velikost textu

In vitro hodnocení cytotoxicitního působení nových potenciálních antituberkulotik ze skupiny aromatických nitrolátek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
In vitro hodnocení cytotoxicitního působení nových potenciálních antituberkulotik ze skupiny aromatických nitrolátek
Název v angličtině:
In vitro assessment of cytotoxic action of novel potential nitro group-containing potential antitubercular agents
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Dorota Turoňová
Vedoucí:
Mgr. Miloslav Macháček
Oponent:
PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.
Konzultant:
PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
Id práce:
181783
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Dorota Turoňová Školitel: RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D. Konzultant: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. Název diplomové práce: In vitro hodnocení cytotoxicitního působení nových potenciálních antituberkulotik ze skupiny aromatických nitrolátek Každoročně se objeví více než 10 milionů nových případů onemocnění tuberkulózou. Nedostatek a nedostupnost léků, špatná diagnostika, ale především nevhodná léčba komplikují eradikaci tuberkulózy. Už tak závažné onemocnění se v posledních letech stává ještě závažnějším, a to hlavně výskytem lékově rezistentní tuberkulózy, především tzv. MDR-TB a XDR-TB. Díky chromozomálním mutacím, které bakterie činí rezistentní k lékům, je potřeba stále vyvíjet účinné nové látky, které by nahradily dosavadní léky, které jsou často toxické a s tím je spojen výskyt nežádoucích účinků. Výzkumná skupina z Katedry organické a bioorganické chemie, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy zabývající se řadu let výzkumem nových antituberkulotik vytvořila nové struktury aromatických nitrolátek s velmi vysokým antimykobakteriálním účinkem. Cílem této diplomové práce bylo in vitro stanovit cytotoxicitu devíti nových látek z této skupiny. Hodnocení cytotoxicity bylo prováděno na nenádorových buněčných liniích 3T3 a HaCaT. Pomocí testu vychytávání neutrální červeně byla stanovena životaschopnost buněk. Následně byla za použití konfokální mikroskopie pořízena fotografická dokumentace buněk značených specifickými fluorescenčními sondami MitoTracker Red CMXRos, Hoechst 33342 a ActinGreen 488. Díky těmto sondám bylo možné zvýraznit mitochondrie, jádra buněk a aktinová vlákna v buňce a zhodnotit vliv cytotoxického účinku látek na tyto buněčné struktury. Díky cytotoxicitním experimentům jsme zjistili, že látky nevykazují žádnou, nebo jen nízkou toxicitu až do limitu jejich rozpustnosti v kultivačním médiu a fotografická dokumentace rovněž potvrdila díky nepřítomnosti změn u buněčných organel netoxický účinek za použitých experimentálních in vitro podmínek. Všechny látky se jeví jako velice nadějní kandidáti pro další preklinické hodnocení potenciálních AT. Klíčová slova: antituberkulotika, in vitro hodnocení cytotoxicity, aromatické nitrolátky, substituované oxadiazoly, cytotoxicita, test vychytávání neutrální červeně, flourescenční mikroskopie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Depatrment of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Dorota Turoňová Supervisor: RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D. Consultant: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. Title of diploma thesis: In vitro assessment of cytotoxic action of novel potencial nitro group-containing antitubercular agents More than 10 million new cases of tuberculosis occur every year. Lack of efficient antituberculotic drugs and their unavailability, poor diagnostic and especially inappropriate treatment are drawbacks complicating and even precluding eradication of tuberculosis. An already serious disorder has become even more serious in the last years, especially because of the occurrence of drug-resistant tuberculosis, especially MDR-TB and XDR-TB. Due to chromosomal mutations that make bacteria resistant to drugs it is still necessary to develop new effective drugs to replace those in current use, which are often toxic and associated with the occurrence of side effects. The research group at the Department of Organic and Bioorganic Chemistry, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, which has been researching new antitubercular agents for many years, has created new structures of aromatic nitrocompounds with very high antimycobacterial effect. The aim of this diploma thesis was to in vitro evaluate the cytotoxicity of nine new compounds from this group. Assessment of cytotoxicity was performed on non-malignant 3T3 and HaCaT cell lines. Using the neutral red uptake assay the cells viability was determined. Microphotographs of the cells labeled with specific fluorescence probes MitoTracker Red CMXRos, Hoechst 33342 and ActinGreen 488 were taken using confocal microscopy to assess changes on mitochondria, nuclei and actin fibers, respectively. Due to cytotoxicity experiments we found that the compounds have shown negligible or very low cytotoxicity up to the limit of their solubility in cell culture medium. Photographic documentation has shown absence of morphological changes of the cells which further confirmed non-toxic effect of studied antituberculotic drugs. All studied compounds appear to be very promising candidates for further pre-clinical evaluation of potential antitubercular agents. Key words: antitubercular agents, in vitro cytotoxicity assessment, aromatic nitrocompounds, substituted oxadiazoles, cytotoxicity, neutral red uptake test, fluorescent microscopy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dorota Turoňová 9.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dorota Turoňová 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dorota Turoňová 119 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miloslav Macháček 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. 184 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. 154 kB