velikost textu

Studium cytotoxicity vybraných chemoterapeutik určených pro léčbu leukémie na lidských nádorových buněčných liniích.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium cytotoxicity vybraných chemoterapeutik určených pro léčbu leukémie na lidských nádorových buněčných liniích.
Název v angličtině:
Study of the cytotoxicity of selected chemotherapeutics for the treatment of leukemia in human tumor cell lines.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jesika Štorkánová
Vedoucí:
Mgr. Eva Novotná, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Hana Jansová, Ph.D.
Id práce:
181771
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cytotoxicita, leukémie, lidské nádorové buněčné linie, cytostatika
Klíčová slova v angličtině:
cytotoxicity, leukemia, human tumor cell lines, cytostatics
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Jesika Štorkánová Školitel: RNDr. Eva Novotná, Ph.D. Název diplomové práce: Studium cytotoxicity vybraných chemoterapeutik určených pro léčbu leukémie na lidských nádorových buněčných liniích Leukémie představují rozmanitou skupinu maligních onemocnění projevující se poruchou hematopoetického systému s různými prognózami. Jelikož výskyt pacientů s leukémií přibývá, je na snaze zásadním způsobem stanovit léčbu, která bude vést k úspěšné terapii. Jedním ze základních přístupů pro léčbu leukémií se považuje chemoterapie. Dnes je známo, že účinnost samotné chemoterapie je ovlivněna řadou faktorů, které mohou významně ovlivnit léčebnou strategii a tak rozhodnout o výsledku samotné léčby. Důležitým přístupem u chemoterapie je výběr cytostatik s maximální účinností pro dané onkologické onemocnění a též eliminace cytostatik, vůči kterým jsou buňky rezistentní, na základě zjištění v in vitro podmínkách. Cílem této diplomové práce bylo stanovit inhibiční účinky in vitro vybraných chemoterapeutik na buněčných nádorových liniích. Pro stanovení inhibičního účinku jsme zvolili buněčné linie HCT116, HepG2 a HL-60 s využitím kolorimetrické metody založené na stanovení množství metabolicky aktivních buněk (MTT a XTT test). Předmětem zkoumání byly látky ze skupin antimetabolitů (kladribin, cytarabin), alkylačních cytostatik (cyklofosfamid), anthracyklinů (daunorubicin) a dále pak prednisolon a all-trans-retinová kyselina. Na základě in vitro získaných výsledků jsme mohli stanovit nejnižší možnou koncentraci vybraných cytostatik, které mají dostatečnou inhibiční aktivitu. Z těchto zjištění jsme dále usoudili, že by bylo vhodné stanovit inhibiční účinek cytostatik v kombinačních studiích. Kombinace cytostatik může příznivě ovlivnit terapeutický efekt už při nižších koncentracích než u samotných cytostatik a tak předejít nežádoucím účinků.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Jesika Štorkánová Supervisor: RNDr. Eva Novotná, Ph.D. Title of diploma thesis: Study of the cytotoxicity of selected chemotherapeutics for the treatment of leukemia in human tumor cell lines Leukemia represents a diverse group of malignant diseases with a hematopoietic disorder with different prognoses. As the incidence of patients with leukemia is increasing, is an effort to establish the treatment that will lead to successful therapy. One of the basic approaches to the treatment of leukemias is chemotherapy. Today it is known that the effectiveness of chemotherapy is influenced by a number of factors which can significantly affect the treatment strategy and thus decide on the outcome of the treatment itself. An important approach in chemotherapy is the selection of cytostatics with maximum efficacy for oncological disease and elimination cytostatics to which the cells are resistant based on the findings in in vitro conditions. The aim of this diploma thesis was to determine the inhibitory effects of in vitro selected chemotherapeutics in cell tumor lines. For determine the inhibitory effect, HCT116, HepG2 and HL-60 cell lines were selected using a colorimetric method based on the determination of amount metabolically active cells (MTT and XTT assay). The subjects of the study were antimetabolites (cladribine, cytarabine), alkylation cytostatics (cyclophosphamide), anthracyclines (daunorubicin), prednisolone and all-trans-retinoic acid. Based on in vitro results, we could determine the lowest possible concentration of selected cytostatics with sufficient inhibitory activity. From these findings, we further concluded that inhibitory effects of cytotoxic agents would be appropriate in combination studies. The combination of cytostatics may favorably affect the therapeutic effect at lower concentrations than cytotoxic drugs themselves, and so we may reduce side effects.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jesika Štorkánová 2.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jesika Štorkánová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jesika Štorkánová 247 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Novotná, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Hana Jansová, Ph.D. 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. 153 kB