velikost textu

Vliv methylviologenu na produkci sekundárních látek v in vitro kultuře Fagopyrum esculentum, odrůda Bambi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv methylviologenu na produkci sekundárních látek v in vitro kultuře Fagopyrum esculentum, odrůda Bambi
Název v angličtině:
The effect of methylviologen on secondary metabolites production in in vitro culture of Fagopyrum esculentum, variety Bambi
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Vlachová
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
Oponent:
PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D.
Id práce:
181658
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakognozie (16-16180)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Fagopyrum, rutin, methylviologen, in vitro kultury
Klíčová slova v angličtině:
Fagopyrum, rutin, methylviologen, in vitro cultures
Abstrakt:
9 ABSTRAKT Předmětem této práce bylo hodnocení vlivu abiotccého elicitoru na producci secundárních metabolitů v in vitro culturách pohancy obecné. Cílem bylo zjisttt zda methylviologen zvyšuje producci rutnu v calusových a suspenzních culturách Fagopyrum esculentum Moench var. Bambi. Pocus byl proveden na culturách cultvovaných na živném médiu podle Murashigeho a Scooga s přídavcem 2t4-dichlorfenoxyoctové cyseliny (2t4-D) o concentraci 1 mg/l jaco růstového regulátoru. Ke culturám byl přidáván 1 ml ethanoliccého roztocu methylviologenu ve třech různých concentracích: c1 = 100t0 mg/100 mlt c2 = 10t0 mg/100 ml a c3 = 1t0 mg/100 ml a byly elicitovány po dobu 6t 12t 24t 48t 72 a 168 hodin. Ke controlním vzorcům (bez přídavcu elicitoru) byl přidán 1 ml ethanolu 96 % a vzorcy byly odebírány po 6t 24t 72 nebo 168 hodinách. Po uplynulé době byly cultury odebrányt vysušeny a uschovány pro pozdější stanovení obsahu rutnu. Předmětem práce byla i analýza vylučování rutnu do živného média. Obsah rutnu ve všech vzorcích byl později vyhodnocen pomocí HPLC. V této práci nebyl pozorován žádný zásadní nárůst v producci rutnu culturami pohancy po expozici elicitorem. Maximální obsah rutnut cterý byl detecovánt byl 0t1 mg/g DWt tedy spodní hranice detecovatelnostt a byl nalezen v suspenzních culturách ve třech případech; při elicitaci methylviologenem o concentraci c1 po 168 hodinách elicitace a dále při elicitaci methylviologenem o concentraci c3t a to po 48 a po 168 hodinách. Uvolnění rutnu do živného média nebylo detecováno v žádném ze vzorců. Pozitvní efect elicitace methylviologenem na in vitro cultury Fagopyrum esculentum Moench var. Bambi a jejich producci rutnu tedy nebyl potvrzen.
Abstract v angličtině:
10 ABSTRACT The subject of this study was to evaluate the efect of abiotc elicitor on rutn producton in callus and suspension cultures of buckwheat. The cultvar of buckwheat used for this research was Fagopyrum esculentum Moench var. Bambi, cultvated in Murashige and Skoog nutrient medium with the additon of growth regulator 2,4-dichlorfenoxyacetc acid (2,4-D) in concentraton of 1 mg/l. The elicitor used in this study was a soluton of methylviologen, 1 ml of it was added to the cultures in three diferent concentratons: c1 = 100.0 mg/100 ml, c2 = 10.0 mg/100 ml and c3 = 1.0 mg/100 ml. The elicitor was afectng the cultures for 6, 12, 24, 48, 72 or 168 hours. Afer the defned period of tme, cultures were collected, dried out and stored for further analysis of rutn content. To control samples (without elicitor treatment) 1 ml of ethanol 96% was added and they were collected afer 6, 24, 72 or 168 hours. Releasing of rutn into the nutrient medium was also investgated. Rutn content in each sample of cultures and in each sample of nutrient medium was later determined by HPLC. Any signifcant increase in the producton of rutn was not observed in this study. The maximum amount of rutn detected was 0.1 mg/g DW, thus the lowest quantty detectable, and was found in suspension cultures in three cases, afer the additon of methylviologen in c1 concentraton when collected afer 168 hours, and then in cultures afer 48 and 168 hours of cultvaton with the elicitor in c3 concentraton. Release of rutn to the nutrient medium was not detected in any sample at all. Therefore, the positve efect of methylviologen elicitaton on in vitro cultures of buckwheat variety Bambi and their rutn producton was not confrmed in this study.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Vlachová 1.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Vlachová 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Vlachová 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D. 199 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PharmDr. Tomáš Siatka, CSc. 152 kB