velikost textu

Aplikovatelnost rozhodčí smlouvy na třetí osoby v (mezinárodní) obchodní arbitráži – vybrané otázky ve srovnání mezinárodní arbitrážní praxe a české právní úpravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aplikovatelnost rozhodčí smlouvy na třetí osoby v (mezinárodní) obchodní arbitráži – vybrané otázky ve srovnání mezinárodní arbitrážní praxe a české právní úpravy
Název v angličtině:
Extending arbitration clause on third parties in (international) commercial arbitration – selected issues in comparison of international arbitration practice and Czech law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. René Cienciala
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Id práce:
181578
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rozhodčí řízení (arbitráž), rozhodčí smlouva (rozhodčí doložka), třetí osoby, nesignatáři, oddělitelnost rozhodčí smlouvy, právní nástupnictví, ručitelé, oprávněné třetí osoby, koncernová teorie, teorie alter ega
Klíčová slova v angličtině:
arbitration, arbitration agreement (arbitral clause), third parties, non-signatories, separability of arbitration agreement, succession and assignment of rights, guarantors, third party beneficiaries, group of companies doctrine, theory of alter ego
Abstrakt:
CIENCIALA, R.: Aplikovatelnost rozhodčí smlouvy na třetí osoby v (mezinárodní) obchodní arbitráži – vybrané otázky ve srovnání mezinárodní arbitrážní praxe a české právní úpravy; rigorózní práce ABSTRAKT Smyslem předkládané rigorózní práce je posoudit v rámci (mezinárodní) obchodní arbitráže zda vůbec, případně za jakých podmínek mohou být rozhodčí smlouvou vázány třetí osoby coby její nesignatáři (non-signatories), tj. osoby, které danou smlouvu fakticky nepodepsaly. Práce kriticky zkoumá danou problematiku v kontextu vybrané a relevantní judikatury a rozhodčích nálezů i klíčových doktrinálních závěrů, a to vždy ve srovnání mezinárodní arbitrážní praxe a české právní úpravy. Práce se skládá z devíti hlavních kapitol. Po obecném úvodu (kapitola první) věnuji pozornost základnímu východisku celé problematiky, kterým je princip oddělitelnosti rozhodčí smlouvy od smlouvy hlavní (kapitola druhá), poté již následuje důkladná analýza vybraných teoretických konceptů aplikovatelnosti rozhodčí smlouvy na třetí osoby (kapitola třetí až sedmá). V souvislosti s tím se tak postupně zabývám otázkou právního nástupnictví (sukcese) v kapitole třetí, postavením ručitelů v kapitole čtvrté, oprávněných třetí osob v kapitole páté, tzv. koncernovou teorií (group of companies doctrine) v kapitole šesté a teorií alter ega v kapitole sedmé. Celá osmá kapitola je pak věnována posouzení známého a do jisté míry kontroverzního případu Dallah v. Pákistán, ve kterém byla rozhodčí smlouva aplikována na třetí osobu na základě teorie alter ega. Shrnutí posuzované problematiky v podobě závěru je pak obsaženo v poslední hlavní (deváté) kapitole, po níž následuje výčet bibliografie a stručné anglické resumé. KLÍČOVÁ SLOVA rozhodčí řízení (arbitráž), rozhodčí smlouva (rozhodčí doložka), třetí osoby, nesignatáři, oddělitelnost rozhodčí smlouvy, právní nástupnictví, ručitelé, oprávněné třetí osoby, koncernová teorie, teorie alter ega
Abstract v angličtině:
CIENCIALA, R.: Extending arbitration clause on third parties in (international) commercial arbitration – selected issues in comparison of international arbitration practice and Czech law; doctoral thesis ABSTRACT The purpose of my doctoral thesis is to analyse in the context of the (international) commercial arbitration whether at all, and if so under what conditions can an arbitration agreement be extended on third parties as its non-signatories – i.e., parties who have actually not undersigned the said agreement. The thesis is based on a critical analysis thereof by evaluating the selected and relevant case-law, both judicial and arbitral, and the key legal jurisprudence in comparison of the international arbitration practice and Czech law. The thesis consists of nine main chapters. After the introduction of the subject-matter (first chapter), I focus on a fundamental basis thereof – i.e., the doctrine of separability of an arbitration agreement from the underlying contract (second chapter), followed by a thorough analysis of a selected theoretical conceptions concerning the extension of arbitration agreement on third parties (third to seventh chapter). Accordingly, I evaluate the following issues: a succession and assignment or other transfers of rights in the third chapter, the position of guarantors in the fourth chapter, third party beneficiaries in the fifth chapter, the so-called group of companies doctrine in the sixth chapter, and the doctrine of alter ago in the seventh chapter. The whole eighth chapter is devoted to the analysis of the famous and somewhat controversial case Dallah v. Pakistan in which an arbitral clause was actually extended on a third party based on the alter ago doctrine. The last (ninth) chapter provides conclusion of my research which is followed by the list of references and a brief summary in English. KEY WORDS arbitration, arbitration agreement (arbitral clause), third parties, non-signatories, separability of arbitration agreement, succession and assignment of rights, guarantors, third party beneficiaries, group of companies doctrine, theory of alter ego
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. René Cienciala 1.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. René Cienciala 404 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. René Cienciala 172 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 173 kB