velikost textu

Vliv syndromu vyhoření na křesťansko-etickou argumentaci zkoumaný formou případové studie duchovního

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv syndromu vyhoření na křesťansko-etickou argumentaci zkoumaný formou případové studie duchovního
Název v angličtině:
Influence of burnout syndrome on christian-ethical argumentation examined in the form of a case study of a clergyman
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Helena Esterlová
Vedoucí:
Doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D.
Oponent:
ThLic. David Bouma, Th.D.
Id práce:
181661
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Aplikovaná etika (MAE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
syndrom vyhoření, křesťansko-etická argumentace, duchovní, pastorace
Klíčová slova v angličtině:
burnout syndrome, Christian-ethical argumentation, clergyman, Pastoral work
Abstrakt:
Helena Esterlová Aplikovaná etika, KTF UK Anotace diplomové práce v ČJ Název práce: Vliv syndromu vyhoření na křesťansko zkoumaný formou případové duchovní Syndrom vyhoření postihuje obvykle velmi naplno žijící lidi, kteří se cítí být k nějaké činnosti (po)voláni, dává jim smysl života. Různé vnější i vnitřní vlivy ale mohou zapříčinit, že se jim ze života smysl začne vytrácet, v nejhorších případech ztratí jeho vidinu úplně. Vyhoření často postihuje lidi, kteří se ve značné míře zabývají druhými lidmi a jejich problémy. Mezi ně se řadí i duchovní, kteří se s lidmi a jej problémy setkávají každodenně. Během zápasu s vyhořením je člověk paralyzován ve všech oblastech života: tělesné, mentální, emocionální, sociální i duchovní. Ztrácí smysl života a bezpodmínečně potřebuje celkový restart. Když ztratí smysl života duchovní, je tím mj. závažně ohrožena jeho služba v církvi. Jedním ze stěžejních úkolů pro obnovu vnitřní rovnováhy, je znovunalezení smyslu života a následné uspořádání hodnot takovým způsobem, který jedinci umožní stabilně žít a nedovede ho znovu k vyhoření. O hodnot je oblastí, kterou zkoumá etika. Na verbální úrovni se hodnotové zakotvení člověka projevuje jeho (etickou) argumentací. Etickými aspekty života křesťanů se zabývá křesťanská etika. Proto budeme v naší práci hovořit o křesťansko etické taci. Na příkladech několika duchovních budeme zkoumat, jak se proměnila jejich křesťansko etická argumentace vlivem prožitku syndromu vyhoření. Klíčová slova: syndrom vyhoření, křesťansko etická argumentace, duchovní, pastorace
Abstract v angličtině:
Helena Esterlová Aplikovaná etika, KTF UK Anotace diplomové práce v AJ Název práce: Influence of burnout syndrome on christian-ethical argumentation examined in the form of a case study of a clergyman Abstract: The burnout syndrome affects usually people who live to the fullest, who feel to be called to some activity, It gives them the meaning of their life. However, various outer and inner influences can cause that the meaning of the life starts to disappear, in the worst cases people lose their vision completely. The burnout often affects people who are engaged in other people and their problems. These people are also clergymans, who encounter the other's problems every day. A person is paralysed during contending a burnout in all areas of life: physical, mental, emotional, social and spiritual. He is losing the meaning of life and needs a total restart unconditionally. If a cleric is losing the meaning of life his service in church in a serious danger. One of the crucial things for restoring the internal balance is finding the meaning of life again and subsequent organizing the values in the way that allows to live stably and doesn’t lead to a burnout again. The area of values is the area explored by ethics. On the verbal level the anchoring of person's values is shown by his (ethical) argumentation. Christian ethics deals with the ethical aspects of Christian's life.Therefore in our thesis we are talking about the Christian-ethical argumentation. We are studying on some examples of clergymans how their Christian-ethical argumentation changed due to an experience of the burnout syndrome. Keywords: burnout syndrome, Christian-ethical argumentation, clergyman, Pastoral work
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Helena Esterlová 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Helena Esterlová 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Helena Esterlová 117 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D. 553 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. David Bouma, Th.D. 271 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 154 kB