoprávní hodnota. Vzhledem k povaze předmětu řešeného ochranného systému, jsem v této práci také přistoupil k tomu, že jsem se v podstatně zvýšené míře věnoval zcela klíčovému nároku, kterým je právo na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění. Tento nárok má nelehký úkol, neboť má zajistit spravedlivé odčinění výlučně nemajetkové újmy, jejíž rozsah a intenzita jsou z objektivního úhlu pohledu jen obtížně kvalifikovatelné. V souvislosti s rozborem práva na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění nemohu zapomenout na jeho pojetí ve stále ještě relativně novém OBZ, které vykazuje dle mého vyhodnocení pozitivní aspekty, jelikož ve zvýšené míře posiluje postavení člověka poškozeného na jeho přirozených právech. Uvedeného antropocentrický OBZ dosahuje zejména tím, že ve zvýšené míře poskytuje prostor pro soudcovské uvážení a vyžaduje, aby výsledná podoba satisfakce plnila i funkci preventivně - sankční. Po nastínění poznatků z mé práce chci zkonstatovat, že soukromoprávní systém sloužící k ochraně PPČ, tak jsem se mi ho podařilo prozkoumat v této práci, poskytuje člověku dostatečné záruky na ochranu jeho přirozenoprávních hodnot. Tento ochranný systém i nadále však prochází vývojem, což není ničím neobvyklým, a tak má před sebou mnoho výzev, z nichž tu nejtěžší a nejdůležitější spatřuji v pokračování snah, a to zejména z pozice soudních orgánu, o překonávání jeho etické indiferentnosti.
Abstract v angličtině:
Resume Findings collected in this rigorosum thesis confirm that functional and sensitive settings of the universal system of private law, which provides the legal protection of values connected naturally with human being against unlawful attacks, is an essential task for every civilized legal environment because the natural values connected with a human are really important. The text suggests that the conception of this legal protective system consisting of three cohesive components, namely the conception of an object of legal protection, civil liability, a list of protective rights), is shaped by findings, which have their origin in legal theory, written laws and case law. At the beginning of this rigorosum thesis I concentrate my attention on the first component of the legal protective system. Due to the elastic range of legal protection exclusively focused on human being as an individual, and as a person of law in the legal sense, it is allowed to try to achieve protection of all natural values of human being, that in the summary create the most personal, the innermost and the most intimate sphere of human being1. This type of particular values has either a biological or psychological or sociological character. The substantive definition of the interest which is protected by law, cannot be complete. In solving a particular case, individual natural values of a human being can be newly defined. For example, in its case Mrs. Guerr and others versus Italy, the European Court of Human Rights stipulated that the object of this protection includes the forming of a human life in the safe environment.2 According to the analysis provided in this thesis, the values of humanity have many specific attributes determining the character of rights, whose purpose of existence is to provide the protection of these values. Values which are protected by the legal order in the Czech Republic include naturalness, innateness, inalienability, impenetrability, irrevocability as values connected with a human being. One of these dominant attributes of natural rights - naturalness refers to the fact that the creation, duration and destruction of natural rights is automatically fixed to the duration of existence of every human. This is the reason why these rights are not fixed to law-making acts. All persons in law must accept each other´s natural rights and they must permit their holders to perform these rights within the legal order. 1 Rozsudek NS ČR ze dne 13. 12. 2000, sp. zn. 30 Cdo 2870/2000. 2 DOLEŽÍLEK, Jiří. Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2008, str. 176. After provision the answer, which values should be protected by this legal protective system and which attributes are typical for this values, my attention was focused on the second component of this legally protective system - civil liability. I summarize different concepts, which deal with this legal instrument. I also describe the condition, theirs fulfillment is necessary for the activation of responsibility relationship between damaged human and offender. Additionally I focus my attention was also focused on extraordinarinesses, which are connected with this civil liability at its legal application in the area of the violation of natural rights. From the list of these extraordinarinesses I want to emphasize the importance of one of them, which consists in the legal requirement on the absence of culpability at the violation of natural rights. This absence is an exception from the subjectively conception responsibility regulation, which is contained in the Civil Code. The elementary purpose of this exception is the strengthening of the protection of natural rights. Very important and comprehensive parts of this rigorosum thesis are focused on the third component of this legal protective system. In these parts of the rigorosum we can find an analysis of rights, which damaged human can use against an offender, in whose sphere these recognized rights have an affect as a civil sanction. Based on findings contained in this rigorosum thesis, Czech legal order provides demaged humans, who were threatened to their natural values or who had immediate harm caused to their natural values, much legal instruments, which are useble to reverse at lease partially a defective situation after realization of this illegal conduct. According to the object of protection, which incorporates this legal system, in an increased rate against other solved rights I have analyzed the right to provide justiciable satisfaction. This kind of claim has a very diffucult task, because it should provide justiciable compensation only for non-material harm, whose extent and intensity are difficult to qualify from an objective point of view. In connection with this analysis, it can´t be forgotten that the regulation of this kind of right is still new Civil Code. In my opinion this regulation of this right has positive aspects, because it strengthens the legal position of human, whose natural rights were violated. This strengthening is caused due the provision a wider possibility to use judicial discretion and also by the requirement on the form of sanction, that should fulfill preventively - sanctioned function. After recapitulation the most important finding, which are contained in my rigorosum thesis, I can state, that this king of Czech legal protective system provides human beings sufficient guarantees on protection of their natural values. This legal protective system is confronted by social development and so faces many challenges. The most difficult and the most important of these challenges, especially from a perspective of judicial - making practice, I find in continuing effort, which help to overcome the ethical neutrality of liability, when harm is caused to the natural rights of a human being.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marek Svoboda 1.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marek Svoboda 195 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marek Svoboda 181 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 250 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 186 kB