velikost textu

Příprava polymerních farmaceutických nanočástic: optimalizace procesu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava polymerních farmaceutických nanočástic: optimalizace procesu
Název v angličtině:
Polymeric pharmaceutical nanoparticles preparation: a process optimization
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Michal Bárta
Vedoucí:
Mgr. Ondřej Holas, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D.
Id práce:
181782
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nanočástice, emulzní metoda, biodegradabilní polymery, lékové formy s řízeným uvolňováním
Klíčová slova v angličtině:
nanoparticles, emulsion method, biodegradable polymers, controlled release drug delivery
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Posluchač: Michal Bárta Název diplomové práce: Příprava farmaceutických nanočástic: optimalizece procesu Farmaceutické, polymerní nanočástice fungují mimo jiné jako nosiče léčiv. Unikátní jsou nejen díky subcelulární velikosti, ale také protože jsou biodegradabilní a biokompatibilní. Výhodou je možnost připravy selektivních částic, které jsou schopny kontrolovaně a dlouhodobě uvolňovat léčivo. K tvorbě polymerních nanočástic se používají metody přípravy z hotových polymerů nebo polymerací z monomerů. Cílem této práce byla optimalizace procesu tvorby polymerních nanočástic a studování vlivu použitého rozpouštědla. Využívalo se metody odpařování rozpouštědla a nanoprecipitace. Sledovanými parametry byla velikost výsledných částic, jejich polydisperzita a zeta potenciál. Granulometrické a elektrické vlastnosti částic byly měřeny na přístroji Zetasizer ZS 90. Měření dokázalo, že pro přípravu malých nanočástic s nízkou polydisperzitou a dostatečnou stabilitou je vhodnější použít metodu nanoprecipitace. Z výsledků granulometrické analýzy nanočástic připravených metodou odpařování je zjevné, že menší částice poskytují převážně větvené polymery . Jako nejlepší rozpouštědlo se ukázala směs acetonu s ethanolem v poměru 7:3.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical Technology Consultant: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Student: Michal Bárta Title of Thesis: Preparation of pharmaceutical nanoparticles: optimalization process Pharmaceutical, polymer nanoparticles besides others work as well as a drug carriers. Their uniqueness is not only because of their subcelular size, but as well because of the biodegradability and biocompatibility they hold. The benefit of these nanoparticiples is the possibility of creation of selective naoparticiples which are able to controle long-term release. The formulation of polymer nanoparticles can be reached within methods using preformed polymer or with polymerization of monomers. The main goal of my thesis was to optimize the production process of polymer nanoparticles and the observation of the solvent influences. The methods used for this reaserch were evaporation method and nanoprecipitation. Granulometric and electrical characteristics of particles were measured with Zetasizer ZS 90. Measurements have prooved, that it is preferable to use the nanoparticle method for the prepartion of the the small nanoparticles with low polydispersity and sufficient stability. From the results of the granulometric analysis of nanoparticles made by the evaporation method is clear that the smaller particles provide mainly branched polymers. As the best solvent has shown the mixture of acetone with ethanol in ratio 7:3.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michal Bárta 998 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michal Bárta 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michal Bárta 189 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ondřej Holas, Ph.D. 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D. 286 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc.RNDr. Pavel Doležal, CSc. 153 kB