velikost textu

Vyhrazené léčivé přípravky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vyhrazené léčivé přípravky
Název v angličtině:
Selected Medicinal Products
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. David Suchánek
Vedoucí:
Mgr. Jan Kostřiba
Oponent:
Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.
Id práce:
181620
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
regulace, bezpečnost, farmaceutická péče
Klíčová slova v angličtině:
regulation, safety, pharmaceutical care
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Student David Suchánek Školitel PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. Název diplomové práce Vyhrazené léčivé přípravky Úvod: Na základě rozhodnutí o registraci se mohou vyhrazené léčivé přípravky (VLP) od roku 1998 prodávat bez lékařského předpisu mimo lékárny. Do kategorie VLP patří mimo jiné léčivé přípravky obsahující paracetamol a ibuprofen. V roce 2017 se v České republice prodejem VLP zabývalo 2368 prodejců VLP. Cíle: Hlavním cílem práce je analýza časové, místní a finanční dostupnosti VLP a analýza bezpečnosti prodeje VLP mimo lékárny. Metodika: Výzkum probíhal v období 12.–16. března 2018 v regionech Hradec Králové, Chrudim, Pardubice a Rychnov nad Kněžnou. Na základě proporčního rozdělení trhu v České republice bylo vybráno 50 prodejců VLP z databáze lékáren Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Subjektem výzkumu byl 24letý muž požadující VLP na akutní bolest zubů. Získané údaje byly zaneseny do připraveného formuláře. Výsledky byly zpracovány pomocí deskriptivní statistik y. Výsledky: Časová dostupnost VLP je zvýšena, především na čerpacích stanicích. Rozšířeno u otevírací dobu o víkendu mělo 97,6 % prodejců. Místní dostupnost není výrazně zvýšena, umístění provozoven prodejců často odráží rozložení sítě lékáren. Medián vzdálenosti mezi prodejcem VLP a nejbližší lékárnou byl 526 metrů. Finanční dostupnost VLP je nižší než v lékárnách. Nesprávnou nebo žádnou informaci o užívání VLP poskytlo 42,5 % prodejců, 32,5 % prodejců odkázalo na příbalový informační leták (PIL). Cenová dostupnost VLP je nižší než v lékárnách. Závěr: Byla popsána časová, místní a finanční dostupnost VLP. Bezpečnost je ovlivně na zdravotní gramotností zákazníků vzhledem ke skutečnosti, že prodejci nemají povinnost informovat zákazníka o užívání VLP ani odkazovat zákazníka na PIL. Klíčová slova: vyhrazené léčivé přípravky, paracetamol, ibuprofen
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Social and Clinical Pharmacy Student David Suchánek Supervisor PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. Title of Diploma Thesis Selected medicinal products Introduction: According to market authorisation selected medicinal products (SMP) have been sold outside pharmacies without prescription since 1998. Medicinal products containing paracetamol and ibuprofen belong to this category among others. There were 2368 vendors of SMP in 2017 in the Czech Republic. Objectives: The main purpose of this thesis was to analyse time and local availability, financ ia l affordability of SMP and to analyse safety of selling SMP outside pharmacies. Methods: The research was performed between 12th March 2018 and 16th March 2018 in regions: Chrudim, Hradec Kralove, Pardubice and Rychnov nad Kneznou. 50 vendors of SMP were selected from the database of State Institute for Drug Control regarding proportional representation on the market in the Czech Republic. Subject of research was a 24-year-old male demanding SMP to treat acute toothache. Obtained data were filled in a prepared form. Results were processed by means of descriptive statistics. Results: Time availability was increased, especially in gas stations. 97.6% of vendors had extended opening hours on weekends. Local availability was not considerably increased, location of vendors frequently reflected local distribution of pharmacies. The median of the distance between a vendor of SMP and the nearest pharmacy was 526 meters. No informa tio n or wrong information about usage of medicine was given by 42.5% of vendors, 32.5% of them made a reference to package leaflet. Financial affordability of SMP was lower than in pharmacies. Conclusion: Time and local availability and financial affordability were described. Safety is influenced by customers’ health literacy, because vendors are not obliged to inform customers about usage of SMP or to make a reference to a package leaflet. Key words: selected medicinal products, paracetamol, ibuprofen
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. David Suchánek 1.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. David Suchánek 263 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. David Suchánek 263 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Kostřiba 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc. 274 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc. 152 kB