velikost textu

Rychlost a kvalita svalové kontrakce u tanečníků akrobatického rokenrolu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rychlost a kvalita svalové kontrakce u tanečníků akrobatického rokenrolu
Název v angličtině:
Speed and quality of muscle contraction in acrobatic rock and roll dancers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Nikola Palivcová
Vedoucí:
Mgr. Kateřina Kolbová
Oponent:
Mgr. Jana Černá
Id práce:
181674
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Gymnastika (51-600200)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
akrobatický rokenrol, svalová dysbalance, sval, tensiomyografie, TMG
Klíčová slova v angličtině:
acrobatic Rock and Roll, muscular imbalance, muscle, tensiomyography, TMG
Abstrakt:
Abstrakt Název: Rychlost a kvalita svalové kontrakce u tanečníků akrobatického rokenrolu Cíl: Cílem práce je na základě měření na tensiomyografu diagnostikovat rychlost a kvalitu svalové kontrakce dolních končetin u tanečníků akrobatického rokenrolu. Dílčím cílem je popsat danou metodu a průběh měření včetně interpretace výsledků a následných tréninkových doporučení. Výzkumná otázka je: „Jak ovlivňuje akrobatický rokenrol vznik svalových dysbalancí na dolních končetinách u tanečníků párových kategorií?“ Metody: Pro zpracování práce je použita metoda kvalitativního výzkumu za využití případové studie měření na pěti probandech. Měření na přístroji TMG 100 má za úkol odhalit svalové dysbalance způsobené tréninkovým zatížením. Výsledky: Na základě výsledků měření v podobě individuálního reportu vygenerovaného přístrojem TMG 100 jsou interpretovány výsledky a je zodpovězeno na výzkumnou otázku: „Akrobatický rokenrol způsobuje svalové dysbalance na dolních končetinách zapříčiněné jednostrannou zátěží u tanečníků párových kategorií s rozdílem v pohlaví jedinců.“ Klíčová slova: akrobatický rokenrol, svalová dysbalance, sval, tensiomyografie, TMG
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Speed and Quality of Muscle Contraction of Acrobatic Rock and Roll Dancers Objectives: The aim of this thesis is to diagnose the speed and quality of the muscular contraction of the lower limbs in acrobatic Rock and Roll dancers based on measurements on the tensiomyofraph. A partial goal is to describe the method and course of measurement, including the interpretation of results and subsequent training recommendations. The research question is: „How does acrobatic Rock and Roll affect the development of muscle imbalance in the lower limbs in dancers couples?“ Methods: The method of qualitative research is used for the work using a case study on five probands. Measurement on the TMG 100 has the task of detecting muscle imbalance caused by training load. Results: Based on the measurements results of the individual report generated by the TMG 100, the results are interpreted and the research question is answered: „Acrobatic Rock and Roll causes muscular imbalances in the lower limbs caused by unilateral strain on couple dancers with difference in the gender of the individuals.“ Keywords: acrobatic Rock and Roll, muscular imbalance, muscle, tensiomyography, TMG
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Nikola Palivcová 4.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Nikola Palivcová 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Nikola Palivcová 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kateřina Kolbová 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Černá 36 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Krištofič 153 kB