velikost textu

Vliv methylviologenu na produkci sekundárních látek v in vitro kultuře Fagopyrum esculentum, odrůda Pyra

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv methylviologenu na produkci sekundárních látek v in vitro kultuře Fagopyrum esculentum, odrůda Pyra
Název v angličtině:
The effect of methylviologen on secondary metabolites production in in vitro culture of Fagopyrum esculentum, variety Pyra
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavla Zajačíková
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
Oponent:
PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D.
Id práce:
181662
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakognozie (16-16180)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Fagopyrum, rutin, methylviologen, in vitro kultury
Klíčová slova v angličtině:
Fagopyrum, rutin, methylviologen, in vitro cultures
Abstrakt:
Abstrakt Elicitace je jednou z metod používaných pro zvýšení produkce sekundárních metabolitů v in vitro kulturách. Předmětem této práce je hodnocení vlivu abiotického elicitoru methylviologenu (paraquat) na produkci flavonoidů v kalusových a suspenzních kulturách Fagopyrum esculentum Moench., varieta Pyra. Rostlinné kultury byly kultivovány na médiu podle Murashigeho a Skooga s přídavkem růstového regulátoru 2,4-D v koncentraci 1 mg/l živného média. Elicitor byl přidáván ve formě roztoku o třech různých koncentracích (c1=2,1929 · 10-4 mol/l, c2=2,1929 · 10-3 mol/l, c3=2,1929 · 10-2 mol/l). Účinek elicitace na produkci rutinu byl sledován v šesti časových intervalech: 6, 12, 24, 48, 72 a 168 hodin. Obsah rutinu byl stanoven pomocí HPLC analýzy. Suspenzní a kalusové kultury bez působení elicitoru rutin neprodukovaly. Ani po elicitaci nebyl zaznamenán statisticky významný nárůst produkce rutinu. Maximální obsah rutinu byl detekován v suspenzní kultuře po 12 hodinách působení elicitoru o koncentraci c2 a to 0,1 mg/g DW. Také uvolňování rutinu do živného média nebylo pozorováno.
Abstract v angličtině:
Abstract Elicitation is one of the methods used for increasing the production of secondary metabolites in vitro cultures. The aim of this work is to evaluate the effect of abiotic elicitor methylviologen (paraquat) on the production of flavonoids in callus and suspension cultures of Fagopyrum esculentum Moench., variety Pyra. The cultures were cultivated in Murashige and Skoog nutrient medium with addition of 2,4-D in concentration of 1 mg/l as a growth regulator. Elicitor was added as a solution in three different concentrations (c1 = 2.1929 · 10-4 mol/l, c2 = 2.1929 · 10-3 mol/l and c3 = 2.1929 · 10-2 mol/l). The effect of elicitation on rutin production was monitored in six time intervals: 6, 12, 24, 48, 72 and 168 hours. The rutin content was determined by HPLC analysis. No rutin was produced in callus and suspension cultures without the presence of elicitor. Even after the elicitation, there was no statistically significant increase in the production of rutin. The maximum rutin content was detected in the suspension culture after 12 hours of elicitor treatment in c2 concentration, the content was 0.1 mg/g DW. The release of rutin into the nutrient medium was also not observed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavla Zajačíková 1.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavla Zajačíková 452 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavla Zajačíková 449 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D. 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PharmDr. Tomáš Siatka, CSc. 152 kB