velikost textu

Purifikácia membránovo viazaného enzýmu DHRS7B

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Purifikácia membránovo viazaného enzýmu DHRS7B
Název v češtině:
Purifikace membránově vázaného enzymu DHRS7B
Název v angličtině:
Purification of membrane bound enzyme DHRS7B
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Valéria Mariničová
Vedoucí:
Mgr. Eva Novotná, Ph.D.
Oponent:
Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Lucie Škarydová, Ph.D.
Id práce:
181681
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Valéria Mariničová Vedúca diplomovej práce: RNDr. Eva Novotná, Ph.D. Názov diplomovej práce: Purifikácia membránovo viazaného enzýmu DHRS7B Membránovo viazaný enzým DHRS7B, pochádzajúci z nadrodiny SDR (dehydrogenázy/reduktáz s krátkym reťazcom), patrí medzi málo preskúmané proteíny ľudského organizmu. Aj napriek nedostatku informácii o jeho vlastnostiach bol pozorovaný u myší, kde sa označuje ako PexRap s lokalizáciou v peroxizomoch a endoplazmatickom retikule (ER). Ide teda o peroxizomálny redukujúci proteín, ktorý ako kofaktor využíva NADPH. V myšacom organizme sa prejavila jeho aktivita na biosyntéze peroxizomálnych éterových lipidov počas adipogenézy. O úlohe ľudského DHRS7B v bunke, a prípadne niektorých ochoreniach, sa doposiaľ iba špekuluje a preto sa stáva predmetom výskumov. Cieľom práce bolo získať čistý rekombinantný ľudský enzým DHRS7B pripravený v Sf9 bunkách. Keďže je to membránový proteín bolo potrebné nájsť vhodný detergent, ktorý dokáže enzým DHRS7B vyňať z fosfolipidickej membrány a zároveň zachovať jeho aktivitu. Najvhodnejším sa javil detergent DDM v koncentrácii 1:1 (w/w) proteín:detergent. Ďalšími krokmi bola purifikácia, afinitná chromatografia pri ktorej sa získal čistý proteín DHRS7B, ktorý mal aktivitu voči ketotifénu 62 nmol/mg/min. Tento čistý enzým bude slúžiť ďalšiemu výskumu na Farmaceutickej fakulte v Hradci Králové.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Valéria Mariničová Supervisor: RNDr. Eva Novotná , Ph.D. Title of diploma thesis: The purification of the membrane-bound enzyme DHRS7B The membrane-bound DHRS7B enzyme, from the SDR (short-chain dehydrogenase/reductase) superfamily, is one of poorly characterized protein of the human organism. Despite the lack of information about its properties, it was observed in mice, where it is named to as PexRap, localized in peroxisomes. It is a peroxisomal reducing protein that uses NADPH as a cofactor. Its participates in biosynthesis of peroxisomal ether lipids during adipogenesis in mice. The role of human DHRS7B in cells or evantually in diseases has been only speculated and therefore it is in the focus of research. The aim of this work was to obtain the pure recombinant human DHRS7B enzyme prepared in Sf9 cells. It is a membrane protein, so it was necessary to find a suitable detergent that is able to remove the DHRS7B enzyme from the phospholipid membrane while preserving its activity. The most suitable detergent was DDM 1:1 (w/w) protein:detergent. Further step was its purification by affinity chromatography, the pure DHRS7B protein with a ketotifen reducing activity of 62 nmol/mg/min was obtained. This pure enzyme will be used for further research at the Faculty of Pharmacy in Hradec Králové. .
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Valéria Mariničová 2.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Valéria Mariničová 253 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Valéria Mariničová 247 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Novotná, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. 281 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. 154 kB