velikost textu

Studium sekundárních metabolitů v rostlinných explantátových kulturách II

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium sekundárních metabolitů v rostlinných explantátových kulturách II
Název v angličtině:
The study of secondary metabolites in plant tissue cultures II
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Nikola Urbanová
Vedoucí:
PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D.
Oponent:
Doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
Id práce:
181655
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakognozie (16-16180)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Protirakovinné lignany, podofylotoxin, Juniperus virginiana, suspenzní kultury
Klíčová slova v angličtině:
Anti-cancer lignans, podophyllotoxin, Juniperus virginiana, suspension cultures
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakognozie Student: Nikola Urbanová Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D. Název diplomové práce: Studium sekundárních metabolitů v rostlinných explantátových kulturách II Cílem této práce bylo zjistit vliv potencionálního elicitoru chitosanu na produkci podofylotoxinu v kalusové a suspenzní kultuře Juniperus virginiana varieta Glauca a v kalusové kultuře Juniperus virginiana varieta Hetzii. Ke kultivaci bylo použito médium dle Schenka a Hildebrandta, které bylo doplněno o kyselinu α-naftyloctovou (3,0 mg/l), kinetin (0,2 mg/l) a kyselinu askorbovou (15,0 mg/l). Kultivary byly elicitovány roztoky chitosanu o různých koncentracích (0,001; 0,01; 0,1; 1 g/100 ml) po dobu 6, 24, 48 a 168 hodin. Obsah podofylotoxinu byl stanoven HPLC. Vyšší hodnoty obsahu podofylotoxinu byly naměřeny v kulturách odvozených od variety Glauca. Maximálního obsahu podofylotoxinu (0,210%) bylo dosaženo v kalusové kultuře po 24 hodinovém působení elicitoru o koncentraci 0,001 g/100ml. Při porovnání s kontrolní kulturou došlo ke zvýšení produkce o 320 %. U suspenzní kultury byl naměřen nejvyšší obsah metabolitu (0,140 %) po 24 hodinovém působení roztoku elicitoru o koncentraci 0,1 g/100 ml. Produkce se v tomto případě zvýšila o 211 %. Varieta Hetzii v porovnání s kalusovou kulturou odvozenou od variety Glauca měla nižší průměrný obsah podofylotoxinu v kontrolních vzorcích a ve většině případů nedošlo k pozitivnímu ovlivnění produkce elicitorem. Chitosan může být využíván jako účinný elicitor, obzvláště ke zvýšení produkce podofylotoxinu v kalusové a suspenzní kultuře Juniperus virginiana varieta Glauca. Klíčová slova: Protirakovinné lignany, podofylotoxin, Juniperus virginiana, suspenzní kultury.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacognosy Student: Nikola Urbanová Supervisor: PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D. Title of diploma thesis: The study of secondary metabolites in plant tissue cultures II The aim of this work was to determine the effect of the potential elicitor chitosan on production of podophyllotoxin in callus and suspension cultures of Juniperus virginiana Glauca variety and suspension cultures of Juniperus virginiana Hetzii variety. Schenk and Hildebrandt medium supplemented with α-naphtylacetic acid (3.0 mg/l), kinetin (0.2 mg/l) and ascorbic acid (15.0 mg/l) was used for the cultivation. Chitosan solutions of various concentrations (0.001; 0.01; 0.1; 1 g/100 ml) were affecting the cultures for 6, 24, 48 and 168 hours. The content of chitosan was determined by HPLC. Higher values of podophyllotoxin content were measured in cultures derived from the Glauca variety. The best chitosan effect on podophyllotoxin production was manifested in callus cultures after 24 hours application of 0.001 g/100ml concentration. A podophyllotoxin content of 0.210 % was determined, which was about 320 % higher in comparison with the control. The maximum content (0.140 %) in suspension culture was induced by 24-hours application of a 0.1 g/100 ml concentration; this was about 211 % higher than the control. The callus culture derived from Hetzii variety compared to the Glauca variety had a lower average content of podophyllotoxin in control samples and in most cases, there was no positive effect on production by elicitor. Chitosan can be used as a potent elicitor and especially is able to increase podophyllotoxin production in Juniperus virginiana Glauca variety callus and suspension cultures in vitro. Keywords: Anti-cancer lignans, podophyllotoxin, Juniperus virginiana, suspension cultures.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Nikola Urbanová 1.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Nikola Urbanová 174 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Nikola Urbanová 171 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc. 279 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PharmDr. Tomáš Siatka, CSc. 152 kB