velikost textu

Územní azyl

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Územní azyl
Název v angličtině:
Territorial Asylum
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Nikola Svobodová
Vedoucí:
JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
Id práce:
181571
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
azyl, územní azyl, uprchlictví
Klíčová slova v angličtině:
asylum, territorial asylum, refugee issue
Abstrakt:
Územní azyl Abstrakt Cílem předložené diplomové práce je analýza územního azylu jakožto významného institutu mezinárodního práva. Územní azyl je v této práci zkoumán z hlediska tří rovin. Jedná se o rovinu historickou, rovinu právní úpravy a rovinu zkoumající existenci práva na azyl. V současnosti je územní azyl často zaměňován s pojmem uprchlictví nebo je v tomto kontextu mylně používán. Tato diplomová práce je z tohoto důvodu zaměřena na nalezení shodných a odlišných prvků územního azylu a uprchlictví v rámci zkoumaných rovin. Práce je rozdělena do tří kapitol, které odpovídají předmětným rovinám. První kapitola zkoumá historii institutu územního azylu. Je popsán jeho vznik a následný vývoj od starověku po novověk, od azylu náboženského po postupné formování azylu územního, včetně vyčlenění azylu diplomatického jako specifické formy azylu typické spíše pro Jižní Ameriku. Následuje analýza historie uprchlictví, jako relativně moderního institutu a jsou popsány významné historické okolnosti zásadní pro vývoj uprchlictví. V této kapitole je zodpovězena výzkumná otázka, zda ovlivnil historický vývoj institutu územního azylu vznik a vývoj uprchlictví. Druhá kapitola je analýzou právní úpravy územního azylu a jejího sjednávání. Byť se jedná o institut s bohatou a dávnou historií, na mezinárodní úrovni stále neexistuje právně závazný dokument upravující tuto materii. Kapitola je zaměřena na vývoj a jednání vedoucí k přijetí právně nezávazného dokumentu Deklarace o územním azylu, a především na snahu o přijetí právně závazné Úmluvy o územním azylu, k jejímuž přijetí nakonec nedošlo. Oproti tomu je uprchlictví smluvním institutem, jehož stěžejním dokumentem je Úmluva o právním postavení uprchlíků a Protokol. Pomocí analýzy vyjednávání o znění Úmluvy o územním azylu je zodpovězena druhá výzkumná otázka, zda právní úprava uprchlictví ovlivnila jednání a snahy o přijetí Úmluvy o územním azylu. Poslední kapitola je analýzou existence práva na azyl, které je možno chápat jako právo státu azyl udělit nebo právo jednotlivce azyl získat, a dále je rozebráno právo na udělení statusu uprchlíka. Klíčová slova: azyl, územní azyl, uprchlictví
Abstract v angličtině:
Territorial Asylum Abstract The aim of this thesis is to analyze territorial asylum, as an important institute of international law. Territorial asylum is analyzed on three levels; therefore, three different aspects of this institute are examined. The determined levels are as follows: history of territorial asylum, its legal regulation, and examination of existence of the right of asylum. As of now, the institute of territorial asylum and refugee issue are often mistaken or misused. For this reason, this thesis focuses on finding similarities and differences of the territorial asylum and refugee issue in perspective of the analyzed levels. This thesis is divided into three chapters corresponding to the selected levels. The first chapter analyzes the history of territorial asylum. It describes its origin and subsequent development from ancient history to modern times, ranging from religious asylum to gradual formation of territorial asylum, including brief analyses of diplomatic asylum as specific form of asylum typical for South America. This is followed by an analysis of history of refugee issue, as a relatively modern institute, including historical circumstances essential for its development. In this chapter, the research question, whether the historical development of the territorial asylum influenced the origin and development of the refugee issue, is answered. The second chapter analyzes legal regulation of territorial asylum including negotiation regarding such regulation. In spite of this institute’s rich and longstanding history, there is still no convention concluded on international level, therefore there is no legally binding regulation. This chapter analyzes the developments and negotiations leading to the adoption of non-binding Declaration on Territorial Asylum with main focus on attempts for adoption of legally binding Convention on Territorial Asylum, which in the end has not been adopted. On the other hand, the refugee issue is a contractual institute, as it is governed by Convention relating to the Status of Refugees and its Protocol. By analyzing the negotiations on the text of Convention on Territorial Asylum, the second research question, whether the legal regulation of the refugee issue has influenced the negotiations and efforts to adopt the Convention on Territorial Asylum, is answered. The last chapter is an analysis of the existence of the right of asylum, which can be interpreted as the right of the state to grant the asylum or the right of an individual to obtain the asylum, and furthermore the right to refugee status is analyzed. Key words: asylum, territorial asylum, refugee issue
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Nikola Svobodová 423 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Nikola Svobodová 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Nikola Svobodová 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Věra Honusková, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 220 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 152 kB