velikost textu

Deriváty amidoximů jako syntetické intermediáty a potenciální léčiva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Deriváty amidoximů jako syntetické intermediáty a potenciální léčiva
Název v angličtině:
Amidoxime derivatives as synthetic intermediates and potential drugs
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michaela Hariková
Vedoucí:
PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.
Id práce:
181609
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 01.06.2021
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Název diplomové práce: Deriváty amidoximů jako syntetické intermediáty a potenciální léčiva Student: Michaela Hariková Školitel: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. V teoretické části této diplomové práce jsou shrnuty biologické účinky N-hydroxykarbimidoylchloridů a aminoderivátů. Dále jsou popsány biologicky aktivní sloučeniny, které jsou syntetizovány z N-hydroxykarbimidoylchloridů, konkrétně sloučeniny obsahující isoxazol. V experimentální části jsou uvedeny použité postupy pro syntézy derivátů amidoximů. Výchozí sloučeniny pro syntézu N-hydroxykarbimidoylchloridů byly příslušné alkylované amidoximy, které byly dostupné na Katedře farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy nebo byly připraveny radikálovou alkylací pyrazinkarbonitrilu a následným převedením na amidoxim. Z N-hydroxykarbimidoylchloridu byl následně připraven aminoderivát. Všechny připravené sloučeniny byly charakterizovány teplotou tání, NMR a IČ spektry. Čistota látek byla zkontrolována pomocí TLC a elementární analýzy. Připravené deriváty byly podrobeny testování in vitro na jejich antibakteriální, antimykobakteriální a antifungální aktivitu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Title of diploma thesis: Amidoxime derivatives as synthetic intermediates and potential drugs Student: Michaela Hariková Supervisor: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. In the theoretical part of this diploma thesis, biological effects of N-hydroxykarbimidoylchlorides and amino derivatives are summarized. In addition, biologically active compounds which are synthesized from N-hydroxykarbimidoylchlorides, in particular the compounds containing isoxazole. In the experimental part, the procedures used for the synthesis of amidoxime derivatives are described. Initial compounds for the synthesis of N-hydroxykarbimidoylchlorides were the corresponding alkylated amidoximes available at the Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis or prepared by radical alkylation of pyrazinecarbonitrile followed by conversion to amidoxime. From the N-hydroxykarbimidoylchloride, an amino derivative was subsequently prepared. All prepared compounds were characterized by melting point, NMR and IR spectra. The purity of the substances was checked by TLC and elemental analysis. The prepared derivatives were tested in vitro for their antibacterial, antimycobacterial and antifungal activity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Hariková 1.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Hariková 233 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Hariková 154 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Jan Zitko, Ph.D. 286 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 154 kB