velikost textu

Carbohydrate recognition of the novel colonization factor CS30 of enterotoxigenic E. coli

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Carbohydrate recognition of the novel colonization factor CS30 of enterotoxigenic E. coli
Název v češtině:
Rozpoznávanie nového kolonizačného faktora enterotoxigennej E. coli CS30 sacharidmi
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Žofia Chrienová
Vedoucí:
PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.
Oponent:
Doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.
Id práce:
181556
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 01.06.2021
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej chémie a farmaceutickej analýzy Univerzita Göteborg Sahlgrenska Academy Ústav biomedicíny, Katedra lekárskej biochémie a bunečnej biológie, Katedra mikrobiológie a imunológie Študentka: Žofia Chrienová Školitelia: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. Prof. Susann Teneberg, MD PhD Astrid von Mentzer, PhD Názov diplomovej práce: Rozpoznávanie nového kolonizačného faktora enterotoxigénnej E. coli CS30 sacharidmi Enterotoxigénna Escherichia coli (ETEC) je najčastejší patogén spôsobujúci hnačku u ľudí žijúcich a cestujúcich do rozvojových krajín. Rovnako spôsobuje hnačku u mnohých domácich zvierat. Dvomi hlavnými virulentnými faktormi ETEC sú enterotoxíny a proteíny exprimované na jej vonkajšej membráne, nazývané kolonizačné faktory, pomocou ktorých baktéria adheruje na povrch epiteliálnych buniek hostiteľa v tenkom čreve. Väzba nedávno objaveného kolonizačného faktoru CS30 na sacharidovú zložku jeho receptoru bola charakterizovaná pomocou väzbových testov so zmesou glykosfingolipidov izolovaných z tenkého čreva človeka a prasaťa. Látka viažuca sa na CS30, bola pomocou hmotnostnej spektrometrie identifikovaná ako zmes sulfatidov s rôznou ceramidovou časťou. Výsledky väzbových testov potvrdili preferencie CS30 ku glykosfingolipidom s terminálnou SO3-3Galβ skupinou a ďalšie testy poukázali na preferencie k sulfatidom s dlhším reťazcom mastnej kyseliny. Aby sa zabránilo falošne pozitívnym výsledkom, bola vyvinutá snaha o vytvorenie rekombinantného kmeňa TOP10-CS30, ktorý by exprimoval iba CS30 (kódovaný génmi csmA-G). RT-PCR síce potvrdila, že vytvorený kmeň je nositeľom csmA-G genotypovo, TEM však výskyt fimbrií na povrchu baktérie vyvrátila. Kľúčové slová: ETEC, hnačka, CS30, rozpoznávanie sacharidmi, sulfatid, TOP10-CS30
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis University of Gothenburg Sahlgrenska Academy Institute of Biomedicine, Department of Medicinal Biochemistry and Cell Biology, Department of Microbiology and Immunology Student: Žofia Chrienová Supervisors: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. Prof. Susann Teneberg, MD PhD Astrid von Mentzer, PhD Title of diploma thesis: Carbohydrate recognition of the novel colonization factor CS30 of enterotoxigenic E. coli Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) is a major cause of diarrhoea in developing countries and travellers to these areas, as well as in many farm animals. The main ETEC virulence factors are two enterotoxins and outer membrane proteins called colonization factors that mediate the adherence of the bacteria to the host epithelial cell surface in the small intestine. Carbohydrate recognition of the recently identified colonization factor CS30 was characterised using binding studies with the mixture of glycosphingolipids isolated from the human and porcine intestine. The CS30 binding compound was identified as a mixture of sulfatides with different ceramide species by mass spectrometry and a binding assay with monoclonal antibodies directed towards SO3-3Galβ. Further testing confirmed that CS30 binds to the glycosphingolipid with a terminal SO3-3Galβ and prefers sulfatides with the longer fatty acid chain. To prevent false positive results in the binding studies, a recombinant strain TOP10-CS30 containing CS30 operon that harbours seven genes csmA-G was constructed. RT-PCR confirmed transcription of all seven genes encoding the CS30 fimbriae, but transmission electron microscopic imaging showed no fimbrial structures on the cell surface, suggesting that the building of the fimbriae requires native regulatory genes. Keywords: ETEC, diarrhoea, CS30, carbohydrate recognition, sulfatide, TOP10-CS30
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Žofia Chrienová 1.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Žofia Chrienová 147 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Žofia Chrienová 122 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. 776 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D. 286 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 152 kB