velikost textu

Úloha signální dráhy ERK v regulaci genů časné odpovědi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha signální dráhy ERK v regulaci genů časné odpovědi
Název v angličtině:
The regulation of primary response genes by the ERK signaling pathway
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Věra Chvalová
Vedoucí:
Ing. Tomáš Vomastek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lenka Doubravská
Id práce:
181643
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ERK, MAPK, fosforylace, buněčná signalizace, transkripční faktory, transkripce, geny časné odpovědi, elk, jun, fos  
Klíčová slova v angličtině:
ERK, MAPK, phosphorylation, cell signaling, transcription factors, transcription, primary response genes, elk, jun, fos  
Abstrakt:
Abstrakt Signální dráha ERK představuje evolučně konzervovaný mechanismus, který buňkám umožňuje vnímat extracelulární signály a převádět je v široké spektrum specifických intracelulár- ních odpovědí, jako je proliferace, diferenciace, apoptóza či buněčná migrace. Mezi klíčové prvky této dráhy patří proteinkinázy Raf, MEK a efektorová proteinkináza ERK. Konstitutivní aktivace dráhy ERK, způsobená somatickými mutacemi některých jejích členů, se často objevuje u mnoha typů lidských nádorových onemocnění. Tato dráha proto hraje významnou roli i z biomedicín- ského hlediska. Zmíněné fyziologické i patologické děje jsou podmíněny především schopností signální dráhy ERK regulovat změny v expresi velkého množství genů. Po aktivaci proteinkinázy ERK dochází k její translokaci do jádra, kde fosforyluje rozličné transkripční faktory. To vede k jejich aktivaci a následně k několikastupňovým změnám v genové expresi. Nejdříve dochází k tran- skripci genů tzv. časné odpovědi (immediate early genes; IEGs), z nichž mnoho kóduje další tran- skripční faktory, jako jsou c-Fos, c-Jun či c-Myc. Ty následně regulují expresi genů tzv. sekun- dární odpovědi (secondary response genes, SRGs), které kódují další strukturní či signalizační proteiny. Hromadné změny v genové expresi poté vedou k funkčnímu přeprogramování buněk. V této práci jsou shrnuty základní způsoby, kterými dráha ERK reguluje tyto několikastupňové, sekvenčně uspořádané změny v genové expresi. Klíčová slova: ERK, MAPK, fosforylace, buněčná signalizace, genová exprese, transkripční fak- tory, transkripce, geny časné odpovědi, Elk, Jun, Fos
Abstract v angličtině:
Abstract The ERK signaling pathway represents an evolutionary conserved mechanism that enables cells to perceive various extracellular signals and convert them to a diverse array of biological outcomes such as proliferation, differentiation, cell cycle control, apoptosis or cell migration. Key components of this pathway are protein kinases Raf, MEK and the effector protein kinase ERK. In addition to its physiological role, continuous activation of the ERK pathway caused by somatic mutations of some of its components or upstream regulators appears to be significant cause of many human tumor diseases. That is why this pathway plays an important role also from the biomedical viewpoint. The multistep changes in gene expression are primarily responsible for these physiological and pathological events. Changes in genes expression are induced by activated kinase ERK that after translocation into the nucleus phosphorylates transcription factors (TFs) whose activation, in turn, leads to transcription of so-called immediate early genes (IEGs), many of which also code for other TFs (e.g. c-Fos, c-Jun or c-Myc). The latter TFs then regulate expression of further genes for structural and signaling proteins. This causes global changes in gene expression and leads to functional reprogramming of the cells. This thesis summarizes the known ways by which the ERK pathway regulates these multistep and sequentially ordered changes in gene expression. Key words: ERK, MAPK, phosphorylation, cell signaling, gene expression, transcription factors, transcription, primary response genes, Elk, Jun, Fos
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Věra Chvalová 1.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Věra Chvalová 193 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Věra Chvalová 184 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Tomáš Vomastek, Ph.D. 314 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Doubravská 218 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. 152 kB