velikost textu

Vliv akupunktury na srdeční variabilitu u pacientů s migrénou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv akupunktury na srdeční variabilitu u pacientů s migrénou
Název v angličtině:
The impact of acupuncture on heart rate variability in patients with migraine
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Jehličková
Vedoucí:
PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Helena Marešová
Id práce:
181563
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
akupunktura, srdeční variabilita, migréna, pacienti
Klíčová slova v angličtině:
acupuncture, heart rate variability, migraine, patients
Abstrakt:
ABSTRAKT DIPLOMOVÁ PRÁCE: Vliv akupunktury na srdeční variabilitu u pacientů s migrénou KATEDRA SOCIÁLNÍ A KLINICKÉ FARMACIE, FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE AUTOR: Kateřina Jehličková VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. ÚVOD: Migréna se řadí mezi jedno z nejčastěji se vyskytujících onemocnění postihující člověka, prevalence ve světě je až 25% dospělé populace. Popularita alternativních metod terapie migrény, v mé práci konkrétně akupunktury, se ve světě pohybuje v rozmezí 11-46%, respektive 4-9,9%. CÍL: Cílem je vyhodnotit, zda má akupunktura efekt na variabilitu srdeční frekvence (srdeční variabilita, Heart Rate Variability, HRV) u pacientů s migrénou. Sekundárním cílem je vyhodnotit, jaké psychosociální faktory by mohly mít vliv na změnu parametrů srdeční variability. METODIKA: HRV měření proběhlo před akupunkturou a po 12 ti týdenní terapii akupunkturou. Výsledky byly nejdříve zpracovány v softwaru KUBIOS uzpůsobeného na studium variability srdečního rytmu a všech potřebných parametrů. Následně byla provedena statistická analýza párového t-testu (p=0,05) a lineární regrese (p=0,1) v SPSS softwaru. Pro zjištění faktorů byl použit dotazník kvality života migreniků (Migraine Disability Assessment, MIDAS), dotazník o životní spokojenosti (Satisfaction with Life Scale, SWLS) a posuzovací škála Symptom Checklist (SCL-90). VÝSLEDKY: Nebyl zjištěn jednoznačně signifikantní rozdíl mezi hodnotami HRV před akupunkturou a po akupunktuře. Nejvíce signifikantní parametr lnLFHF (p=0,115) napovídal spojení se zvýšenou aktivitou parasympatiku. Sekundární cíl, týkající se faktorů predikujících změny HRV, vyšel signifikantní pouze věk (p=0,051) a životní spokojenost (p=0,086). ZÁVĚR: Došlo k nepatrné změně parametrů, nikoliv však ke statistické signifikanci. Výsledky naznačují, že akupunktura měla mírný vliv na zvýšení aktivity parasympatiku a snížení funkce sympatiku. Hladina životní spokojenosti mírně ovlivnila změnu HRV. Doporučením by bylo studii validovat na větší vzorek pacientů. KLÍČOVÁ SLOVA: Akupunktura, Migréna, Pacienti, Profylaxe, Variabilita srdeční frekvence
Abstract v angličtině:
ABSTRACT DIPLOMA THESIS: The impact of acupuncture on heart rate variability in patients with migraine SOCIAL AND CLINICAL PHARMACY DEPARTMENT, FACULTY OF PHARMACY IN HRADEC KRÁLOVÉ, CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE AUTHOR: Kateřina Jehličková SUPERVISOR: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. INTRODUCTION: Migraine is one of the most common diseases that affects up to 25% of human adult worldwide. The popularity of alternative therapeutic method is increasing, in this case namely acupuncture, currently between 11-46% globally, 4-9,9% respectively. OBJECTIVE: The primary goal of this work is to evaluate if acupuncture has any effect on HRV in patients with migraine. Secondary goal is to find out which psychosocial factors may influance HRV parameter changes. METHODOLOGY: HRV measurment was performed before acupuncture and after 12 weeks of acupuncture therapy. At first, results were processed in KUBIOS software which is specially designed for the study of heart rate variability and the needed parameters. Then the statistical analysis of a paired t-test (p=0,05) and linear regression (p=0,1) were done in SPSS software. MIDAS questionnaire (quality of life in patients with migraine), life satisfaction questionnaire (Satisfaction with Life Scale, SWLS) and The Symptom Checklist (SCL-90) were used to determine factors RESULTS: No significant diference between HRV value before and after acupuncture was discovered. The most significant factor lnLFHF (p=0,115) suggested connection with higher parasympathetic activity. On the other hand significant value was found in factors predict changes, including age (p=0,051) and life satisfaction (p=0,086). CONCLUSION: There were found slight changes in HRV parameters, althought it didn‘t come close to significance. Results suggest that acupuncture had slight influence on increase of parasympathetic activity and decrease sympathetic activity. Life satisfaction had a little influence on HRV changes. The recommendation is to aply this study on larger sample of patients. KEY WORDS: Acupuncture, Heart rate variability, Migraine, Patients, Prophylaxis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Jehličková 3.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Jehličková 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Jehličková 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Helena Marešová 284 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Mgr. Kateřina Jehličková 78 kB