velikost textu

Právní režim pozemků pro výstavbu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní režim pozemků pro výstavbu
Název v angličtině:
The legal regime of the building land
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristýna Ouvínová
Vedoucí:
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Id práce:
181745
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 4. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pozemek, stavební pozemek, oprávnění stavět
Klíčová slova v angličtině:
Land, building land, authorization to build
Abstrakt:
Tato diplomová práce popisuje právní režim pozemků pro výstavbu, který vyplývá z právních norem práva soukromého a veřejného, a k demonstraci těchto režimů využívá pozemky, na nichž je plánována výstavba obchodního centra. Věnuje se rovněž nedávné novelizaci stavebního zákona provedené zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Cílem této práce bylo charakterizovat procesy a instituty z práva veřejného a soukromého, které mají stěžejní vliv na pozemky pro výstavbu, zaměřit se na jejich vzájemné propojení a demonstrovat jejich použití v praxi na případové studii. Vzhledem k poslední novele stavebního zákona bylo rovněž cílem upozornit na nové či pozměněné instituty vztahující se k právnímu režimu pozemků pro výstavbu a definovat, jakým způsobem novela režim pozemků pro výstavbu změnila. Tato diplomová práce se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola je kapitolou úvodní. Poskytuje obecný výčet právních pramenů, z nichž právní režim pozemků pro výstavbu vychází, definuje základní pojmy spojené se stavebními pozemky a charakterizuje případovou studii Obchodní centrum Rotonda. Druhá kapitola se konkrétně zabývá právním režimem pozemků pro výstavbu z občanskoprávního hlediska. Instituty v ní rozebírané jsou vlastnické právo, právo stavby, služebnosti a věcná břemena v předpisech veřejného práva. S výjimkou práva stavby jsou pak tyto instituty popsány při použití v praxi u případové studie. Následující dvě kapitoly se věnují veřejnoprávnímu režimu pozemků pro výstavbu, který vychází především ze stavebního zákona. Třetí kapitola se věnuje koncepční fázi územního plánování, přičemž více prostoru je věnováno územnímu plánu. Čtvrtá kapitola poté postupně charakterizuje nástroje realizační fáze územního plánování využitelné ve výstavbě a v závěru rozebírá společné povolení a veřejnoprávní smlouvu jako dva potenciální nástroje pro umístění a povolení stavby.
Abstract v angličtině:
This diploma thesis describes the legal regime of the building land, which is regulated by the legislation of the private and public law, and focuses on the recent amendment of the building code as amended by the act no. 225/2017 Sb. The use of the legal regulations is displayed in the case study analysing the legal regime of the specific lands designated for the construction. The main aim of this thesis is to characterize the process and the institutes of the public and the private law as having the crucial influence on the building land, to focus on their mutual connection and to demonstrate their application in the case study. According to the last amendment of the building code the aim of this thesis is to refer to the new or modified institutes influencing the legal regime of the building lands and to define the relevance of the amendment for the construction. The diploma thesis consists of four chapters. The first chapter includes the introductory information. The general listing and the description of the legal sources, the fundamental legal terms connected with the building lands and the characterization of the case study of the shopping centre is described in this chapter. The second chapter deals with the civil law regime of the building lands and analysis the civil law institutes such as the proprietary right, the superficiary right, the legal servitudes as well as the easements in the public law regulations. Except the superficiary right all these institutes are described as used in the case study. The following two chapters are dedicated to the public law regulations primarily arising from the building code. The third chapter deals with the conceptual stage of the territorial planning where more attention is paid to the urban plan. The fourth chapter further characterizes the legal instruments of the implementing part of the territorial planning used for the realization of the construction on the specific land. The final part of this chapter considers the potential legal instruments such as joint permit (locates and permits the building) and public-law contract.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Ouvínová 13.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Ouvínová 280 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Ouvínová 167 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martina Franková, Ph.D. 287 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 154 kB