velikost textu

Biodegradabilní polymerní systémy s terbinafinem k topické aplikaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Biodegradabilní polymerní systémy s terbinafinem k topické aplikaci
Název v angličtině:
Terbinafine-loaded biodegradable polymeric systems for topical administration
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Pokorná
Vedoucí:
PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
Oponent:
Doc.RNDr. Milan Dittrich, CSc.
Id práce:
181775
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
větvené polyestery; bobtnání; degradace; molární hmotnost; stupeň větvení; teplota skelného přechodu; plastifikace; reologické vlastnosti; distribuce velikosti částic; zeta-potenciál; adhezivní vlastnosti; inkorporace léčiv; uvolňování léčiv; mukoadheze
Klíčová slova v angličtině:
branched polyesters; swelling; degradation; molar mass; degree of branchig; glass transition temperature; plasticization; rheological properties; size distribution; zeta-potencial; adhesive properties; drug incorporation; drug release; mucoadhesion
Abstrakt:
ABSTRAKT UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE Autorka: Tereza Pokorná Název diplomové práce: Biodegradabilní polymerní systémy s terbinafinem k topické aplikaci Školitelka: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. V předložené diplomové práci jsou studovány liberační vlastnosti tuhých disperzí s terbinafinem, založených na polyesterech kyseliny D,L-mléčné a glykolové, větvených pentaerythritolem a tripentaerythritolem. Teoretická část pojednává o tuhých disperzích, jejich rozdělení a metodách přípravy, disolučních testech, vlastnostech, účinku a použití terbinafinu a přípravcích terbinafin obsahujících. V experimentální části byly metodou tavení připraveny tuhé disperze. Do polyesterového nosiče bylo léčivo inkorporováno ve formě hydrochloridu nebo baze v koncentraci 10% nebo 20%. Některé soustavy byly plastifikovány 30 % triethyl citrátu. Z tuhých disperzí byly formulovány tenké filmy a provedeny disoluční testy léčiva do fosforečnanového pufru pH 7,4 při teplotě 37 °C. Stanovení uvolněného terbinafinu bylo provedeno spektrofotometricky při vlnové délce 223 nm a ultra-vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií. Na základě výsledků předložené diplomové práce je možno jednoznačně konstatovat, že vhodným nosičem terbinafinu pro formulaci tenkých filmů k topické aplikaci je oligoester větvený pentaerythritolem, plastifikovaný 30 % triethyl citrátu, s inkorporovaným terbinafinem ve formě baze a stanoveným metodou ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Klíčová slova: tuhé disperze, tenké filmy, větvené polyestery, terbinafin, disoluce
Abstract v angličtině:
ABSTRACT CHARLES UNIVERSITY FACULTY OF PHARMACY IN HRADEC KRÁLOVÉ DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY Author: Tereza Pokorná Title of Diploma thesis Terbinafine-loaded biodegradable polymeric systems for topical administration Supervisor: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. In the diploma thesis the released properties of solid dispersions with terbinafine, based on polyesters of D,L-lactic acid and glycol acid, branched with pentaerythritol and tripentaerythritol are studied. The theoretical part deals with solid dispersions, their classification and methods of preparation, methods of drug dissolution testing, properties, effect, use of terbinafine and preparations containing terbinafine. In the experimental part, solid dispersions were prepared by the melting method. The drug was incorporated into the polyester in the form of a hydrochloride or a base in a concentration of 10 % or 20 %. Some systems were plasticized with 30% triethyl citrate. Thin layers were formulated from solid dispersions, and drug dissolution tests were performed on phosphate buffer pH 7.4 at 37 °C. Assay of terbinafine released was performed spectrophotometrically at 223 nm and ultra-high performance liquid chromatography. Based on the results of this diploma thesis, it can be clearly stated that the suitable carrier of terbinafine for the topical formulation of thin layers is an oligoester branched with pentaerythritol, plasticized with 30% triethyl citrate, incorporating terbinafine in the form of a base and using ultra-high performance liquid chromatography for assay of the drug. Key words: solid dispersion, thin layer, branched polyester, terbinafine, dissolution
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Pokorná 2.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Pokorná 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Pokorná 96 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc.RNDr. Milan Dittrich, CSc. 275 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. 154 kB