velikost textu

The Depiction of the Anti-Hero in Milton's Paradise Lost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Depiction of the Anti-Hero in Milton's Paradise Lost
Název v češtině:
Zobrazení antihrdiny v Miltonově Ztraceném ráji
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Jenč
Vedoucí:
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Helena Znojemská, Ph.D.
Id práce:
181676
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (B7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Milton|John Milton|Paradise Lost|Poezie|Epos|Křesťanství
Klíčová slova v angličtině:
Milton|John Milton|Paradise Lost|Poetry|Epic|Christianity
Abstrakt:
Abstrakt William Blake ve svém díle The Marriage of Heaven and Hell píše o Miltonovi, že „patří na ďáblovu stranu, aniž by o tom věděl“. Antihrdina Ztraceného ráje jistě už před dobou romantismu přitahoval čtenáře pro své neochvějné rebelství a jiné rysy, jež sdílí s hrdiny klasického eposu, jakož i pro občasnou podobnost se shakespearovským tragickým hrdinou. Přestože nelze tvrdit, že Satan je skutečným hrdinou Ztraceného ráje – existují kritici, kteří přesvědčivě argumentují proti Blakeovi – je zřejmé, že Miltonův úspěch tkví v zobrazení Satana takovým způsobem, že si čtenář nemůže pomoct, aby s ním nesympatizoval. Jakákoliv taková sympatie je samozřejmě podle křesťanské tradice klamem, přesto však je Miltonovou zásluhou, že učinil postavu padlého anděla lidštější a komplikovanější. Zkoumat vykreslení postavy Satana právě tak, aby se čtenáři zalíbil, je cílem této bakalářské práce. Metodou bude především close-reading básně. Práce začíná rozborem vnějškového popisu Satana a jeho činů, přičemž se zaměřuje na podobnosti a rozdíly mezi Satanem a hrdiny klasického eposu. Poté se práce soustřeďuje na Satanovy promluvy, v nichž se ukazuje jeho výřečnost a skvělé vůdcovské schopnosti. Rozpor mezi Satanem tak, jak vystupuje veřejně, a mezi jeho vnitřním světem a úvahami, bude rovněž zohledněn, zvláště v souvislosti se čtenářovým pokušením interpretovat Satana jako tragického hrdinu. V každé z těchto částí se práce věnuje zobrazení Satana právě tak, aby si získal čtenářovu náklonnost. Závěr práce bude věnován problému možné rozporuplnosti ve Ztraceném ráji; právě to mohl mít na mysli William Blake, když odmítl Miltona zařadit do ortodoxního tábora.
Abstract v angličtině:
Abstract In The Marriage of Heaven and Hell, William Blake wrote of Milton to be “of the devil’s party without knowing it”. Indeed, even before Romanticism, the anti-hero of Paradise Lost was attracting readers for his steadfast rebellious bearing and other traits he shares with Classical epic heroes, as well as for the way he sometimes resembles a Shakespearean tragic hero. Although we cannot really say that Satan is the true hero of Paradise Lost – there are critics convincingly arguing against Blake – it is clear that Milton succeeded in portraying him in such a way that the reader cannot help sympathizing with him. According to the Christian tradition, of course, any such attraction to evil is deceptive, but it is still to Milton’s credit that he humanized and complicated the character of the fallen angel. The aim of this thesis is to examine the way the Satan figure is depicted in the poem so as to appeal to us. Methodologically, I will focus particularly on a close-reading of the poem. First, I shall analyse Satan’s outward description and his actions, suggesting what Satan might have inherited from Classical epic heroes and how he differs from them. Then I will concentrate on his speeches in which he reveals his eloquence and good command of leadership skills. I shall also consider the discrepancy between his public self and his inner world and reflections, keeping in mind our temptation to interpret Satan as a tragic hero. In all of these discussions, the focus will be on the way Satan is depicted to sway the reader’s sympathy in his direction. Finally, I wish to conclude by reflecting on the problem of the poem’s potential inconsistency – precisely the problem that may have been on Blake’s mind as he refused to make Milton “of God's party”.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Jenč 617 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Jenč 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Jenč 114 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D. 337 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Helena Znojemská, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Justin Quinn, Ph.D. 152 kB