velikost textu

Deriváty pyrazinu jako potenciální léčiva I.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Deriváty pyrazinu jako potenciální léčiva I.
Název v angličtině:
Pyrazine derivatives as potential drugs I.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavlína Niklová
Vedoucí:
Prof.PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
Oponent:
Doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.
Id práce:
181750
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Řešitel: Pavlína Niklová Vedoucí diplomové práce: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Název diplomové práce: Deriváty pyrazinu jako potenciální léčiva I. Tuberkulóza je celosvětovým závažným problémem, a to především z důvodu rychle se rozvíjející rezistence na aktuálně používaná léčiva. V terapii se proto používají zásadně v kombinacích, aby se předešlo možným komplikacím z důvodu selhání léčby. Také se rozvíjí snaha o výzkum nových potenciálně úspěšných léčiv, která budou mít dostatečnou aktivitu proti Mycobacterium tuberculosis, nejčastějšímu původci tohoto onemocnění, a zároveň budou dostatečně bezpečná a tedy vhodná pro použití při terapii tuberkulózy. Na Katedře farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy je výzkum již dlouhodobě zaměřen na syntézu nových potenciálních antituberkulotik, především derivátů pyrazinu. V rámci této diplomové práce bylo za využití mikrovlnné syntézy připraveno celkem pět derivátů aminopyrazinu reakcí s isokyanáty s různě dlouhými alkylovými řetězci. Všechny získané látky byly charakterizovány pomocí teplot tání, elementární analýzy, IR spekter a NMR spekter a poté testovány in vitro na antimykobakteriální, antibakteriální a antimykotickou aktivitu. Žádná z látek nevykazovala antibakteriální ani antimykotickou aktivitu. Také při testování na antimykobakteriální aktivitu se u většiny látek aktivita neprokázala, kromě N-oktyl-N'-(pyrazin-2-yl)močoviny, u které byla minimální inhibiční koncentrace proti M. tuberculosis a M. kansasii 25 μg/ml.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Author: Pavlína Niklová Supervisor: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Title of diploma thesis: Pyrazine Derivatives as Potential Drugs I. Tuberculosis is serious global problem especially due to its fast resistance development to currently used drugs. Therefore drugs used in therapy are only used in combinations to avoid any possible complications due to treatment failure. In addition, global research is focused on finding new potentially successful drugs with sufficient activity against Mycobacterium tuberculosis, main cause of the disease, and acceptable safety, therefore suitable for use in TBC therapy. Research conducted at the Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis of Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove, Charles University is focused on the synthesis of potential new antituberculotics, especially pyrazine derivatives. This study deals with the synthesis of five aminopyrazine derivatives by the reaction of aminopyrazine with different alkyl substituted isocyanates using microwave reactor. All of the synthesized compounds were characterized by their melting point, elementar analysis, IR spectra and NMR spectra and then tested in vitro for their antimycobacterial, antibacterial and antifungal activities. None of the prepared compounds showed any antibacterial or antifungal activity. Also most of them didn’t show any antimycobacterial activity with the exception of N-octyl-N'-(pyrazine-2-yl)urea. Its minimum inhibitory concentration against M. tuberculosis and M. kansasii was 25 μg/ml.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavlína Niklová 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavlína Niklová 172 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavlína Niklová 173 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof.PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 277 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D. 286 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 153 kB