velikost textu

Vliv formulačních faktorů na vlastnosti nanočástic s terbinafinem.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv formulačních faktorů na vlastnosti nanočástic s terbinafinem.
Název v angličtině:
Influence of formulation factors on the characteristics of terbinafine loaded nanoparticles.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Vlastimil Barák
Vedoucí:
PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
Oponent:
Doc.RNDr. Milan Dittrich, CSc.
Konzultant:
Mgr. Juraj Martiška
Id práce:
181779
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
větvené polyestery; bobtnání; degradace; molární hmotnost; stupeň větvení; teplota skelného přechodu; plastifikace; reologické vlastnosti; distribuce velikosti částic; zeta-potenciál; adhezivní vlastnosti; inkorporace léčiv; uvolňování léčiv; mukoadheze
Klíčová slova v angličtině:
branched polyesters; swelling; degradation; molar mass; degree of branchig; glass transition temperature; plasticization; rheological properties; size distribution; zeta-potencial; adhesive properties; drug incorporation; drug release; mucoadhesion
Abstrakt:
ABSTRAKT UNIVERZITA KARLOVA Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Autor: Vlastimil Barák Název diplomové práce: Vliv formulačních faktorů na charakteristiky nanočástic s terbinafinem Školitelka: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. Konzultant: Mgr. Juraj Martiška Předložená diplomová práce je zaměřena na biodegradovatelné polymerní nanočástice s terbinafinem na bázi kopolymeru kyseliny mléčné a kyseliny glykolové, větveného na kyselině polyakrylové. Pro přípravu nanočástic byla použita nanoprecipitační metoda a studován vliv formulačních faktorů na charakteristiky nanočástic. Sledovanými formulačními faktory byly koncentrace polymeru, množství terbinafinu, podíl vnitřní fáze a koncentrace tenzidu. Byly získány nanočástice o velikosti 120 nm až 300 nm v závislosti na podmínkách přípravy. Polydisperzita nanočástic byla ve všech případech pohybovala od 0,080 do 0,230. Připravené nanočástice byly stabilní, což dokazují hodnoty zeta potenciálu vyšší než 38 mV. Kladná hodnota zeta potenciálu je žádoucí z hlediska adheze na pokožku a sliznice při topické a oční aplikaci nanočástic s terbinafinem. Velikost částic byla ovlivněna zejména množstvím polyesteru použitého při přípravě. S rostoucí koncentrací polyesteru ve vnitřní fázi rostla velikost nanočástic. Vliv terbinafinu a koncentrace tenzidu na velikost nanočástic byl podstatně nižší. Cetrimid vytváří obecně menší nanočástice než didodecyldimethylamonium bromid. Na velikost částic má vliv i množství vnitřní fáze. Čím vyšší byl podíl vnitřní fáze, tím větší byly nanočástice. Klíčová slova: polymerní nanočástice, větvené polyestery, PLGA, velikost částic, terbinafin, zeta potenciál, polydisperzita.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT CHARLES UNIVERSITY FACULTY OF PHARMACY IN HRADEC KRÁLOVÉ DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY Author: Vlastimil Barák Title of Diploma thesis The influence of formulation factors on the characteristics of terbinafine loaded nanoparticles Supervisor: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. Consultant: Mgr. Juraj Martiška The diploma thesis is focused on biodegradable polymer nanoparticles loaded by terbinafine based on the copolymer of glycolic and lactic acid branched on polyacrylic acid. The nanoprecipitation method was employed, and the influence of formulation factors on nanoparticle characteristics was studied. The following formulation factors were the concentration of the polymer, the amount of terbinafine, and the concentration of surfactant. Nanoparticles of 120 nm to 300 nm were obtained depending on the preparation conditions. The nanoparticle polydispersity was in all cases from 0.080 to 0.230. The prepared nanoparticles were stable, as evidenced by zeta potential values above 38 mV. A positive zeta potential is desirable for dermal and mucosal adhesion in the topical and ocular application of nanoparticles with terbinafine. The amount of polymer used to form nanoparticles has the greatest effect on particle size. With increasing polyester concentration in the internal phase, the size of the nanoparticles increased. The impact of terbinafine and surfactant concentration on nanoparticle size was significantly lower. Cetrimide created generally smaller nanoparticle than didodecyldimethylammonium bromide. The particle size is also influenced by the amount of internal phase. The size of the nanoparticles increased with increasing ration of the inner phase. Keywords: polymeric nanoparticles, branched polyesters, PLGA, particle size, terbinafine, zeta potential, polydispersity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Vlastimil Barák 2.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Vlastimil Barák 195 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Vlastimil Barák 192 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc.RNDr. Milan Dittrich, CSc. 281 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. 152 kB